Tin Tức
Thứ 5, Ngày 09/07/2020, 09:00
Công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/07/2020 | Phòng Thanh tra
Thực hiện Kế hoạch số 2903/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, ngay từ đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động khối Quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai thực hiện. Qua 06 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; được thực hiện, triển khai lồng ghép thông qua cuộc họp cơ quan, cuộc họp chi bộ, cuộc họp công đoàn, bản tin nội bộ, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và hệ thống văn phòng điện tử,... Tổng số cuộc triển khai 06 cuộc với trên 180 lượt người tham dự. Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tập trung quán triệt và triển khai thực hiện như: Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và các văn bản hướng dẫn thi hành khác có liên quan; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng được cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện; chú trọng thực hiện tốt công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị; xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; công tác cải cách thủ tục hành chính các loại hồ sơ về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được quan tâm thực hiện, thời gian giải quyết, mức phí và lệ phí được công bố kịp thời; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Quy chế văn hoá công sở, Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc ứng xử của người cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Thanh tra Sở được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tham mưu Giám đốc Sở báo cáo theo quy định.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không nhận được đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở trong quá trình thực thi công vụ; qua công tác tự kiểm tra nội bộ, không phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu vặt.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức: phổ biến trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị; niêm yết lên bảng thông báo nội bộ; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử cơ quan và phần mềm văn phòng điện tử Egov để tất cả công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao vai trò và hiệu quả công tác tiếp dân nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo, tố giác hành vi tham nhũng; từ đó chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý nghiêm khi phát hiện hành vi vi phạm xảy ra.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng mới phát sinh; đôn đốc, kiểm tra việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thông qua các kết luận thanh tra, kiểm tra, thu hồi tiền sai phạm qua kết luận thanh tra (nếu có).

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công; niêm yết thủ tục hành chính về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, từng bước thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, các đoàn thể đối với công tác phòng chống tham nhũng./.

                                                                  THANH TRA SỞ

Lượt người xem:  Views:   3858
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức