Tin Chuyên Ngành
Thứ 2, Ngày 28/04/2014, 15:50
Nhà văn hóa ấp - Một thiết chế văn hóa ở cơ sở
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/04/2014
Nhà Văn hóa ấp là 1 trong những thiết chế văn hóa ở cơ sở; 1 trong 2 tiêu chuẩn xét hoàn thành tiêu chí số 06- cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Để sớm hoàn thành chỉ tiêu số 06 – cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBMTTQ tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa ấp, khu phố (gọi chung là nhà văn hóa ấp).

Quy chế được xây dựng trên cơ sở các văn bản quy định như: Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí Nhà văn hoá- Khu thể thao thôn; Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Với quy trình xây dựng khá chặt chẽ tổ chức các buổi Hội nghị, lấy ý kiến đóng góp dự thảo của cơ sở (Ban Quản lý các ấp, khu phố, Mặt trận tổ quốc cấp xã, huyện, tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, thiết chế trung tâm văn hóa tỉnh, huyện, xã…) và các Sở có liên quan (Sở Tài chính; Tư pháp; Nội vụ; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Lao động Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo).

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Nhà văn hoá ấp đã được UBND tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 02 thàng 4 năm 2014. Quy chế gồm 8 chương, 15 điều:

     + Chương I: Quy định chung ( 02 điều)

     + Chương II: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (03 điều)

     + Chương III: Cơ cấu tổ chức bộ máy (01 điều)

     + Chương IV: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí ( 02 điều)

     + Chương V: Nội dung, phương thức hoạt động ( 02 điều)

     + Chương VI: Mối quan hệ làm việc ( 01 điều)

     + Chương VII: Chế độ hội họp, báo cáo ( 02 điều)

     + Chương VIII: Điều khoản thi hành ( 02 điều).

 

 

 

                  Nguyễn Thị Kim Phụng

 

Lượt người xem:  Views:   305
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành