Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 19/02/2019, 11:00
Trung tâm Huấn luyện và Thi Đấu Thể thao
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/02/2019 | Văn phòng

Ông Phan Văn Việt Nga - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi Đấu Thể thao

- Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐTCQ: 0276 3827.224

- ĐTDĐ: 0982 220239

- Email: phanvvnga@gmail.com

 A. Thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể thao tỉnh Tây Ninh và Trung tâm Thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh.

1.Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng; được mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

 

3. Trung tâm giúp lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc tuyển chọn, đào tạo, quản lý vận động viên năng khiếu, trẻ và huấn luyện các đội tuyển thể thao; xây dựng phong trào thể thao quần chúng; tổ chức các lớp bồi dưỡng, kỹ năng thể dục thể thao; tổ chức thi đấu các giải thể thao, hội thao trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

B. Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Trung tâm:

  a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

  b) Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

  c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công, ủy quyền; khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm;

            d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh của cấp có thẩm quyền và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

  2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

  a) Phòng Hành chính - Tổ chức - Tổng hợp.

  b) Phòng Đào tạo và Huấn luyện.

  c) Phòng Y sinh và Dinh dưỡng.

  d) Phòng Phong trào và Tổ chức thi đấu thể thao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Trung tâm quyết định, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao của Trung tâm.

Lượt người xem:  Views:   245
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu