Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 18/07/2017, 17:00
Thanh Tra Sở
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/07/2017

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chánh Thanh tra

(ĐTCQ: 066 3825 978)

Bà Nguyễn Thị Huy Hoàng – Phó Chánh thanh tra

Ông Phan Văn Ích – Chuyên viên

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ được phân công

A. Vị trí và chức năng.

1. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trong phạm vi quản lý Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc trách nhiệm của thanh tra Sở.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

4. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

5. Xử phạt vi phạm hành chính theo qui định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

7. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

8. Kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện các qui định của pháp luật về công tác thanh tra; Phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ quan đơn vị đó.

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

10. Kiến nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những qui định trái với văn bản pháp luật của nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

11. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

12. Giúp Giám đốc Sở tổ chức phối hợp với các ngành, các cấp và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

13. Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra.

14. Quản lý công chức và tài chính, tài sản được giao thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Sở; tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo qui định của pháp luật.

15. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

16. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

17. Thanh tra các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo qui định của pháp luật.

Lượt người xem:  Views:   455
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu