Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 19/02/2019, 09:00
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/02/2019 | Văn phòng

Bà Trang Thị Kim Liễu - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật

- Địa chỉ: 234 Hoàng Lê Kha, phường 2 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐTCQ: 0276 3821733

- ĐTDĐ: 0916.37.52.79

- Email: 

A. Thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh trên cơ sở hợp nhất Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh.

1. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng; được mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm giúp lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác phục vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh; bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật sân khấu cải lương; xây dựng phong trào, bồi dưỡng kiến thức, năng khiếu, kỹ năng nghiệp vụ cho cơ sở nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; mua bán, sửa chữa, cung ứng các mặt hàng chuyên ngành; sản xuất, xuất khẩu, nhập phim các loại; cung ứng dịch vụ lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh; liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và các dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương xã hội hóa ở lĩnh vực văn hóa; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

4. Trụ sở làm việc đặt tại: số 24 đường Hoàng Lê Kha, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

B. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công, ủy quyền; khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó giám đốc được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh của cấp có thẩm quyền và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng (đội) chuyên môn, nghiệp vụ

a) Phòng Hành chính Tổng hợp.

b) Phòng Nghệ thuật – Biểu diễn.

c) Phòng Tuyên truyền, Cổ động, Triển lãm và Sự kiện.

d) Đội tuyên truyền, chiếu bóng lưu động.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng (đội) chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Trung tâm quyết định, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao của Trung tâm.

Lượt người xem:  Views:   285
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu