Tin Tức
Thứ 2, Ngày 25/02/2019, 10:00
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/02/2019 | Văn phòng
Ngày 22 tháng 02 năm 2019 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 59a/QĐ-SVHTTDL xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2019. Đây là quyết định nhằm cụ thể hóa Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019; Quyết định số 115/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

​Theo quyết định số 59a/QĐ-SVHTTDL ngày 22/02/2019 Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh xác định các nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực của Ngành để triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, nội dung cụ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau: 

1. Lĩnh vực Văn hóa

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tham mưu cấp uỷ, UBND cùng cấp sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đánh giá, rà soát và xây dựng giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW đến năm 2020.

- Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đảm bảo trật tự an toàn xã hội và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Đảm bảo lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp.

- Tổ chức tốt các hội thi, liên hoan cấp tỉnh và tham gia liên hoan, hội thi cấp khu vực và toàn quốc theo kế hoạch được phê duyệt chào mừng các lễ lớn, các sự kiện của tỉnh và cả nước trong năm 2019 - 2020. Nâng cao chất lượng chương trình nghệ thuật quần chúng, tiểu phẩm, hoạt động chiếu phim phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt các cuộc triển lãm ảnh thời sự và nghệ thuật.

- Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trùng tu, tôn tạo di tích LSVH và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia; sửa đổi, bổ sung Quyết định về phân cấp quản lý di tích; xây dựng Quy chế quản lý tiền công đức tại các di tích; thực hiện công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu lập hồ sơ xếp hạng các di tích và hướng dẫn các địa phương thực hiện tu bổ tôn tạo di tích theo đúng quy định; phối hợp rà soát và thực hiện việc cấp giấy CNQSDĐ đối với các di tích chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Triển khai thực hiện kế hoạch Quy hoạch bảo tàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến 2025; Hoàn thành xây dựng đề cương trưng bày và thiết kế bảo tàng tỉnh; thực hiện khai quật khảo cổ di tích khảo cổ học Bến Đình.

- Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 330/UBND-VX ngày 14/02/2017 về việc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh công cộng; nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh. Quán triệt và thực hiện tốt Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước; Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và các quy định của pháp luật về công nhận các danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp Văn hóa", "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị".

2. Lĩnh vực thể dục thể thao

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao, tập trung triển khai Luật Thể dục, Thể thao và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", tổ chức tốt "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch phát triển thể thao cho mọi người đến năm 2020. Báo cáo sơ kết 02 thực hiện Quyết định.

- Phát huy và khai thác tối đa cơ sở vật chất thể dục, thể thao đã được đầu tư; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa phát triển thể thao ở cơ sở (kể cả công lập và ngoài công lập). Duy trì, phát triển các CLB thể thao; xây dựng đội ngũ cộng tác viên thể thao từ tỉnh đến cơ sở.

- Triển khai thực hiện Chương trình phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. Hoàn thiện cơ sở vật chất Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Tổ chức tốt các giải thể thao vô địch tỉnh, các giải cụm, toàn quốc và hỗ trợ các sở, ban, ngành tổ chức tốt các giải truyền thống trong năm 2019.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo tinh thần Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ và Quy định nội dung, mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao của tỉnh theo tinh thần Thông tư số 61/2018/TT-BCT ngày 26/7/2018.

3. Lĩnh vực du lịch

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch. Triển khai Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm các những điểm mới trong Luật Du lịch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ Quy tắc ứng văn minh du lịch.

- Cụ thể hóa các chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành phố đã ký kết và các thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh với một số tỉnh, thành phố các nước bạn.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 05/10/2017 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Tập trung tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành theo Quyết định số 1099/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035.

- Triển khai thực hiện tốt chương trình xúc tiến du lịch năm 2019 theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Tổ chức thành công Những ngày Tây Ninh tại Hà Nội lần II, năm 2019. Gắn kết với các Doanh nghiệp du lịch, Hiệp Hội du lịch trong các hoạt động xúc tiến du lịch. Tăng cường quảng bá du lịch trên các tạp chí chuyên ngành du lịch, các kênh truyền hình Trung ương và địa phương.

- Hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục cho các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các huyện, thành phố xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch tại các địa phương.

- Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch.

4. Lĩnh vực gia đình

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về gia đình. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

- Triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

- Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên gia đình. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, gia đình không có bạo lực; nhân rộng mô hình hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; chú trọng phát triển mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; biểu dương nhân rộng các điển hình gia đình văn hoá tiêu biểu ở các cấp.

Toàn văn Quyết định:  Tải về NHIEM VU CHU YEU 2019.pdf  Tải về QD GIAI PHAP NAM 2019_Signed.pdf


VĂN PHÒNG SỞ

Lượt người xem:  Views:   1248
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức