Tin Tức
Thứ 2, Ngày 20/11/2017, 09:00
Công tác kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản của Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/11/2017 | Phòng Thanh tra
Việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai bàn kê khai tài sản là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua khi các hành vi tham nhũng ngày càng phức tạp và tinh vi thì những qui định trước đây không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, mà đòi hỏi phải có một sự đổi mới trong suy nghĩ, trong tiếp cận vấn đề trên lập trường thực tiễn pháp lý để có những phương thức và biện pháp hiệu quả hơn nhằm ngăn chặn tham nhũng đang ngày càng diễn biến phức tạp. Đứng trước những khó khăn và thách thức trong việc chống tham nhũng, Đảng và Nhà nước đã xây dựng và ban hành những quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng như: Luật Phòng chống tham nhũng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai tài sản theo quy định.

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức được xem là một biện pháp thực thi hiệu quả nhất của kế hoạch phòng, chống tham nhũng hiện nay và việc công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, đảng viên được xác định là một trong những biện pháp chính để phòng ngừa tham nhũng, việc công khai  bản kê khai sẽ tạo điều kiện để những người cùng cơ quan, đơn vị theo dõi được sự biến động tài sản của cán bộ, công chức, đảng viên, từ đó giúp công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả hơn.

Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng của ngành, trong đó có việc kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện công khai Bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức đảng viên, nhằm minh bạch tài sản phục vụ công tác quản lý cán bộ, góp phần ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng trong tình hình hiện nay.

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Công văn số 419/-CV/TU ngày 28/9/2017 của Tỉnh ủy Tây Ninh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài thu nhập và Công văn số 2929/UBND-NC ngày 31 tháng 10 năm 2017 về việc thực hiện công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của ngành năm 2017, đồng thời giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  tiếp tục quán triệt, tuyên truyền : Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản và thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; … đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc tổ chức kê khai xác định đúng đối tượng, việc kê khai thu nhập phải thực hiện theo quy định. Thời hạn các cá nhân nộp bản kê khai tài sản thu nhập về Phòng Tổ chức- Pháp chế ngày 30/11/2017.

      Ngoài ra, tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập quy định xử lý vi phạm như sau:

- Xử lý vi phạm về thời hạn trong minh bạch tài sản, thu nhập

Người tổ chức việc kê khai, việc công khai chậm; người kê khai, giải trình chậm; người tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập chậm so với thời hạn quy định tại Nghị định này mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật như sau:

Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với người thực hiện chậm trên 15 ngày đến 30 ngày. Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với người thực hiện chậm trên 30 ngày đến 45 ngày. Áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một bậc so với hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với người thực hiện chậm trên 45 ngày.

- Xử lý kỷ luật đối với người kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực

Người kê khai tài sản, thu nhập, người giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật như sau:

Đối với cán bộ áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm. Đối với công chức áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức. Đối với viên chức áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

 Các Nghị quyết, các quy định của đảng quy định về việc kê khai tài sản như sau:

Đối với cán bộ, công chức viên chức là đảng viên thực hiện kê khai tài sản thu nhập không trung thực đó là một trong 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương số 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện  "tự diễn biến", " tự  chuyển hóa",  và vi phạm vào 19 điều đảng viên  không được làm theo Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương ( Khóa XI).

Lượt người xem:  Views:   153
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức