Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 18/07/2017, 17:00
Văn Phòng Sở
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/07/2017

Ông Lê Huy Vũ - Chánh Văn phòng
Ông Ngụy Thanh Phong - Phó Chánh Văn phòng
Bà Lâm Thu Hương - Phó Chánh Văn phòng
Ông Đặng Chí Trung - Phó Chánh Văn phòng

Chức năng, nhiệm vụ được phân công

A. Vị trí và chức năng

- Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Văn phòng Sở) là phòng tham mưu tổng hợp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổng hợp xử lý thông tin, điều phối các hoạt động, đảm bảo các điều kiện làm việc của cơ quan để thực hiện tốt chương trình công tác của toàn ngành; thực hiện công tác quản trị hành chính, công tác quân sự cơ quan; quản lý và thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và công tác gia đình theo quy định của pháp luật.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổng hợp, xây dựng và trình Giám đốc Sở phê duyệt các chương trình, công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm của Sở; tham gia xây dựng, góp ý các kế hoạch, đề án dự án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở. Tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai, theo dõi, nhắc nhỡ, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được Giám đốc Sở phê duyệt, các văn bản thuộc lĩnh vực ngành; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nội quy, Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thông tin kịp thời đến lãnh đạo Sở các công việc đã được giải quyết, chưa được giải quyết và những công việc cần thiết khác để lãnh đạo Sở biết, xử lý.

2. Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác điều hành các hoạt động của Ngành; tổ chức thực hiện phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

3. Giúp việc cho Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Sở. Đề xuất Giám đốc Sở, Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở xem xét tặng giấy khen, các danh hiệu khen thưởng thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở; tham mưu giúp Giám đốc Sở trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng, phong tặng các giải thưởng, danh hiệu, bằng khen, huân chương, huy chương cấp Nhà nước, Chính phủ, Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

4. Xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua, các danh hiệu thi đua và thực hiện các quy định về khen thưởng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở. Tổ chức, phối hợp tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của Pháp luật; quản lý cấp phát hiện vật khen thưởng, hồ sơ, tài liệu, tư liệu có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Sở.

5. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của ngành cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan. Đề xuất Giám đốc Sở xử lý các công việc thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành.

6. Tiếp nhận, kiểm tra về thể thức văn bản, khi cần thiết trao đổi về nội dung văn bản với các phòng chuyên môn, quản lý, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở khi chuyển đến Văn phòng trình lãnh đạo Sở ký ban hành. Bảo đảm việc ban hành các văn bản của Sở đúng thể thức và thủ tục quy định. Tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác các tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

7. Phân loại, đề xuất xử lý các loại văn bản đến, văn bản đi, thực hiện việc nhân bản, phát hành các văn bản đến lãnh đạo Sở, các tổ chức, cá nhân và cơ quan, đơn vị có liên quan; lưu trữ văn bản; ghi biên bản và thông báo nội dung các cuộc họp, hội nghị do lãnh đạo Sở chủ trì. 

8. Xếp lịch làm việc của lãnh đạo Sở, lịch tiếp công dân; tổ chức các cuộc họp, hội nghị, họp giao ban. Chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ hàng, tuần, tháng, quý hoặc đột xuất của Sở; ghi biên bản và thông báo nội dung các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì. 

9. Thực hiện công tác cải cách hành chính; Làm đầu mối rà soát, thống kê thủ tục hành chính theo quy định pháp luật; Quản lý điều hành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" và "Một cửa liên thông" trong việc cấp các loại giấy phép hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; Chủ trì hướng dẫn các phòng, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn ISO....... vào hoạt động của cơ quan.

10. Phối hợp, tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về hoạt động Văn hoá, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở. Quản lý mạng LAN, công nghệ thông tin của Sở và trang thông tin điện tử của Sở (website).

11. Phối hợp với các phòng có liên quan kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở; Quy chế làm việc của Sở; Quy chế dân chủ; công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật theo quy định của Nhà nước.

12. Tổ chức, phục vụ các buổi làm việc, cuộc họp, hội nghị của Sở; đón, tiếp khách của lãnh đạo Sở. Giúp lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại; tổ chức hậu cần phục vụ các đoàn công tác của Sở.

13. Thường trực công tác quân sự, dân quân tự vệ của Sở theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Ban chỉ huy quân sự thành phố Tây Ninh; Tổ chức thực hiện công tác an ninh, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, môi trường cảnh quan trong khu vực văn phòng sở.

14. Làm đầu mối tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo (tháng, quý, năm) theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

15. Quản lý sử dụng con dấu của Sở theo đúng quy định. Quản lý, đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của Sở và công tác quản trị nội bộ; quản lý xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Sở; mua sắm, sửa chữa, cải tạo đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động của Sở.

16. Phối hợp xây dựng các Quy chế của cơ quan như quy chế làm việc, quy chế dân chủ… và theo dõi việc thực hiện chế độ làm việc, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, thực hiện quy chế văn hóa công sở.

17. Chánh Văn phòng Sở được thừa lệnh Giám đốc Sở ký công lệnh, lệnh điều xe, thông báo nội dung họp giao ban và các văn bản hành chính mang tính chất nội bộ khi được Giám đốc giao.

18. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng;

19. Quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao theo quy định pháp luật.Lượt người xem:  Views:   613
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu