Giới thiệu
Du Lịch (15/12/2015)
 
DU LỊCH TÂY NINH   ​Tây Ninh là tỉnh có vị trí thuận lợi, cách thành phố Hồ Chí Minh 99 km; cách thành phố du lịch Vũng Tàu khoảng 200km. Khi đường Hồ Chí Minh hoàn thành, sẽ nối Tây Ninh với thành phố Buôn Ma Thuột và các tỉnh Tây Nguyên. Tây Ninh còn nối với các tỉnh Miền Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh bằng đường thuỷ, trên sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông. Mặt khác, Tây ...
 
Nhà hàng, Khách sạn THÀNH PHỐ TÂY NINH          1. Hòa Bình   Điện thoại: 3.821.315      Địa chỉ: 210 - Đường 30/4 - P3, fax 3822345  Loại hình: 2 sao2. Nhất Quý Điện thoại:  3.826.540      Địa chỉ: 353 Đường 30/4  - P1    Loại ...
 
​​   Di tích và danh thắng núi Bà Đen Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam​ ​ Toà thánh Cao Đài Tây Ninh​ ​ Hồ nước Dầu Tiếng
Cơ cấu tổ chức (01/09/2015)
 
 I. BAN GIÁM ĐỐC      Giám đốc​      NGUYỄN HỒNG THANH                                               Phó Giám đốc                            ...
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
PostCategory
  
  
  
Trung tâm Huấn luyện và Thi Đấu Thể thaoTrung tâm Huấn luyện và Thi Đấu Thể thao

Ông Phan Văn Việt Nga - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi Đấu Thể thao

- Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐTCQ: 0276 3827.224

- ĐTDĐ: 0982 220239

- Email: phanvvnga@gmail.com

 A. Thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể thao tỉnh Tây Ninh và Trung tâm Thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh.

1.Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng; được mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

 

3. Trung tâm giúp lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc tuyển chọn, đào tạo, quản lý vận động viên năng khiếu, trẻ và huấn luyện các đội tuyển thể thao; xây dựng phong trào thể thao quần chúng; tổ chức các lớp bồi dưỡng, kỹ năng thể dục thể thao; tổ chức thi đấu các giải thể thao, hội thao trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

B. Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Trung tâm:

  a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

  b) Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

  c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công, ủy quyền; khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm;

            d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh của cấp có thẩm quyền và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

  2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

  a) Phòng Hành chính - Tổ chức - Tổng hợp.

  b) Phòng Đào tạo và Huấn luyện.

  c) Phòng Y sinh và Dinh dưỡng.

  d) Phòng Phong trào và Tổ chức thi đấu thể thao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Trung tâm quyết định, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao của Trung tâm.

2/19/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thư Viện tỉnhThư Viện tỉnh

Ông Bùi Minh Tuấn  - Giám đốc Thư viện tỉnh

- Địa chỉ: 83, Phạm Tung, phường 3 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐTCQ: 0276 3815.419

- ĐTDĐ: 0988.414.640

- Email: 


A. Vị trí và chức năng

1. Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương (tỉnh Tây Ninh) và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

2. Thư viện tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế, hoạt động đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ của Vụ Thư viện.

3. Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và các chính sách, chế độ của Nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

            4. Trụ sở làm việc đặt tại: số 83 đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Các nhiệm vụ và quyền hạn của Thư viện tỉnh thực hiện theo quy định của Pháp lệnh thư viện và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ.

2. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện tỉnh thuộc thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới thư viện, kế hoạch dài hạn về lĩnh vực thư viện của địa phương.

4. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của Thư viện tỉnh trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

5. Khuyến khích mở cửa phục vụ người sử dụng tại Thư viện tỉnh vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, tự động hóa vào hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin số, đẩy mạnh xây dựng thư viện điện tử và trang thông tin điện tử của thư viện.

7. Tham gia xây dựng thư viện cấp huyện, thành phố, cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở, tổ chức việc luân chuyển tài liệu theo quy định; tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn.

8. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện tại địa phương. Chủ trì, phối hợp hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ với các thư viện, cơ quan, ban ngành khác.

9. Hợp tác quốc tế về mọi mặt trong lĩnh vực thư viện: tham gia các hoạt động của các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài liệu, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do các thư viện, tổ chức nước ngoài tài trợ hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện).

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện quy định pháp luật về chế độ, chính sách, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thư viện tỉnh theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

2/19/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trung tâm Thông tin Xúc Tiến Du lịchTrung tâm Thông tin Xúc Tiến Du lịch

Ông Trần Quốc Thịnh  - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch

- Địa chỉ: 281 -283 đường CMT8, KP2, phường 2 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐTCQ: 0276 3922747

- ĐTDĐ: 093.888.45.84

- Email: quocthinhitpc@gmail.com


A. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, có chức năng tham mưu tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực về du lịch như: nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lược xúc tiến du lịch, quảng bá du lịch đã được phê duyệt; thực hiện các dịch vụ về thông tin tư vấn du lịch, đào tạo bồi dưỡng về du lịch, tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch ở trong và ngoài nước; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh; đồng thời thực hiện việc hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh.

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh về tổ chức, biên chế, hoạt động đồng thời chịu sự quản lý chuyên môn của Tổng cục Du lịch.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

4. Trụ sở làm việc đặt tại: 281, 283 đường Cách mạng tháng 8, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu cụ thể hóa các quy hoạch, đề án, dự án du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xây dựng thành chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin xúc tiến du lịch hằng năm trình giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét.

2. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh Tây Ninh đến các địa phương trong và ngoài nước, bao gồm:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch, hội chợ, triễn lãm, hội thảo, tổ chức sự kiện, lễ hội, quảng bá du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

c) Tổ chức Hội thảo, các sự kiện du lịch, hội chợ, triển lãm, các lễ hội và các hoạt động giao lưu văn hóa du lịch trong và ngoài nước.

d) Tổ chức sản xuất, phát hành các ấn phẩm, tuyên truyền, quảng bá du lịch: các loại tranh ảnh, biển quảng cáo, tờ gấp, bản đồ hướng dẫn, băng đĩa,…giới thiệu cảnh quan du lịch và các tiềm năng du lịch của tỉnh.

đ) Biên tập bản tin, phối hợp xây dựng phim du lịch, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh và Trung ương theo kế hoạch được phê duyệt của lãnh đạo Sở.

3. Thực hiện các dịch vụ công

a) Tổ chức và phối hợp với các trường đào tạo nghề về du lịch, tập huấn nghiệp vụ quảng bá, xúc tiến du lịch; hướng dẫn viên, buồng, bàn, bar, bếp,… cho các đơn vị kinh doanh lữ hành, lưu trú, nhà hàng trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện các dịch vụ về thông tin tư vấn du lịch, đào tạo bồi dưỡng về du lịch.

c) Cung cấp các dịch vụ công cho các doanh nghiệp như: các dịch vụ tư vấn hoạt động kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch và được phép thu phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Nghiên cứu, tổng hợp cung cấp thông tin về du lịch, xúc tiến các hoạt động hợp tác, mở rộng, phát triển thị trường khách du lịch trong và ngoài nước đến Tây Ninh, bao gồm:

a) Tổng hợp và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp về thị trường, nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch, hệ thống cơ sở du lịch, tuyến, điểm du lịch, sản phẩm du lịch của địa phương, việc thành lập các Trạm thông tin du lịch tại các tuyến điểm du lịch có nhiều khách du lịch đến tham quan.

b) Thông tin về tổ chức các sự kiện du lịch, tập quán du lịch, chính sách, quy hoạch, các dự án đầu tư hạ tầng du lịch của tỉnh Tây Ninh đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

c) Tổ chức quan hệ hợp tác về các chương trình du lịch, tư vấn cho các doanh nghiệp du lịch khảo sát, nghiên cứu thị trường và đặt chi nhánh đại diện du lịch, trong nước và quốc tế.

d) Tổ chức, hướng dẫn cho các hãng lữ hành trong nước và quốc tế khảo sát các tuyến, điểm du lịch và đưa khách du lịch đến với Tây Ninh.

đ) Hướng dẫn và tổ chức cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia hội thảo, hội chợ, triển lãm, trưng bày, quảng cáo và khuyến mãi nhằm giới thiệu quảng bá các hoạt động kinh doanh du lịch, sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch theo quy định của Nhà nước.

5. Xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển du lịch

a) Tổ chức triển khai tư vấn, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, thực hiện dự án, đề án, quy hoạch du lịch trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

b) Xúc tiến các hoạt động hợp tác, ký kết phát triển du lịch với các tỉnh bạn và khu vực để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch Tây Ninh.

c) Nghiên cứu, báo cáo và đề xuất lãnh đạo Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và hợp tác phát triển du lịch hợp lý trên địa bàn tỉnh.

d) Đề xuất, tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến du lịch, về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về du lịch của tỉnh.

đ) Trực tiếp ký kết và thực hiện các hợp đồng xúc tiến du lịch, cung cấp thông tin về du lịch với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

e) Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch theo quy định của Nhà nước.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Du lịch).

7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện quy định pháp luật về chế độ, chính sách, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

2/19/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuậtTrung tâm Văn hóa Nghệ thuật

Bà Trang Thị Kim Liễu - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật

- Địa chỉ: 234 Hoàng Lê Kha, phường 2 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐTCQ: 0276 3821733

- ĐTDĐ: 0916.37.52.79

- Email: 

A. Thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh trên cơ sở hợp nhất Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh.

1. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng; được mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm giúp lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác phục vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh; bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật sân khấu cải lương; xây dựng phong trào, bồi dưỡng kiến thức, năng khiếu, kỹ năng nghiệp vụ cho cơ sở nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; mua bán, sửa chữa, cung ứng các mặt hàng chuyên ngành; sản xuất, xuất khẩu, nhập phim các loại; cung ứng dịch vụ lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh; liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và các dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương xã hội hóa ở lĩnh vực văn hóa; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

4. Trụ sở làm việc đặt tại: số 24 đường Hoàng Lê Kha, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

B. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công, ủy quyền; khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó giám đốc được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh của cấp có thẩm quyền và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng (đội) chuyên môn, nghiệp vụ

a) Phòng Hành chính Tổng hợp.

b) Phòng Nghệ thuật – Biểu diễn.

c) Phòng Tuyên truyền, Cổ động, Triển lãm và Sự kiện.

d) Đội tuyên truyền, chiếu bóng lưu động.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng (đội) chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Trung tâm quyết định, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao của Trung tâm.

2/19/2019 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bảo Tàng tỉnhBảo Tàng tỉnh

Ông Nguyễn Hoàng Lập - Giám đốc Bảo Tàng tỉnh.

- Địa chỉ: 234 Hoàng Lê Kha, phường 2 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐTCQ: 0276 3822.562

- ĐTDĐ: 0918.666.657

- Email: 

A. Vị trí và chức năng

1. Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu khoa học và giáo dục khoa học thông qua các hoạt động: nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền bảo tàng, phát huy giá trị di sản văn hóa và các hoạt động dịch vụ khác của Bảo tàng tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Bảo tàng tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế, hoạt động đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ của Cục Di sản Văn hóa.

3. Bảo tàng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và các chính sách, chế độ của Nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

4. Trụ sở làm việc đặt tại: số 44A đường Hoàng Lê Kha, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học

a) Hoạt động nghiên cứu khoa học của bảo tàng được thực hiện thường xuyên thông qua việc triển khai đề tài khoa học các cấp, các chương trình, dự án, đề án khác theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn.

Hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn kết và nâng cao chất lượng hoạt động của bảo tàng để phục vụ công chúng và góp phần phát triển lý luận bảo tàng học.

b) Bảo tàng được liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để triển khai các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động bảo tàng theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể

a) Bảo tàng được sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể ở trong và ngoài nước phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng.

b) Bảo tàng tổ chức việc sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể thông qua các phương thức sau đây:

- Khảo sát điền dã sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể;

- Khai quật khảo cổ;

- Tiếp nhận tài liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng;

- Mua, trao đổi tài liệu, hiện vật với tổ chức, cá nhân.

Việc sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

c) Tài liệu, hiện vật của bảo tàng được chuyển giao, thanh lý, hủy trong các trường hợp sau:

- Không phù hợp với phạm vi, đối tượng và nội dung hoạt động của bảo tàng;

- Bị hư hỏng không còn khả năng phục hồi;

- Được xác định gây hại cho con người và môi trường;

- Được xác định không chính xác về lịch sử, văn hóa, khoa học;

- Được xác định không phù hợp chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;

- Được xác định nguồn gốc bất hợp pháp.

Căn cứ ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học của bảo tàng và quy định pháp luật có liên quan, Giám đốc Bảo tàng tỉnh đề nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp của bảo tàng quyết định việc chuyển giao, thanh lý, hủy tài liệu, hiện vật.

3. Hoạt động kiểm kê

a) Bảo tàng tổ chức kiểm kê tài liệu, hiện vật theo Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 9 năm 2006.

b) Hồ sơ kiểm kê tài liệu, hiện vật được lập, quản lý ổn định, lâu dài; được lưu trữ bằng văn bản và lưu trữ bằng công nghệ thông tin.

4. Hoạt động bảo quản

a) Hoạt động bảo quản tài liệu, hiện vật bao gồm:

- Sắp xếp tài liệu, hiện vật và tổ chức kho để bảo quản;

- Lập hồ sơ về hiện trạng tài liệu, hiện vật và môi trường bảo quản;

- Tổ chức việc bảo quản phòng ngừa, bảo quản trị liệu, phòng chống tai họa, rủi ro cho tài liệu, hiện vật.

b) Việc bảo quản phải được thực hiện với mọi tài liệu, hiện vật khi trưng bày, khi lưu giữ trong kho và khi đưa ra ngoài bảo tàng.

c) Việc bảo quản tài liệu, hiện vật phải tuân thủ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản và phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng có liên quan đến tài liệu, hiện vật.

5. Hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể

a) Hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của bảo tàng bao gồm:

- Trưng bày dài hạn, ngắn hạn tại bảo tàng;

- Trưng bày, triển lãm lưu động ở trong và ngoài nước;

- Tổ chức giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể.

b) Trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của bảo tàng phải bảo đảm:

- Phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng;

- Chú trọng trưng bày tài liệu, hiện vật gốc;

- Việc giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể phải gắn với tài liệu, hiện vật, nội dung trưng bày của bảo tàng, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;

- Thuyết minh trưng bày cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác thông tin về tài liệu, hiện vật và phù hợp với đối tượng khách tham quan;

- Bản phục dựng, bản sao tài liệu, hiện vật phải chính xác, khoa học và được ghi chú rõ ràng;

- Thuận lợi cho việc tham quan và giữ gìn an ninh, an toàn cho tài liệu hiện vật, khách tham quan;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ chính trị, trật tự an toàn xã hội.

6. Hoạt động giáo dục

a) Hoạt động giáo dục của bảo tàng bao gồm:

- Hướng dẫn tham quan;

- Tổ chức chương trình giáo dục;

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề;

- Xuất bản ấn phẩm liên quan đến hoạt động giáo dục của bảo tàng.

b) Chương trình giáo dục của bảo tàng phải phù hợp với nội dung hoạt động và đối tượng công chúng của bảo tàng.

c) Chương trình giáo dục của bảo tàng nhằm tạo cơ hội và khuyến khích các hình thức học tập và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

7. Hoạt động truyền thông

a) Hoạt động truyền thông của bảo tàng bao gồm:

- Giới thiệu nội dung và hoạt động của bảo tàng trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Tổ chức chương trình quảng bá, phát triển công chúng và xã hội hóa hoạt động của bảo tàng;

- Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của công chúng về hoạt động bảo tàng;

- Xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân có liên quan để phát triển hoạt động của bảo tàng ở trong và ngoài nước.

b) Hoạt động truyền thông của bảo tàng phải phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

8. Hoạt động dịch vụ

a) Hoạt động dịch vụ của bảo tàng bao gồm:

- Tổ chức dịch vụ ăn, uống, nghỉ ngơi, giải trí và dịch vụ khác;

- Tổ chức phát triển sản phẩm lưu niệm, xuất bản ấn phẩm của bảo tàng;

- Tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch;

- Cung cấp thông tin, tư liệu;

- Tư vấn kỹ thuật, nghiệp vụ bảo tàng;

- Giám định, thẩm định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

- Bảo quản, phục hồi, làm bản sao tài liệu, hiện vật;

- Hợp tác khai quật khảo cổ;

- Hợp tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tàng.

b) Hoạt động dịch vụ của bảo tàng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng và quy định của pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của công chúng hoặc đơn đặt hàng của tổ chức, cá nhân.

9. Tổ chức phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ lợi ích của toàn xã hội.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của Bảo tàng tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Di sản Văn hóa).

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện quy định pháp luật về chế độ, chính sách, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bảo tàng tỉnh theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.


2/18/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Quản lý Du lịchPhòng Quản lý Du lịch

Bà Phạm Thị Sương – Trưởng Phòng

(ĐTCQ: 066 3812 410)

Ông Nguyễn Thái Bình Dương - Phó phòng;
Ông Trần Anh Kiệt - Chuyên viên.

A. Vị trí và chức năng

  1. Phòng Quản lý Du lịch là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  2. Có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Quản lý Du lịch tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Trình UBND tỉnh:

-  Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh vực du lịch ở địa phương

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý nhà nước về Du lịch.

1.2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về du lịch;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể Hội đồng chuyên ngành về du lịch theo quy định của pháp luật.

1.3. Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;

1.4. Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của địa phương theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

1.5. Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch ở địa phương;

1.6. Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

1.7. Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật;

1.8. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật;

1.9. Thẩm định và ra quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

1.10. Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

1.11. Tổ chức cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

1.12. Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

1.13. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

1.14. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định các đề án, kế hoạch, tờ trình…. của các đơn vị trực thuộc Sở thuộc lĩnh vực phụ trách trước khi trình Ban Giám đốc, Giám đốc Sở cho ý kiến.

1.15. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch.

1.16. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến lĩnh vực du lịch ở địa phương.

1.17. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

1.18. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các sự kiện, lễ hội du lịch quy mô cấp tỉnh, khu vực, cấp quốc gia và quốc tế.

1.19. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.20. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.21. Phối hợp với phòng Tổ chức – Pháp chế trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở địa phương.

1.22. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực du lịch theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Phối hợp Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt;

3. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng;

4. Quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định pháp luật.

7/20/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đìnhPhòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

Bà Đặng Thị Bình – Trưởng Phòng

(ĐTCQ: 066 3825 543)

Ông Phạm Thị Cẩm Nhung - Phó phòng;
Ông Nguyễn Võ Duyên Anh - Chuyên viên;
Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Chuyên viên.

A. Vị trí, chức năng

           1. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

           2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các quản lý công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng nếp sống văn hóa; tham mưu thực hiện vai trò thường trực Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh; thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và gia đình tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Trình UBND tỉnh:

-  Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển gia đình, nâng cao chất lượng phong trào "TDĐKXDĐSVH" để trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý nhà nước về nếp sống văn hóa và gia đình ở địa phương.

1.2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về về nếp sống văn hóa và gia đình;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể Hội đồng chuyên ngành về nếp sống văn hóa và gia đình theo quy định của pháp luật.

 

1.3. Triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về công tác gia đình như sau:

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình.

- Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam.

- Tổng hợp báo cáo thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thẩm định các nội dung thủ tục về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật để tham mưu Ban giám đốc trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận.

- Nội dung cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

1.4. Thực hiện nhiệm vụ được giao với vai trò là Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh, tham mưu trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" cấp tỉnh, cụ thể:

           - Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và các văn bản khác của Ban Chỉ đạo, dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, ký ban hành các văn bản của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

           - Tổ chức kiểm tra, khảo sát phong trào; mở lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết, biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền về phong trào.

           - Theo dõi, tổng hợp công tác phối hợp triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố để Ban Chỉ đạo tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo trung ương.

           - Chuẩn bị nội dung, tổ chức các phiên họp và các hoạt động khác của Ban Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo và báo cáo định kỳ của Ban Chỉ đạo.

1.5. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thực hiện các nội dung như sau:

           - Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban Chỉ đạo; các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết và hội thảo về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

           - Tổ chức các cuộc họp định kỳ.

           - Xây dựng và phối hợp xây dựng các văn bản chỉ đạo, đầu mối liên hệ và phối hợp các hoạt động chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

           - Kiểm tra việc thực hiện Phong trào và đôn đốc Ban Chỉ đạo các cấp về công tác chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", theo ủy quyền của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

           - Nghiên cứu, đề xuất nội dung, tiêu chí và cơ chế chính sách, chủ trương, giải pháp tăng cường chỉ đạo, tập huấn nghiệp vụ công tác về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

           - Thường trực giải quyết và trình Ban Chỉ đạo giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

           - Thông báo bằng văn bản kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi được ủy quyền) tại mỗi cuộc họp Ban Chỉ đạo.

           - Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban thường trực và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

1.6. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình.

1.7. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình ở địa phương.

1.8. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình theo quy định của pháp luật.

1.9. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình quy mô cấp tỉnh.

1.10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.12. Phối hợp với phòng Tổ chức – Pháp chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình ở địa phương.

1.13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

3. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định các đề án, kế hoạch, tờ trình…. của các đơn vị trực thuộc Sở thuộc lĩnh vực phụ trách trước khi trình Ban Giám đốc, Giám đốc Sở cho ý kiến.

4. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng.

5. Quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định pháp luật.

7/20/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Quản lý Di sản Văn hóaPhòng Quản lý Di sản Văn hóa

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Phó trưởng phòng, phụ trách phòng;

(ĐTCQ: 066 3828 272)

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Viên chức;
Ông Đỗ Văn Trắng - Chuyên viên.

A. Vị trí và chức năng

 1. Phòng Quản lý Di sản Văn hoá là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện Quản lý Nhà nước về Di sản Văn hoá trong phạm vi toàn tỉnh (bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể).

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Trình UBND tỉnh:

-  Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh vực di sản văn hóa ở địa phương.

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa ở địa phương.

1.2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực di sản văn hóa.

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể Hội đồng chuyên ngành về lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật.

1.3. Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở địa phương sau khi được phê duyệt;

1.4. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể ở địa phương; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

1.5. Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;

1.6. Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử -văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương;

1.7. Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

1.8. Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

1.9. Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương;

1.10. Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;

1.11. Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương;

1.12. Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương;

1.13. Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đúng mục đích do pháp luật quy định;

1.14. Giám sát việc trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh;

1.15. Xây dựng các đề án, dự án bảo tồn, bảo tàng và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; thực hiện các đề tài khoa học về di sản văn hóa;

1.16. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về di sản văn hóa;

1.17. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa ở địa phương;

1.18. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật;

1.19. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

1.20. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về di sản văn hóa đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

1.21. Phối hợp với phòng Tổ chức – Pháp chế trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa ở địa phương;

1.22. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở;

3. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định các đề án, kế hoạch, tờ trình…. của các đơn vị trực thuộc Sở thuộc lĩnh vực phụ trách trước khi trình Ban Giám đốc, Giám đốc Sở cho ý kiến;

4. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng;

5. Quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

7/20/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
PGĐ Nguyễn Hoàng NamPGĐ Nguyễn Hoàng Nam

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh

-  ĐTCQ: 0276. 3828 228

-  Email: nguyenhoangnam@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công

Tham  gia chỉ đạo điều hành chung giúp Giám đốc Sở:

- Làm nhiệm vụ trực lãnh đạo; giải quyết các công việc liên quan đến hành chính, quản tri của Sở; phối hợp với các Phó giám đốc chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Giám đốc Sở ủy quyền theo dõi, xử lý, ký quyết toán kinh phí quản lý hành chính và kinh phí hoạt động sự nghiệp; xử lý kinh phí hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Thư viện tỉnh, Bảo Tàng tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh; ký các loại giấy phép công nhận hướng dẫn viên, nhà nghĩ du lịch. Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở khi Giám đốc đi vắng ủy quyền lại.

- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác về du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử;

- Thực hiện nhiệm vụ ủy viên, thành viên các ban chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Phụ trách các phòng , đơn vị: Văn phòng Sở, phòng Quản lý du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch;

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện: Gò dầu, Bến cầu;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

7/20/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng KHTCPhòng KHTC

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Phòng

(ĐTCQ: 0276 3823 386)

Bà Tống Thị Thoa - Phó phòng;
Ông Đặng Chí Trung - Phó phòng;
Bà Huỳnh Thị Kim Hà - Chuyên viên;
Bà Nguyễn Ngọc Hân - Chuyên viên;
Bà Lê Thị Ngân - Chuyên viên;
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh.

A. Vị trí và chức năng

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính kế toán, xây dựng cơ bản, chương trình dự án, đề án chương trình mục tiêu của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chiến lược của ngành và quy hoạch về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

2. Quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch về văn hóa, thể thao và du lịch đã được phê duyệt của các đơn vị trong và ngoài ngành.

3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của ngành và của các đơn vị thuộc sở.

4. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, dự toán ngân sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên giao cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong từng năm, từng thời kỳ, giai đoạn và công việc cụ thể.

5. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trình UBND tỉnh và Bộ VHTT&DL phê duyệt.

6. Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trong ngành xây dựng dự án đầu tư về các công trình xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, thể thao và du lịch; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự án đúng kế hoạch , tiến độ và theo quy định của pháp luật.

7. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán, kế hoạch ngân sách được duyệt, việc thu chi tài chính, thực hiện nghĩa vụ ngân sách, thanh toán công nợ; kiểm tra, quản lý, hướng dẫn thực hiện quy định của Nhà nước về việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các đơn vị thuộc Sở; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

8. Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các đơn vị, các bộ phận liên quan thuộc Sở cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu, tài liệu về tài chính kế toán của đơn vị phục vụ cho công tác giám sát tài chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện công tác thu thập, xử lý, thống kê số liệu kinh tế, tài chính, kế toán, lập báo cáo kế hoạch, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê gửi các ngành chức năng theo quy định của pháp luật.

10. Giúp Giám đốc Sở trong việc phân tích thông tin, số liệu thực hiện kế hoạch, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định về tài chính của giám đốc sở.

11.  Phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, gắn với kế hoạch tài chính của đơn vị theo từng quý, 6 tháng và hằng năm; giúp Giám đốc Sở rà soát, thẩm định và đề xuất phê duyệt kế hoạch hoạt động của các đơn vị thuộc sở theo định hướng, kế hoạch của ngành của tỉnh theo quy định của pháp luật.

12. Phối hợp và thống nhất ý kiến bằng văn bản với các đơn vị liên quan trong việc tham mưu Giám đốc Sở quyết định tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với những người phụ trách công tác kế toán của các đơn vị thuộc Sở.

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

14. Thực hiện chương trình cải cách hành chính phần tài chính công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

15. Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở và ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát về kế hoạch, tài chính đối với phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động của các hội, hiệp hội và liên đoàn trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở; quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

18. Quản lý cán bộ, công chức và tài sản được giao.

19. Quản lý cán bộ, công chức và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý của Sở.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở giao theo quy định pháp luật.

7/20/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Quản lý Văn hóaPhòng Quản lý Văn hóa

Ông Trần Văn Hiếu – Trưởng Phòng

(ĐTCQ: 066 3818 157)

Bà Nguyễn Thị Giàu - Chuyên viên;
Ông Trịnh Duy Cường - Chuyên viên;
Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Quản lý Văn hóa là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, bao gồm: Nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật; nhiếp ảnh; triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan; thư viện; quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc, tuyên truyền cổ động và văn học trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Quản lý Văn hóa tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Trình UBND tỉnh:

-  Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh vực văn hóa ở địa phương theo chức năng của Phòng.

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở địa phương theo chức năng của Phòng.

1.2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về văn hóa theo chức năng của Phòng;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể Hội đồng chuyên ngành về văn hóa theo chức năng của phòng và theo quy định của pháp luật.

1.3. Nghiên cứu, biên soạn và trình Lãnh đạo Sở ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền.

1.4. Nghiên cứu, biên soạn và đề xuất Lãnh đạo Sở phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan hoàn chỉnh các dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm ) năm hoặc hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa theo quy định.

1.5. Phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa.

1.5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh (sau khi được phê duyệt).

1.6. Về nghệ thuật biểu diễn

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương:

Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang (trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh doanh).

- Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương;

- Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

- Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

1.7. Về điện ảnh:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc và lực lượng vũ trang;

- Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

- Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

1.8. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật;

- Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;

- Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

- Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.

1.9. Về quyền tác giả, quyền liên quan

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan thuộc lĩnh vực văn hóa ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

- Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tổ chức tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

1.10. Về thư viện

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện tỉnh theo quy định pháp luật.

- Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn các thư viện trên địa bàn tỉnh xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

1.11. Về quảng cáo

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương;

1.12. Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Hướng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang;

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

1.13. Về văn học

- Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

1.14. Hướng dẫn các hoạt động, nghiệp vụ, chuyên môn về các lĩnh vực nêu trên đối với phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao các huyện, thành phố;

1.15. Rà soát, bổ sung ngân hàng tên đường, phố và các công trình công cộng theo quy định;

1.16. Về xây dựng nông thôn mới

Tham mưu thực hiện tiêu chí số 06 – cơ sở vật chất văn hóa trong bộ tiêu chí nông thôn mới gắn với kế hoạch phát triển thiết chế văn hóa cơ sở;

1.17. Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.4 – Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch;

1.18. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hoá.

1.19. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hoá ở địa phương.

1.20. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hoá theo quy định của pháp luật.

1.21. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội văn hoá quy mô cấp tỉnh.

1.22. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.23. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hoá đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.24. Phối hợp với phòng Tổ chức – Pháp chế trong việc tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hoá nghệ thuật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hoá ở địa phương;

1.25. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực văn hóa theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Hướng dẫn, tham mưu Hội đồng tư vấn đặt tên Đường.

3. Thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ Thư ký của Hội đồng tư vấn đặt tên đường, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định các đề án, kế hoạch, tờ trình…. của các đơn vị trực thuộc Sở thuộc lĩnh vực phụ trách trước khi trình Ban Giám đốc, Giám đốc Sở cho ý kiến.

5. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

6. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng;

7. Quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định pháp luật.

7/20/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Quản lý Thể dục, Thể thaoPhòng Quản lý Thể dục, Thể thao

Ông Đoàn Văn Trọng – Trưởng Phòng

(ĐTCQ: 066 3813 427)

Ông Nguyễn Thanh Phương - Chuyên viên;
Ông Lê Trung Kiên - Chuyên viên.

A. Vị trí và chức năng

  1. Phòng Quản lý Thể dục thể thao là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          2. Có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Trình UBND tỉnh:

-  Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh vực thể dục, thể thao ở địa phương

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao.

1.2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thể dục, thể thao;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể Hội đồng chuyên ngành về thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

1.3. Về thể dục, thể thao cho mọi người:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức xã hội, nhà nước về Thể dục Thể thao vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

- Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;

- Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khoẻ truyền thống;

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban trọng tài, giám sát các giải thi đấu, các hội thi thể thao cấp tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao tại địa phương;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

1.4. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

- Thẩm định và trình Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch tập huấn thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao các cấp của tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên, cộng tác viên thể dục thể thao của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện quyết định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

1.6. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về thể dục, thể thao.

1.7. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến thể dục, thể thao ở địa phương.

1.8. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

1.9. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các sự kiện, giải đấu thể thao quy mô cấp khu vực, cấp quốc gia và quốc tế.

1.10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thể dục, thể thao đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.12. Phối hợp với phòng Tổ chức – Pháp chế trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng thể dục, thể thao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao ở địa phương.

1.13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

3. Thực hiện nhiệm vụ thẩm định các đề án, kế hoạch, tờ trình…. của các đơn vị trực thuộc Sở thuộc lĩnh vực phụ trách trước khi trình Ban Giám đốc, Giám đốc Sở cho ý kiến.

4. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng;

5. Quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định pháp luật.

7/20/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
PGD Lê Quang ChánhPGD Lê Quang Chánh

Ông Lê Quang Chánh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh

-  ĐTCQ: 0276 3828 228

-  Email: chanhlq@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công

- Tham  gia chỉ đạo điều hành chung giúp Giám đốc Sở:

- Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Chỉ đạo điều hành xử lý công việc khối thể dục, thể thao;

- Theo dõi quản lý nhà nước đối với công ty Cổ phần Bóng đá Tây Ninh;

- Thực hiện công tác mời gọi, thu hút đầu tư xã hội hóa các lĩnh vực thể dục, thể thao do ngành quản lý;

- Thực hiện nhiệm vụ ủy viên, thành viên các Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Giám đốc Sở ủy quyền: Ký phê duyệt các kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; ký các loại giấy phép về lĩnh vực thể dục, thể thao; xử lý kinh phí hoạt động của Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao, Trung tâm thi đấu thể thao.

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động chuyên môn các phòng đơn vị: Phòng quản lý Thể dục, Thể thao, Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao, Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh, các hiệp hội, Liên đoàn thể thao tỉnh.


(Theo Quyết định số 130/QĐ-SVHTTDL ngày 17/04/2017)

7/20/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/PublishingImages/pages/Co-cau-to-chuc/LeQuangChanh.jpg
PGĐ Nguyễn Nam GiangPGĐ Nguyễn Nam Giang

LeHongTang.jpg

Ông Nguyễn Nam Giang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh

-  ĐTCQ: 0276 3828 423

-  Email: giangnn@tayninh.gov.vn

Tham gia chỉ đạo điều hành chung, giúp Giám đốc Sở:

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thư viện, điện ảnh, bảo tàng.

- Ký phê duyệt các kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách sau khi thống nhất trong tập thể lãnh đạo Sở.

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động chuyên môn các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Văn hóa, Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình các huyện: Châu Thành, Bến Cầu, Dương Minh Châu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

7/20/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Tổ chức Pháp chếPhòng Tổ chức Pháp chế

Ông Ngụy Thanh Phong – Trưởng Phòng

(ĐTCQ: 0276 3813 425)

Bà Trương Ngọc Yến - Chuyên viên
Bà Nguyễn Kiêm Hoàng - Nhân viên

A. Vị trí và chức năng

          1. Phòng Tổ chức – Pháp chế là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, pháp chế theo quy định của pháp luật.

 B. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Tham mưu Giám đốc Sở:

1.1. Xây dựng Đề án tổ chức bộ máy của Sở; các đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp quản lý;

1.2. Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc của cơ quan, đề án vị trí việc làm, hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

1.3. Phân bổ biên chế, hướng dẫn, quản lý, sử dụng biên chế đối với các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp và hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong Sở, đơn vị sự nghiệp sau khi có thông báo Sở Nội vụ; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ 06 tháng, năm về tình hình quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động  quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

1.4. Tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng biên chế công chức, số lượng vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

1.5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý biên chế công chức, viên chức thuộc thẩm quyền.

1.6. Xây dựng đề án quy hoạch cán bộ; thực hiện thủ tục tuyển dụng; điều động, luân chuyển; tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức; kỷ luật công chức, viên chức theo phân cấp của UBND tỉnh;

1.7. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo phân cấp quản lý ngành;

1.8. Xây dựng văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông.

1.9. Ban hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, phòng chuyên môn nghiệp vụ.

1.10.  Ban hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và theo quy định của UBND tỉnh sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

1.11. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan; phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

1.12. Lập thủ tục đề nghị Sở Nội vụ thẩm định dự thảo quyết định thành lập, kiện toàn, giải thể các tổ chức mang tính phối hợp liên ngành cấp tỉnh. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung, thay đổi thành viên các tổ chức mang tính phối hợp liên ngành cấp tỉnh (gồm Hội đồng, Ban chỉ đạo, ban quản lý dự án, ban điều hành do Sở làm thường trực).

1.13. Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

2.1. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở xây dựng đề án tổ chức bộ máy và thực hiện biên chế theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.2. Phối hợp Văn phòng Sở, phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện các chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, kỷ luật, chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc, tinh giản biên chế và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức theo quy định pháp luật; 

2.3. Thực hiện công tác quản lý, theo dõi, hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức thuộc diện Giám đốc quản lý, bổ nhiệm; quản lý bộ máy tổ chức, điều chỉnh phân công công chức, viên chức sau khi sắp xếp;

2.4. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tổ chức, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiệp vụ về công tác tổ chức theo quy định pháp luật;

2.5.Xây dựng và trình Giám đốc quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế cho acc1 phòng, đơn vị;

2.6. Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách và chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức;

2.7. Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức thuộc Sở quản lý;

2.8. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

2.9. Tham mưu công tác xét chuyển chức danh nghề nghiệp, thăng hạng viên chức;

2.10 Phối hợp với phòng Kế hoạch, Tài chính đảm bảo quyền lợi cho người lao động về bảo hiểm xã hội.

2.11. Theo dõi việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; điều chỉnh, bổ sung theo tình hình thực tế để trình Lãnh đạo Sở xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh công nhận;

2.12. Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện quyết định của Giám đốc Sở về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc khối quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và nhằm hoạt động có hiệu quả hơn;

2.13.Tham mưu thực hiện việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc sở (nếu có phát sinh);

2.14. Tham mưu quá trình tổ chức thực hiện các Đề án của cơ quan;

2.15. Theo dõi quá trình thực hiện luật cán bộ, công chức, viên chức và các quy chế trong cơ quan;

2.16. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

2.17. Hướng dẫn kê khai tài sản, đánh giá công chức, bổ sung lý lịch hàng năm;

2.18. Quản lý, cập nhật, lưu trữ hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước; tham mưu xác nhận lý lịch cho công chức, viên chức, lao động của cơ quan; hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở về công tác tổ chức, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động;

2.19. Tham gia các Ban, Hội đồng của cơ quan theo chức năng của Phòng và quyết định của Lãnh đạo Sở;

2.20. Nắm tình hình chung công tác tổ chức cán bộ của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và báo cáo bằng văn bản về Lãnh đạo Sở khi cần thiết.

2.21. Tham mưu việc thực hiện xét tuyển và xét tuyển đặc cách hàng năm;

2.22. Tổng hợp, hướng dẫn, thẩm định, đề xuất, báo cáo đánh giá công chức, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc lương trước hạn.

2.23. Trực tiếp làm công tác điều chỉnh, làm thủ tục chế độ bảo hiểm xã hội, y tế cho cán bộ, công chức.

2.24. Tham mưu hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục nghỉ hưu, nghỉ việc, thai sản, ốm đau, phụ cấp khác.

2.25. Tham mưu hồ sơ cử công chức, viên chức ra nước ngoài.

2.26. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; thẩm định hồ sơ công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng khi có chỉ tiêu phân bổ; cập nhật, lưu trữ hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

2.27 Tham mưu Lãnh đạo Sở về công tác bố trí, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành quản lý; thực hiện thủ tục bổ nhiệm chức danh diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

2.28. Tham mưu thực hiện công tác quy hoạch các chức danh thuộc diện ngành quản lý và đơn vị quản lý các giai đoạn;

3. Công tác pháp chế

3.1. Tham mưu Giám đốc Sở:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

- Tham mưu thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

3.2. Thực hiện nhiệm vụ pháp chế:

3.2.1Về công tác xây dựng pháp luật

          - Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

3.2.2. Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước;

3.3.3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở.

3.4. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

3.5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trình Giám đốc Sở gửi Sở tư pháp.

3.6. Về công tác bồi thường của Nhà nước

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3.7. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3.8. Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, các vi phạm nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

  3.9. Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Giám đốc Sở khen thưởng hoặc trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

4. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

5. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng.

6. Quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định pháp luật.

7/18/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Văn Phòng SởVăn Phòng Sở

Ông Lê Huy Vũ - Chánh Văn phòng
Ông Ngụy Thanh Phong - Phó Chánh Văn phòng
Bà Lâm Thu Hương - Phó Chánh Văn phòng
Ông Đặng Chí Trung - Phó Chánh Văn phòng

Chức năng, nhiệm vụ được phân công

A. Vị trí và chức năng

- Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Văn phòng Sở) là phòng tham mưu tổng hợp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổng hợp xử lý thông tin, điều phối các hoạt động, đảm bảo các điều kiện làm việc của cơ quan để thực hiện tốt chương trình công tác của toàn ngành; thực hiện công tác quản trị hành chính, công tác quân sự cơ quan; quản lý và thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và công tác gia đình theo quy định của pháp luật.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổng hợp, xây dựng và trình Giám đốc Sở phê duyệt các chương trình, công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm của Sở; tham gia xây dựng, góp ý các kế hoạch, đề án dự án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở. Tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai, theo dõi, nhắc nhỡ, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được Giám đốc Sở phê duyệt, các văn bản thuộc lĩnh vực ngành; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nội quy, Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thông tin kịp thời đến lãnh đạo Sở các công việc đã được giải quyết, chưa được giải quyết và những công việc cần thiết khác để lãnh đạo Sở biết, xử lý.

2. Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác điều hành các hoạt động của Ngành; tổ chức thực hiện phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

3. Giúp việc cho Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Sở. Đề xuất Giám đốc Sở, Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở xem xét tặng giấy khen, các danh hiệu khen thưởng thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở; tham mưu giúp Giám đốc Sở trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng, phong tặng các giải thưởng, danh hiệu, bằng khen, huân chương, huy chương cấp Nhà nước, Chính phủ, Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

4. Xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua, các danh hiệu thi đua và thực hiện các quy định về khen thưởng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở. Tổ chức, phối hợp tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của Pháp luật; quản lý cấp phát hiện vật khen thưởng, hồ sơ, tài liệu, tư liệu có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Sở.

5. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của ngành cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan. Đề xuất Giám đốc Sở xử lý các công việc thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành.

6. Tiếp nhận, kiểm tra về thể thức văn bản, khi cần thiết trao đổi về nội dung văn bản với các phòng chuyên môn, quản lý, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở khi chuyển đến Văn phòng trình lãnh đạo Sở ký ban hành. Bảo đảm việc ban hành các văn bản của Sở đúng thể thức và thủ tục quy định. Tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác các tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

7. Phân loại, đề xuất xử lý các loại văn bản đến, văn bản đi, thực hiện việc nhân bản, phát hành các văn bản đến lãnh đạo Sở, các tổ chức, cá nhân và cơ quan, đơn vị có liên quan; lưu trữ văn bản; ghi biên bản và thông báo nội dung các cuộc họp, hội nghị do lãnh đạo Sở chủ trì. 

8. Xếp lịch làm việc của lãnh đạo Sở, lịch tiếp công dân; tổ chức các cuộc họp, hội nghị, họp giao ban. Chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ hàng, tuần, tháng, quý hoặc đột xuất của Sở; ghi biên bản và thông báo nội dung các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì. 

9. Thực hiện công tác cải cách hành chính; Làm đầu mối rà soát, thống kê thủ tục hành chính theo quy định pháp luật; Quản lý điều hành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" và "Một cửa liên thông" trong việc cấp các loại giấy phép hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; Chủ trì hướng dẫn các phòng, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn ISO....... vào hoạt động của cơ quan.

10. Phối hợp, tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về hoạt động Văn hoá, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở. Quản lý mạng LAN, công nghệ thông tin của Sở và trang thông tin điện tử của Sở (website).

11. Phối hợp với các phòng có liên quan kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở; Quy chế làm việc của Sở; Quy chế dân chủ; công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật theo quy định của Nhà nước.

12. Tổ chức, phục vụ các buổi làm việc, cuộc họp, hội nghị của Sở; đón, tiếp khách của lãnh đạo Sở. Giúp lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại; tổ chức hậu cần phục vụ các đoàn công tác của Sở.

13. Thường trực công tác quân sự, dân quân tự vệ của Sở theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Ban chỉ huy quân sự thành phố Tây Ninh; Tổ chức thực hiện công tác an ninh, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, môi trường cảnh quan trong khu vực văn phòng sở.

14. Làm đầu mối tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo (tháng, quý, năm) theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

15. Quản lý sử dụng con dấu của Sở theo đúng quy định. Quản lý, đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của Sở và công tác quản trị nội bộ; quản lý xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Sở; mua sắm, sửa chữa, cải tạo đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động của Sở.

16. Phối hợp xây dựng các Quy chế của cơ quan như quy chế làm việc, quy chế dân chủ… và theo dõi việc thực hiện chế độ làm việc, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, thực hiện quy chế văn hóa công sở.

17. Chánh Văn phòng Sở được thừa lệnh Giám đốc Sở ký công lệnh, lệnh điều xe, thông báo nội dung họp giao ban và các văn bản hành chính mang tính chất nội bộ khi được Giám đốc giao.

18. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng;

19. Quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao theo quy định pháp luật.7/18/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thanh Tra SởThanh Tra Sở

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chánh Thanh tra

(ĐTCQ: 066 3825 978)

Bà Nguyễn Thị Huy Hoàng – Phó Chánh thanh tra

Ông Phan Văn Ích – Chuyên viên

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ được phân công

A. Vị trí và chức năng.

1. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trong phạm vi quản lý Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc trách nhiệm của thanh tra Sở.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

4. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

5. Xử phạt vi phạm hành chính theo qui định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

7. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

8. Kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện các qui định của pháp luật về công tác thanh tra; Phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ quan đơn vị đó.

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

10. Kiến nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những qui định trái với văn bản pháp luật của nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

11. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

12. Giúp Giám đốc Sở tổ chức phối hợp với các ngành, các cấp và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

13. Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra.

14. Quản lý công chức và tài chính, tài sản được giao thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Sở; tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo qui định của pháp luật.

15. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

16. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

17. Thanh tra các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo qui định của pháp luật.

7/18/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Giám đốcGiám đốc

GD.png

Ông Nguyễn Thành Tiễn – Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh

-  ĐTCQ: 066 3821103

-  Email: tiennt@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công

- Phụ trách chung và chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, chương trình công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, các mặt công tác khác thuộc thẩm quyền quản lý của ngành.

- Theo dõi đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kiểm tra công việc đã ủy quyền; kiểm tra các Phó giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành theo phân công.

- Trực tiếp phụ trách: Công tác chính trị tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác xây dựng cơ bản của ngành; công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đối ngoại và công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật.

- Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Du lịch.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Thực hiện nhiệm vụ Phó Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Tây Ninh; Phó Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh; Phó Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh; Trưởng Ban tổ chức các Hội thi, Hội diễn, các giải Thể thao liên ngành, cấp khu vực, toàn quốc; Ủy viên, thành viên các Ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu.

- Ký phê duyệt các kế hoạch của Sở; ký các loại giấy phép và xử lý những vấn đề liên quan đến việc cấp phép các hoạt động do ngành quản lý.7/18/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSở VHTTDL Tây Ninh/PublishingImages/2020-12/GD_Key_20122020103314.png
Toà thánh Cao Đài Tây Ninh​Toà thánh Cao Đài Tây Ninh​

TÒA THÁNH CAO ĐÀI

 


1_405x205.jpg
Tòa Thánh Cao Đài 


ap_20081019115621132.jpg_405x205.jpg

Nhìn từ trên cao

ap_20081019115630570.jpg_405x205.jpg
Nhìn từ phía sau

        

        Toà thánh Cao Đài Tây N​inh thuộc thị trấn Hoà Thành, cách thị xã Tây Ninh 5km về phía Ðông, theo đường Cách Mạng Tháng Tám, cách thị trấn Hoà Thành 1Km về hướng Nam. Ðây là một công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng, được bắt đầu xây dựng vào khoảng năm 1936. Trên khuôn viên rộng 1km2, nội ô Toà thánh Cao Đài được xây tường gạch 4 phía, với 12 cổng ra vào. Tất cả các cổng đều kiến trúc theo kiểu Tam quan (1 cổng chính và 2 cổng phụ). Quần thể kiến trúc Toà thánh Cao Đài là một công trình nghệ thuật tổng hợp hoành tráng kết hợp hài hoà giữa kiến trúc dân tộc, kiến trúc tôn giáo phương Đông Trung Ấn với kiến trúc tôn giáo phương Tây. Trong đó, mỹ thuật kiến trúc Việt Nam vẫn giữ vai trò chủ đạo.      

Hàng năm, cứ vào ngày mùng 8 tháng giêng và rằm tháng 8 âm lịch Toà thánh Tây Ninh lại đón hàng vạn khách hành hương về dự lễ vía Đức Chí Tôn và Hội Yến Diêu Trì Cung. Đây là một nét văn hoá đặc sắc của bà con tín đồ Cao Đài.

ap_20081019115647812.jpg_405x205.jpg

      Phía trước Đền Thánh là pho tượng Xa Nặc theo Đức Phật Thích Ca tầm đạo và cây Bồ Đề hơn trăm năm có nguồn gốc từ Ấn Độ toả bóng mát dịu. Đây cũng là nơi du khách nghỉ chân, ngồi dưới gốc Bồ Đề cầu nguyện sự an bình. Hai bên tả hữu là hai cánh rừng với những cây cổ thụ cành lá xanh um, hương rừng ngào ngạt, thu hút chim chóc mùa xuân, và râm ran tiếng ve mùa hạ. Bước vào bên trong Toà thánh, du khách sẽ được chiêm ngưỡng Quả Càn khôn in hình Thiên nhãn - Biểu tượng của đạo Cao Đài: ngắm những bức tượng thờ Tam Giáo Ngũ Chi, đọc những điển tích khuyến đạo dọc hành lang rồi lắng hồn vào lời kinh tiếng kệ hoà trong tiếng nhạc bỗng trầm của các làng điệu hát Nam … mà nghe lòng lâng lâng thanh thản.

ap_20081019115638398.jpg_405x205.jpg

Cách Toà thánh chưa đầy 200m là Điện thờ Phật mẫu, trang trí khiêm nhường nhưng tạo vẻ mỹ quan đặc sắc. Bá Huê Viên cây cảnh đa dạng, trăm hoa đua nở, hương hoa ngào ngạt. Gần Bá Huê Viên là Trại Đường, nơi khách hành hương tìm được những bữa cơm chay đạm bạc nhưng đầm ấm tình người.


12/15/2015 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếtDu lịch/PublishingImages/2015-12/1_405x205_Key_15122015162831.jpg
Hồ nước Dầu TiếngHồ nước Dầu Tiếng

HỒ DẦU TIẾNG

 

HDT-Nui Ba_405x205.jpg
Hồ Dầu tiếng


Hồ nước Dầu Tiếng cách thị xã Tây Ninh 20 km về phía Đông Bắc, là công trình thuỷ nông lớn nhất  nước, đã được thi công vào năm 1981. Hồ có diện tích 27.000 ha có sức chứa 1,5 tỷ m3 nước, tưới cho 172.000 ha của đất Tây Ninh, Bình Dương, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Đến với hồ nước Dầu Tiếng, du khách không khỏi kinh ngạc bởi khối óc sáng tạo và sức lao động cần cù của nhân dân ta với hàng trăm triệu m3 đất, đá, bê tông đã chặn dòng sông Sài Gòn chảy xiết thành hồ nước khổng lồ, biến Tây Ninh từ một vùng đất khô cằn thành một vùng “sông nước”, bát ngát xanh tươi  suốt bốn mùa.


Tây Ninh hiện đang quy hoạch tổng thể du lịch sinh thái Hồ nước Dầu Tiếng và kêu gọi đầu tư xây dựng nơi đây thành khu nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao, công viên, sân golf, công viên rừng, khu săn bắn, câu cá, bãi tắm, du thuyền, khách sạn, các môn thể thao trên nước.
12/15/2015 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếtDu lịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Du LịchDu Lịch

DU LỊCH TÂY NINH

 

du lich TN 1.jpg

Tây Ninh là tỉnh có vị trí thuận lợi, cách thành phố Hồ Chí Minh 99 km; cách thành phố du lịch Vũng Tàu khoảng 200km. Khi đường Hồ Chí Minh hoàn thành, sẽ nối Tây Ninh với thành phố Buôn Ma Thuột và các tỉnh Tây Nguyên. Tây Ninh còn nối với các tỉnh Miền Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh bằng đường thuỷ, trên sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông. Mặt khác, Tây Ninh cách Thủ đô Phnom Pênh khoảng 170 km, nơi có nhiều cảnh quan du lịch nổi tiếng của Campuchia. Khi con đường xuyên Á hoàn thành, việc thông thương theo tuyến này có nhiều thuận lợi và là cơ hội để phát triển du lịch. Tài nguyên du lịch (tự nhiên và nhân văn) của Tây Ninh tương đối đa dạng, phong phú, với những địa điểm du lịch nổi tiếng như: Núi Bà Đen, Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, Hồ nước Dầu Tiếng, Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, đặc biệt là các khu di tích lịch sử cách mạng như: Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, Căn cứ Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, Căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam,…

BANDO PT TM-DL-DV(new)_405x205.jpg

 

12/15/2015 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếtDu lịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhà hàng, Khách sạnNhà hàng, Khách sạn

Nhà hàng, Khách sạn

 


THÀNH PHỐ TÂY NINH          

1. Hòa Bình  

Điện thoại: 3.821.315      Địa chỉ: 210 - Đường 30/4 - P3, fax 3822345  Loại hình: 2 sao

2. Nhất Quý

Điện thoại:  3.826.540      Địa chỉ: 353 Đường 30/4  - P1    Loại hình: 2 sao

3. Đông Phương

Điện thoại: 3.631.234      Địa chỉ: 47 Lê Lợi - Phường 2    Loại hình: 2 sao

4. Thảo My 

Điện thoại: 3.829.476      Địa chỉ: 313 Trần Hưng Đạo-KP1-P1    Loại hình: 2 sao

5. Hoàng Sơn

Điện thoại: 3.624.639      Địa chỉ: Số 18, hẻm 14 đường Trần Hưng Đạo, KP1, P1    Loại hình: 2 sao

6. Việt Phương

Điện thoại: 3.815.444      Địa chỉ: 1B - Đường 30/4 - P3    Loại hình: 1 sao

7. Minh Phương

Điện thoại: 3.622.341      Địa chỉ: 14 Đường 30/4 - P4    Loại hình: 1 sao

8. Anh Khoa 

Điện thoại: 3.825.721      Địa chỉ: 559 - Đường CMT8 - KP 2 - P3    Loại hình: 1 sao

9. Hoa Sen

Điện thoại: 3.822.603      Địa chỉ: khu phố Ninh Trung- phường Ninh Sơn    Loại hình: 1 sao

10. Thùy Dung

Điện thoại: 3.813.314      Địa chỉ: Tổ 2, Khu phố 2 - Phường 2     Loại hình: 1 sao

11. Vân Nga

Điện thoại: 3.827.865      Địa chỉ: 30 Lạc Long Quân -Phường 4    Loại hình: 1 sao

12. Á Đông

Điện thoại: 0933411877    Địa chỉ: H72/2 - Khu phố 4 - Phường IV    Loại hình: 1 sao

13. Song Quê

Điện thoại: 3.818.377      Địa chỉ: 9/2A Hẻm 59 CMT8-Kp 2-P3    Loại hình: 1 sao

14. Bảo Nam

Điện thoại: 0949321709    Địa chỉ: 12/27 khu phố Hiệp Nghĩa, P.Hiệp Ninh    Loại hình: 1 sao

15. Bảo Bảo Vi

Điện thoại: 3.772.772      Địa chỉ: 325 đường Bời Lời, P.Ninh Thạnh    Loại hình: 1 sao

16. Diễm Hồng

Điện thoại: 3.621.426      Địa chỉ: 22 Lạc Long Quân - KP 2 - Phường IV    Loại hình: 1 sao

17. Quyên

Điện thoại: 3.620.888      Địa chỉ: 745 Điện Biên Phủ -Ninh Thạnh     Loại hình: 1 sao           

 

HUYỆN HÒA THÀNH       

18. Á Đông 2

Điện thoại: 3.648.687      Địa chỉ: 156/4 - KP2 - Hòa Thành     745 Điện Biên Phủ -Ninh Thạnh     Loại hình: 1 sao

19. Bảo Duy 4

Điện thoại: 0949321709    Địa chỉ: Long Tân, Long Thành Bắc, Hòa Thành    745 Điện Biên Phủ -Ninh Thạnh     Loại hình: 1 sao

20. Phương Linh 1

Điện thoại: 3.646.800      Địa chỉ: D16/3 Đường 30/4 - Hiệp Hoà - Hiệp Tân    745 Điện Biên Phủ -Ninh Thạnh     Loại hình: 1 sao

HUYỆN TRẢNG BÀNG

21. Lưu Luyến

Điện thoại:3.896.596      3.646.800      Địa chỉ: 1602A2 Đường Xuyên Á-An Bình-An Tịnh    Loại hình: 1 sao

22. Mai Vy

Điện thoại: 6262666    3.646.800      Địa chỉ: Căn 1-3 khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bảng    Loại hình: 2 sao

 

HUYỆN GÒ DẦU       

23. Hương Trang

Điện thoại:3.541.007      Địa chỉ: Quốc lộ 22B Bến Mương -  Thạnh Đức    Loại hình: 2 sao

24. Đan Thy

Điện thoại:3.522.268      Địa chỉ: Số 53-55 Khu phố Rạch Sơn - TTr Gò Dầu    Loại hình: 2 sao

25. Việt Quyên

Điện thoại: 3.533.965      Địa chỉ: 65, Phước Đức A, Phước Đông    Loại hình: 1 sao

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

        

26. Hồng Liên

Điện thoại: 3.777.482      Địa chỉ: Tổ 9 - Ấp Ninh Hòa - Bàu Năng    Loại hình: 1 sao

27. Bảo Duy 2

Điện thoại: 3.777.522      Địa chỉ: Ninh Bình - Bàu Năng    Loại hình: 1 sao

28.   Thảo Nghi

Điện thoại: 3.716.555      Địa chỉ: Tổ 12, ấp Ninh Thuận - Bàu Năng    Loại hình: 1 sao

29. Bảo Duy 3

Điện thoại: 3.770.522      Địa chỉ: Tổ 22, Ninh Hưng 1 - Chà Là    Loại hình: 1 sao

30. 999

Điện thoại: 3.771.288      Địa chỉ: Thuận An - Truông Mít    Loại hình: 1 sao

 

HUYỆN TÂN BIÊN         

31. Huỳnh Như

Điện thoại: 3.788.888      Địa chỉ: Tân Hoà, Tân Lập    Loại hình: 1 sao

 

HUYỆN TÂN CHÂU      

32. Quốc Dũng

Điện thoại: 0979.244.244    Địa chỉ: Tổ 1, ấp 3 , xã Suối Dây - Tân Châu    Loại hình: 1 sao

 

HUYỆN CHÂU THÀNH     

33. Kim Long

Điện thoại: 3.779.999      Địa chỉ: Ấp Xóm Mới 1 - Trí Bình - Châu Thành    Loại hình: 1 sao

 

12/15/2015 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếtDu lịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Di tích và danh thắng núi Bà ĐenDi tích và danh thắng núi Bà Đen
12/15/2015 4:00 PMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtDu lịch/PublishingImages/2015-12/KDL Long Dien Son 1_405x205_Key_15122015155346.jpg
Danh lam thắng cảnhDanh lam thắng cảnh
SongVamCo Dong_405x205.jpg
 
Di tích và danh thắng núi Bà Đen

Nha trung bay TW Cuc_405x205.jpg
Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam

Toa thanh_405x205.jpg
Toà thánh Cao Đài Tây Ninh

HDT-Nui Ba_405x205.jpg
Hồ nước Dầu Tiếng

10/19/2015 6:00 PMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtDu lịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cơ cấu tổ chứcCơ cấu tổ chức


 I. BAN GIÁM ĐỐC

GD Thanh.jpg
     Giám đốc


               NguyenThanhSon.jpg          LeHongTang.jpg      LeQuangChanh.jpg
                Phó Giám đốc                            Phó Giám đốc                 Phó Giám đốc
                 NGUYỄN THANH SƠN                   LÊ HỒNG TĂNG             LÊ QUANG CHÁNHII. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ:
   1. Văn phòng
   2. Thanh tra 
   3. Phòng Quản lý Văn hóa
   4. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao
   5. Phòng Quản lý Du lịch
III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC  
   1. Trung tậm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
   2. Bảo tàng tỉnh
   3. Thư viện tỉnh
   4. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao
   5. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch9/1/2015 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chức năng nhiệm vụChức năng nhiệm vụ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịc

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh:

     a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh;

     b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền Thông.

     2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

     a) Dự thảo Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

     b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

     3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     4. Về di sản văn hóa:

     a) Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương sau khi được phê duyệt;

     b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc tỉnh quản lý sau khi được phê duyệt;

     c) Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;

d) Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

đ) Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;

e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

g) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật;

h) Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân;

i) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.

5. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp tổ chức các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh; 

c) Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn; chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước người cho các đối tượng:

- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc tỉnh;

- Các tổ chức kinh tế - xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường;

- Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiện ở địa phương;

- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương.

d) Cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộc tỉnh quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại địa phương; cấp phép tổ chức các cuộc thi hoa hậu tại tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ và diễn viên sân khấu theo phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

e) Tổ chức thực hiện Quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.

6. Về điện ảnh:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc thiểu số và lực lượng vũ trang;

b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách Nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định  của pháp luật về điện ảnh;

c) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu;

d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

đ) Kiểm tra việc phổ biến phim chiếu ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng;

e) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác tại địa phương.

7. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh theo Quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

c) Cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các cuộc thi ảnh nghệ thuật, liên hoan ảnh; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật theo các Quy chế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành;

d) Thẩm định, cấp phép thể hiện mỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, công trình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật:

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

9. Về thư viện:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu cho thư viện tỉnh theo quy định;

b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đăng ký hoạt động đối với thư viện tỉnh;

c) Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Về quảng cáo:

a) Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấp phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấp phép quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh;

c) Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

11. Về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Hướng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chịu trách nhiệm Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

đ) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh;

e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

g) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh;

h) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác.

i) Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật.

12. Về gia đình:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực trong gia đình;

b) Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam.

c) Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình;

13. Về thể dục, thể thao cho mọi người:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng của tỉnh sau khi được phê duyệt;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu  và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh;

e) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;

g) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh;

i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang.

14. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, các giải thi đấu quốc gia, quốc tế được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

c) Tổ chức thực hiện chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện quyết định phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

15. Về du lịch:

a) Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện về điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo Quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu di lịch, điểm du lịch của tỉnh;

d) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn của tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh;

e) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định xếp hạng 01 sao, 02 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

h) Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch;

i) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

k) Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của tỉnh sau khi được phê duyệt.

16. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

17. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

18. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

19. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

20. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch quy mô cấp tỉnh.

21. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

22. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

23. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

24. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

25. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

26. Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của văn phòng, thanh tra các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

27. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

28. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

29. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
8/31/2015 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếtChức năng nhiệm vụGiới thiệu chung