Giới thiệu
Thứ 5, Ngày 20/07/2017, 12:00
Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2017

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Phó trưởng phòng, phụ trách phòng;

(ĐTCQ: 066 3828 272)

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Viên chức;
Ông Đỗ Văn Trắng - Chuyên viên.

A. Vị trí và chức năng

 1. Phòng Quản lý Di sản Văn hoá là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện Quản lý Nhà nước về Di sản Văn hoá trong phạm vi toàn tỉnh (bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể).

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Trình UBND tỉnh:

-  Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh vực di sản văn hóa ở địa phương.

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa ở địa phương.

1.2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực di sản văn hóa.

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể Hội đồng chuyên ngành về lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật.

1.3. Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở địa phương sau khi được phê duyệt;

1.4. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể ở địa phương; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

1.5. Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;

1.6. Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử -văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương;

1.7. Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

1.8. Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

1.9. Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương;

1.10. Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;

1.11. Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương;

1.12. Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương;

1.13. Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đúng mục đích do pháp luật quy định;

1.14. Giám sát việc trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh;

1.15. Xây dựng các đề án, dự án bảo tồn, bảo tàng và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; thực hiện các đề tài khoa học về di sản văn hóa;

1.16. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về di sản văn hóa;

1.17. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa ở địa phương;

1.18. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật;

1.19. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

1.20. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về di sản văn hóa đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

1.21. Phối hợp với phòng Tổ chức – Pháp chế trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa ở địa phương;

1.22. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở;

3. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định các đề án, kế hoạch, tờ trình…. của các đơn vị trực thuộc Sở thuộc lĩnh vực phụ trách trước khi trình Ban Giám đốc, Giám đốc Sở cho ý kiến;

4. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng;

5. Quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Lượt người xem:  Views:   461
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu