Giới thiệu
Thứ 5, Ngày 20/07/2017, 15:00
Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2017

Bà Đặng Thị Bình – Trưởng Phòng

(ĐTCQ: 066 3825 543)

Ông Phạm Thị Cẩm Nhung - Phó phòng;
Ông Nguyễn Võ Duyên Anh - Chuyên viên;
Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Chuyên viên.

A. Vị trí, chức năng

           1. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

           2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các quản lý công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng nếp sống văn hóa; tham mưu thực hiện vai trò thường trực Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh; thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và gia đình tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Trình UBND tỉnh:

-  Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển gia đình, nâng cao chất lượng phong trào "TDĐKXDĐSVH" để trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý nhà nước về nếp sống văn hóa và gia đình ở địa phương.

1.2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về về nếp sống văn hóa và gia đình;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể Hội đồng chuyên ngành về nếp sống văn hóa và gia đình theo quy định của pháp luật.

 

1.3. Triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về công tác gia đình như sau:

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình.

- Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam.

- Tổng hợp báo cáo thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thẩm định các nội dung thủ tục về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật để tham mưu Ban giám đốc trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận.

- Nội dung cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

1.4. Thực hiện nhiệm vụ được giao với vai trò là Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh, tham mưu trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" cấp tỉnh, cụ thể:

           - Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và các văn bản khác của Ban Chỉ đạo, dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, ký ban hành các văn bản của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

           - Tổ chức kiểm tra, khảo sát phong trào; mở lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết, biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền về phong trào.

           - Theo dõi, tổng hợp công tác phối hợp triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố để Ban Chỉ đạo tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo trung ương.

           - Chuẩn bị nội dung, tổ chức các phiên họp và các hoạt động khác của Ban Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo và báo cáo định kỳ của Ban Chỉ đạo.

1.5. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thực hiện các nội dung như sau:

           - Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban Chỉ đạo; các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết và hội thảo về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

           - Tổ chức các cuộc họp định kỳ.

           - Xây dựng và phối hợp xây dựng các văn bản chỉ đạo, đầu mối liên hệ và phối hợp các hoạt động chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

           - Kiểm tra việc thực hiện Phong trào và đôn đốc Ban Chỉ đạo các cấp về công tác chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", theo ủy quyền của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

           - Nghiên cứu, đề xuất nội dung, tiêu chí và cơ chế chính sách, chủ trương, giải pháp tăng cường chỉ đạo, tập huấn nghiệp vụ công tác về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

           - Thường trực giải quyết và trình Ban Chỉ đạo giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

           - Thông báo bằng văn bản kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi được ủy quyền) tại mỗi cuộc họp Ban Chỉ đạo.

           - Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban thường trực và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

1.6. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình.

1.7. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình ở địa phương.

1.8. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình theo quy định của pháp luật.

1.9. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình quy mô cấp tỉnh.

1.10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.12. Phối hợp với phòng Tổ chức – Pháp chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình ở địa phương.

1.13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

3. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định các đề án, kế hoạch, tờ trình…. của các đơn vị trực thuộc Sở thuộc lĩnh vực phụ trách trước khi trình Ban Giám đốc, Giám đốc Sở cho ý kiến.

4. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng.

5. Quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định pháp luật.

Lượt người xem:  Views:   435
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu