Tin Tức
Thứ 3, Ngày 05/03/2019, 10:00
Sở Văn hóa, Thể thao Và Du lịch tổ chức triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/03/2019
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 237/UBND-NC ngày 13 tháng 02 năm 2019 về việc chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu trưởng các phòng Khối Quản lý hành chính, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.jpg

Ảnh: Công chức Sở VHTTDL tiếp dân tại TTHC Công tỉnh

Tổ chức quán triệt đến CBCCVCNLĐ nội dung Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 Ủy của ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 10/KH-SVHTTDL ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra công vụ năm 2019. Thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND và Công văn số 3232/UBND-NC của UBND tỉnh. Chú trọng kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của phòng, đơn vị thuộc Sở; chấp hành quy định đeo thẻ công chức, viên chức khi thực thi công vụ; việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định.

  Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm  về giờ giấc làm việc; không đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện công vụ (được phòng, đơn vị nhắc nhỡ nhiều lần nhưng không khắc phục hoặc do Tổ Kiểm tra công vụ của Sở phát hiện thông báo hoặc Sở Nội vụ kiểm tra phát hiện lập biên bản); tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân không tốt bị người dân phản ánh.

Đồng thời để việc tổ chức triển khai có hiệu quả trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Ngành, Lãnh đạo Sở đã phân công nhiệm vụ cụ thể Văn phòng Sở và Thanh tra Sở:

Đối với Văn phòng Sở, phối hợp Thanh tra Sở đề xuất lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy chế Thi đua khen thưởng của ngành: Bổ sung nội dung: "Không xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh"; đồng thời làm cơ sở xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; Bổ sung nội dung: Không xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh" vào Quy chế xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Riêng các nội dung cần quy định cụ thể tính chất, mức độ vi phạm để đưa vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng: Chưa chấp hành nghiêm về giờ giấc làm việc; Không đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện công vụ;  Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức, người lao động còn hạn chế dẫn đến người dân còn phản ánh.

Đối với Thanh tra Sở, chủ trì Tổ kiểm tra công vụ tiếp tục tổ chức kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất; kịp thời thông báo kết quả kiểm tra đến trưởng các phòng Khối Quản lý hành chính, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ và kiến nghị, đề xuất Giám đốc Sở về những nội dung chỉ đạo tiếp theo và xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Sở để cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND, Công văn số 3232/UBND-NC, Công văn số 237/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu ban hành Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở về số điện thoại đường dây nóng (số điện thoại của lãnh đạo Sở, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng Sở) và địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở.

          Thanh tra Sở

Lượt người xem:  Views:   1385
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức