Giới thiệu
Thứ 5, Ngày 20/07/2017, 11:00
Phòng KHTC
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2017

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Phòng

(ĐTCQ: 0276 3823 386)

Bà Tống Thị Thoa - Phó phòng;
Ông Đặng Chí Trung - Phó phòng;
Bà Huỳnh Thị Kim Hà - Chuyên viên;
Bà Nguyễn Ngọc Hân - Chuyên viên;
Bà Lê Thị Ngân - Chuyên viên;
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh.

A. Vị trí và chức năng

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính kế toán, xây dựng cơ bản, chương trình dự án, đề án chương trình mục tiêu của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chiến lược của ngành và quy hoạch về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

2. Quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch về văn hóa, thể thao và du lịch đã được phê duyệt của các đơn vị trong và ngoài ngành.

3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của ngành và của các đơn vị thuộc sở.

4. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, dự toán ngân sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên giao cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong từng năm, từng thời kỳ, giai đoạn và công việc cụ thể.

5. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trình UBND tỉnh và Bộ VHTT&DL phê duyệt.

6. Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trong ngành xây dựng dự án đầu tư về các công trình xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, thể thao và du lịch; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự án đúng kế hoạch , tiến độ và theo quy định của pháp luật.

7. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán, kế hoạch ngân sách được duyệt, việc thu chi tài chính, thực hiện nghĩa vụ ngân sách, thanh toán công nợ; kiểm tra, quản lý, hướng dẫn thực hiện quy định của Nhà nước về việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các đơn vị thuộc Sở; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

8. Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các đơn vị, các bộ phận liên quan thuộc Sở cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu, tài liệu về tài chính kế toán của đơn vị phục vụ cho công tác giám sát tài chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện công tác thu thập, xử lý, thống kê số liệu kinh tế, tài chính, kế toán, lập báo cáo kế hoạch, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê gửi các ngành chức năng theo quy định của pháp luật.

10. Giúp Giám đốc Sở trong việc phân tích thông tin, số liệu thực hiện kế hoạch, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định về tài chính của giám đốc sở.

11.  Phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, gắn với kế hoạch tài chính của đơn vị theo từng quý, 6 tháng và hằng năm; giúp Giám đốc Sở rà soát, thẩm định và đề xuất phê duyệt kế hoạch hoạt động của các đơn vị thuộc sở theo định hướng, kế hoạch của ngành của tỉnh theo quy định của pháp luật.

12. Phối hợp và thống nhất ý kiến bằng văn bản với các đơn vị liên quan trong việc tham mưu Giám đốc Sở quyết định tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với những người phụ trách công tác kế toán của các đơn vị thuộc Sở.

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

14. Thực hiện chương trình cải cách hành chính phần tài chính công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

15. Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở và ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát về kế hoạch, tài chính đối với phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động của các hội, hiệp hội và liên đoàn trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở; quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

18. Quản lý cán bộ, công chức và tài sản được giao.

19. Quản lý cán bộ, công chức và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý của Sở.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở giao theo quy định pháp luật.

Lượt người xem:  Views:   442
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu