Giới thiệu
Thứ 5, Ngày 20/07/2017, 15:00
Phòng Quản lý Du lịch
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2017

Bà Phạm Thị Sương – Trưởng Phòng

(ĐTCQ: 066 3812 410)

Ông Nguyễn Thái Bình Dương - Phó phòng;
Ông Trần Anh Kiệt - Chuyên viên.

A. Vị trí và chức năng

  1. Phòng Quản lý Du lịch là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  2. Có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Quản lý Du lịch tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Trình UBND tỉnh:

-  Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh vực du lịch ở địa phương

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý nhà nước về Du lịch.

1.2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về du lịch;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể Hội đồng chuyên ngành về du lịch theo quy định của pháp luật.

1.3. Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;

1.4. Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của địa phương theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

1.5. Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch ở địa phương;

1.6. Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

1.7. Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật;

1.8. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật;

1.9. Thẩm định và ra quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

1.10. Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

1.11. Tổ chức cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

1.12. Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

1.13. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

1.14. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định các đề án, kế hoạch, tờ trình…. của các đơn vị trực thuộc Sở thuộc lĩnh vực phụ trách trước khi trình Ban Giám đốc, Giám đốc Sở cho ý kiến.

1.15. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch.

1.16. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến lĩnh vực du lịch ở địa phương.

1.17. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

1.18. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các sự kiện, lễ hội du lịch quy mô cấp tỉnh, khu vực, cấp quốc gia và quốc tế.

1.19. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.20. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.21. Phối hợp với phòng Tổ chức – Pháp chế trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở địa phương.

1.22. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực du lịch theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Phối hợp Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt;

3. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng;

4. Quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định pháp luật.

Lượt người xem:  Views:   622
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu