Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 18/07/2017, 18:00
Phòng Tổ chức Pháp chế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/07/2017

Ông Ngụy Thanh Phong – Trưởng Phòng

(ĐTCQ: 0276 3813 425)

Bà Trương Ngọc Yến - Chuyên viên
Bà Nguyễn Kiêm Hoàng - Nhân viên

A. Vị trí và chức năng

          1. Phòng Tổ chức – Pháp chế là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, pháp chế theo quy định của pháp luật.

 B. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Tham mưu Giám đốc Sở:

1.1. Xây dựng Đề án tổ chức bộ máy của Sở; các đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp quản lý;

1.2. Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc của cơ quan, đề án vị trí việc làm, hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

1.3. Phân bổ biên chế, hướng dẫn, quản lý, sử dụng biên chế đối với các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp và hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong Sở, đơn vị sự nghiệp sau khi có thông báo Sở Nội vụ; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ 06 tháng, năm về tình hình quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động  quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

1.4. Tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng biên chế công chức, số lượng vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

1.5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý biên chế công chức, viên chức thuộc thẩm quyền.

1.6. Xây dựng đề án quy hoạch cán bộ; thực hiện thủ tục tuyển dụng; điều động, luân chuyển; tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức; kỷ luật công chức, viên chức theo phân cấp của UBND tỉnh;

1.7. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo phân cấp quản lý ngành;

1.8. Xây dựng văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông.

1.9. Ban hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, phòng chuyên môn nghiệp vụ.

1.10.  Ban hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và theo quy định của UBND tỉnh sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

1.11. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan; phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

1.12. Lập thủ tục đề nghị Sở Nội vụ thẩm định dự thảo quyết định thành lập, kiện toàn, giải thể các tổ chức mang tính phối hợp liên ngành cấp tỉnh. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung, thay đổi thành viên các tổ chức mang tính phối hợp liên ngành cấp tỉnh (gồm Hội đồng, Ban chỉ đạo, ban quản lý dự án, ban điều hành do Sở làm thường trực).

1.13. Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

2.1. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở xây dựng đề án tổ chức bộ máy và thực hiện biên chế theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.2. Phối hợp Văn phòng Sở, phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện các chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, kỷ luật, chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc, tinh giản biên chế và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức theo quy định pháp luật; 

2.3. Thực hiện công tác quản lý, theo dõi, hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức thuộc diện Giám đốc quản lý, bổ nhiệm; quản lý bộ máy tổ chức, điều chỉnh phân công công chức, viên chức sau khi sắp xếp;

2.4. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tổ chức, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiệp vụ về công tác tổ chức theo quy định pháp luật;

2.5.Xây dựng và trình Giám đốc quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế cho acc1 phòng, đơn vị;

2.6. Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách và chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức;

2.7. Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức thuộc Sở quản lý;

2.8. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

2.9. Tham mưu công tác xét chuyển chức danh nghề nghiệp, thăng hạng viên chức;

2.10 Phối hợp với phòng Kế hoạch, Tài chính đảm bảo quyền lợi cho người lao động về bảo hiểm xã hội.

2.11. Theo dõi việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; điều chỉnh, bổ sung theo tình hình thực tế để trình Lãnh đạo Sở xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh công nhận;

2.12. Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện quyết định của Giám đốc Sở về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc khối quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và nhằm hoạt động có hiệu quả hơn;

2.13.Tham mưu thực hiện việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc sở (nếu có phát sinh);

2.14. Tham mưu quá trình tổ chức thực hiện các Đề án của cơ quan;

2.15. Theo dõi quá trình thực hiện luật cán bộ, công chức, viên chức và các quy chế trong cơ quan;

2.16. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

2.17. Hướng dẫn kê khai tài sản, đánh giá công chức, bổ sung lý lịch hàng năm;

2.18. Quản lý, cập nhật, lưu trữ hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước; tham mưu xác nhận lý lịch cho công chức, viên chức, lao động của cơ quan; hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở về công tác tổ chức, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động;

2.19. Tham gia các Ban, Hội đồng của cơ quan theo chức năng của Phòng và quyết định của Lãnh đạo Sở;

2.20. Nắm tình hình chung công tác tổ chức cán bộ của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và báo cáo bằng văn bản về Lãnh đạo Sở khi cần thiết.

2.21. Tham mưu việc thực hiện xét tuyển và xét tuyển đặc cách hàng năm;

2.22. Tổng hợp, hướng dẫn, thẩm định, đề xuất, báo cáo đánh giá công chức, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc lương trước hạn.

2.23. Trực tiếp làm công tác điều chỉnh, làm thủ tục chế độ bảo hiểm xã hội, y tế cho cán bộ, công chức.

2.24. Tham mưu hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục nghỉ hưu, nghỉ việc, thai sản, ốm đau, phụ cấp khác.

2.25. Tham mưu hồ sơ cử công chức, viên chức ra nước ngoài.

2.26. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; thẩm định hồ sơ công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng khi có chỉ tiêu phân bổ; cập nhật, lưu trữ hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

2.27 Tham mưu Lãnh đạo Sở về công tác bố trí, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành quản lý; thực hiện thủ tục bổ nhiệm chức danh diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

2.28. Tham mưu thực hiện công tác quy hoạch các chức danh thuộc diện ngành quản lý và đơn vị quản lý các giai đoạn;

3. Công tác pháp chế

3.1. Tham mưu Giám đốc Sở:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

- Tham mưu thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

3.2. Thực hiện nhiệm vụ pháp chế:

3.2.1Về công tác xây dựng pháp luật

          - Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

3.2.2. Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước;

3.3.3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở.

3.4. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

3.5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trình Giám đốc Sở gửi Sở tư pháp.

3.6. Về công tác bồi thường của Nhà nước

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3.7. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3.8. Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, các vi phạm nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

  3.9. Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Giám đốc Sở khen thưởng hoặc trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

4. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

5. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng.

6. Quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định pháp luật.

Lượt người xem:  Views:   399
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu