Tin Chuyên Ngành
Thứ 5, Ngày 08/10/2020, 20:00
Những kết quả nội bật trên lĩnh vực Văn hóa và Gia đình 6 tháng đầu năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/10/2020 | Phòng Quản lý Văn hóa
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 2300/QĐ-UBND, ngày 09/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41/CTr/TU ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 6 tháng đầu năm 2020 lĩnh vực Văn hóa và Gia đình đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều văn bản quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa được tham mưu ban hành và áp dụng thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động văn hóa cơ sở: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; các tiêu chí, văn bản đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động lễ hội, hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Ket qua noi bat 1.jpg

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2015-2020

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản vật thể, phi vật thể được chú trọng, đã tham mưu trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội quan lớn Trà Vong, tỉnh Tây Ninh"; triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; thực hiện kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh; kiểm tra công tác Quản lý và tu bổ, tôn tạo di tích Căn cứ Trảng Bàng tại vùng Tam Giác Sắt, huyện Trảng Bàng, công tác hoạt động lễ hội tại Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Bà Đen...trình Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Địa đạo Lợi Thuận, huyện Bến Cầu.

Việc đẩy mạnh khai thác công năng, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các thiết chế văn hóa xã, ấp luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và hàng đầu trong công tác xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, thể thao cơ sở. Ngoài ra, để đưa hoạt động các thiết chế này đi vào nề nếp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, trong 6 tháng đầu năm 2020, đã rà soát, điều chỉnh, xây dựng và ban hành các văn bản: Hướng dẫn đánh giá Trung tâm VHTT&HTCĐ, Nhà văn hóa ấp hoạt động hiệu quả năm 2020; Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh; Kế hoạch khảo sát 11 Nhà văn hóa ấp, qua đó đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có Kế hoạch đầu tư (trung hạn) tu bổ tôn tạo 11 Nhà văn hóa ấp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động nhà văn hóa ấp đúng quy định và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ sáng tạo văn hóa của nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc địa phương và là nơi tuyên truyền các đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật được thường xuyên đổi mới, nâng cao số lượng lẫn chất lượng nhằm phục công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào, chiến sĩ, nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới thông qua hình thức biểu diễn nghệ thuật. Về phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, cụ thể:

 - Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Tập trung  tổng kết đánh giá 20 năm thực hiện Phong trào từ xã đến tỉnh; phối hợp tham mưu sửa đổi Hướng dẫn số 27-HD/LĐLD-SVHTTDL ngày 13/01/2015 về việc ban hành bảng điểm xét công nhận "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" (Bảng điểm có điều chỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo); thẩm định các tiêu chí trên lĩnh vực văn hóa trong Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đối với các xã theo quy định.

- Hoạt động văn hóa cơ sở được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm đầu tư nâng cao về số lượng, quy mô tổ chức cũng như chất lượng trên toàn hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở; ngoài việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị địa phương còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí, học tập ngày càng cao của nhân dân thông qua các loại hình, mô hình tổ chức hoạt động như: văn nghệ quần chúng; câu lạc bộ, đội, nhóm; liên hoan, hội thi, hội diễn; tuyên truyền lưu động; chiếu bóng lưu động; nghệ thuật chuyên nghiệp; triển lãm; thư viện, tủ sách,… cụ thể: tính đến thời điểm hiện tại trên toàn hệ thống văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở có: hơn 1.000 câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa, thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, 105 đội văn nghệ quần chúng; thư viện, tủ sách mở cửa thường xuyên phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của người dân.

Ket qua noi bat 2.jpg

Lễ công bố xã Tân Bình, huyện Tân Biên đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2019

Trên lĩnh vực công tác gia đình, đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2020; chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam và các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Gia đình.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai, hướng dẫn đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh. Các văn bản quản lý nhà nước được tham mưu ban hành kịp thời, qua đó giúp các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, đạt yêu cầu, mục đích đề ra.

Trên cơ sở những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ tiếp theo trong 6 tháng cuối năm 2020 trên lĩnh vực Văn hóa và Gia đình được xác định: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số: 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 2300/QĐ-UBND, ngày 09/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41/CTr/TU ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chỉ tiêu, kế hoạch sự nghiệp văn hóa năm 2020./.

Trương Thị Hồng Hạnh

Lượt người xem:  Views:   1060
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành