Giới thiệu
Thứ 5, Ngày 20/07/2017, 11:00
Phòng Quản lý Văn hóa
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2017

Ông Trần Văn Hiếu – Trưởng Phòng

(ĐTCQ: 066 3818 157)

Bà Nguyễn Thị Giàu - Chuyên viên;
Ông Trịnh Duy Cường - Chuyên viên;
Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Quản lý Văn hóa là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, bao gồm: Nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật; nhiếp ảnh; triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan; thư viện; quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc, tuyên truyền cổ động và văn học trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Quản lý Văn hóa tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Trình UBND tỉnh:

-  Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh vực văn hóa ở địa phương theo chức năng của Phòng.

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở địa phương theo chức năng của Phòng.

1.2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về văn hóa theo chức năng của Phòng;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể Hội đồng chuyên ngành về văn hóa theo chức năng của phòng và theo quy định của pháp luật.

1.3. Nghiên cứu, biên soạn và trình Lãnh đạo Sở ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền.

1.4. Nghiên cứu, biên soạn và đề xuất Lãnh đạo Sở phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan hoàn chỉnh các dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm ) năm hoặc hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa theo quy định.

1.5. Phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa.

1.5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh (sau khi được phê duyệt).

1.6. Về nghệ thuật biểu diễn

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương:

Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang (trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh doanh).

- Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương;

- Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

- Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

1.7. Về điện ảnh:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc và lực lượng vũ trang;

- Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

- Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

1.8. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật;

- Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;

- Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

- Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.

1.9. Về quyền tác giả, quyền liên quan

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan thuộc lĩnh vực văn hóa ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

- Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tổ chức tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

1.10. Về thư viện

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện tỉnh theo quy định pháp luật.

- Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn các thư viện trên địa bàn tỉnh xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

1.11. Về quảng cáo

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương;

1.12. Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Hướng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang;

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

1.13. Về văn học

- Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

1.14. Hướng dẫn các hoạt động, nghiệp vụ, chuyên môn về các lĩnh vực nêu trên đối với phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao các huyện, thành phố;

1.15. Rà soát, bổ sung ngân hàng tên đường, phố và các công trình công cộng theo quy định;

1.16. Về xây dựng nông thôn mới

Tham mưu thực hiện tiêu chí số 06 – cơ sở vật chất văn hóa trong bộ tiêu chí nông thôn mới gắn với kế hoạch phát triển thiết chế văn hóa cơ sở;

1.17. Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.4 – Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch;

1.18. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hoá.

1.19. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hoá ở địa phương.

1.20. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hoá theo quy định của pháp luật.

1.21. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội văn hoá quy mô cấp tỉnh.

1.22. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.23. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hoá đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.24. Phối hợp với phòng Tổ chức – Pháp chế trong việc tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hoá nghệ thuật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hoá ở địa phương;

1.25. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực văn hóa theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Hướng dẫn, tham mưu Hội đồng tư vấn đặt tên Đường.

3. Thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ Thư ký của Hội đồng tư vấn đặt tên đường, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định các đề án, kế hoạch, tờ trình…. của các đơn vị trực thuộc Sở thuộc lĩnh vực phụ trách trước khi trình Ban Giám đốc, Giám đốc Sở cho ý kiến.

5. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

6. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng;

7. Quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định pháp luật.

Lượt người xem:  Views:   488
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu