Hoạt Động Đảng, Đoàn
Thứ 6, Ngày 05/10/2012, 15:55
Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XI)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/10/2012

 Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/ĐUK ngày 13/8/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, ngày 05/10/2012 Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), các kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XI) cho hơn 110 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

 

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được triển khai Kết luận số 20-KL/TW về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; Kết luận số 21-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 22-KL/TW ngày 25/5/2012 về tiếp đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về một số vấn đề tiền lương và định hướng cải cách đến năm 2020 và Nghị quyết số 08-NQ-TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

 Lê Huy Vũ

Lượt người xem:  Views:   445
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hoạt Động Đảng, Đoàn