Tin Tức - Chỉ đạo - Điều hành
 
Nhằm mục đích hợp nhất Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh với Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh Tây Ninh.
 
Thực hiện Công văn số 102/TTr-VP ngày 08/02/2021 của Thanh tra tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Báo cáo số 34/BC-CP về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ngày 02/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản triển khai thực hiện các nội dung Báo cáo số 34/BC-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ.
 
Ngày 22/3/2021 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cụm trưởng Cụm thi đua ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2021.
 
Di sản văn hóa là tài sản của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau theo hướng tích lũy trong môi trường văn hóa. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, ngoài sự quan tâm, tạo điều kiện của nhà nước, của các cấp, các ngành, người dân cần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; các địa phương cần gắn kết việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa với việc xây dựng, giữ gìn môi trường sinh thái văn hóa, đời sống văn hóa cộng đồng làng xã.
 
Xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao là một nhiệm vụ trọng yếu quyết định thắng lợi trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 02/5/2015, Ủy ban nhân tỉnh đã ra Quyết định số 1202/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020. Thông qua việc triển khai thực hiện Đề án đã góp phần thực hiện Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là “TDĐKXDĐSVH”) trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là một trong các nhóm giải pháp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nhờ đó, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” được triển khai khá đồng bộ ở các địa phương với nhiều cuộc vận động như: Xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa”; xây dựng “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”; xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”,... luôn được Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã tập hợp, đoàn kết các lực lượng, khơi dậy và phát huy được tính tích cực sáng tạo, nguồn lực của Nhân dân, tạo ra sức mạnh toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
 
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Ngày 26/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội.
 
Năm 2020, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành nhiều văn bản có liên quan trong công tác quản lý ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đã đạt kết quả và hiệu quả tích cực trên lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành như: Thực hiện 103 cuộc, trong đó kiểm tra độc lập 85 cuộc, thành lập đoàn 18 cuộc; kiểm tra 653 lượt cơ sở trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Thanh tra Sở đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 95.000.000đ đồng. Số tiền đã thu nộp vào ngân sách tỉnh là 95.000.000đ.
 
Di tích lịch sử – văn hóa (DTLSVH) có ý nghĩa quan trọng trong việc quy hoạch mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, góp phần phát huy được tiềm năng, giá trị của di tích theo hướng gắn di tích, lễ hội với phát triển du lịch. Các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Tây Ninh xác định du lịch là một ngành kinh tế có định hướng phát triển bền vững, khai thác các giá trị tài nguyên du lịch về DTLSVH gắn với lễ hội truyền thống, lễ hội tâm linh tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo thêm cơ sở cho hội nhập, phát triển. Từ đó, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường trong di tích, ngăn chặn và khắc phục tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê tín, dị đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý triệt để các trường hợp vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng xâm hại di tích, góp phần gìn giữ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tây Ninh thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình  Tây Ninh thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình 
Nhằm mục đích hợp nhất Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh với Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh Tây Ninh.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, trong đó Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo; Ông Nguyễn Thành Tiễn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban Thường trực. Các Phó Trưởng ban gồm Ông Trịnh Văn Phước, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Văn Vy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Bà Lưu Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ông Phan Văn Bua, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo tập trung một số nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hàng năm, giai đoạn về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp nhằm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện hoạt động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình; đồng thời huy động mọi nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng để đóng góp cho phong trào và công tác gia đình.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình; kiểm tra, giám sát và đánh giá việc tổ chức thực hiện; sơ kết, tổng kết, khen thưởng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình, cộng đồng có thành tích trong công tác phong trào và gia đình tại địa phương, đồng thời kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về công tác gia đình.

Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 thay thế Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Tây Ninh.

Thúy Quỳnh          


4/14/2021 9:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhTinPhòng Quản lý Văn hóaTây Ninh thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm mục đích hợp nhất Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh với Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh Tây Ninh.
4/14/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, QUẢNG CÁO ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2021/NĐ-CP NGÀY 29/3/2021 CỦA CHÍNH PHỦ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, QUẢNG CÁO ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2021/NĐ-CP NGÀY 29/3/2021 CỦA CHÍNH PHỦ
Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo.
Theo đó, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Hinh anh QC.jpg

Hình quảng cáo sai quy định tại thành phố Tây Ninh

Một nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định này:

* Đối với lĩnh vực văn hóa

- Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày. Trường hợp tổ chức vi phạm hành vi trên sẽ bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng.

- Phạt từ 15-20 triệu đồng (nếu tổ chức kinh doanh sẽ bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng) khi vi phạm một trong các hành vi sau:

+ Kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm diện tích theo quy định.

+ Đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke.

+ Đặt thiết bị báo động, trừ các thiết bị báo cháy nổ tại địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke.

+ Không bảo đảm hình ảnh phù hợp với lời bài hát thể hiện trên màn hình (hay hình thức tương tự) hoặc với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam trong phòng hát karaoke.

+ Không điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke khi thay đổi về số lượng phòng hoặc thay đổi chủ sở hữu.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (nếu tổ chức kinh doanh sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng) đối với một trong các hành vi sau đây:

 Thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật.

* Đối với hoạt động quảng cáo:

- Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Một là, không thông báo theo quy định về tên, địa chỉ, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện dịch vụ quảng cáo cho chủ sở hữu trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Hai là, không báo cáo theo quy định về hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện dịch vụ quảng cáo cho chủ sở hữu trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Ba là, quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới mà không thông qua tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo đã đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Các đối tượng vi phạm quy định nêu trên buộc phải tháo gỡ quảng cáo đối với hành vi vi phạm. Đây là một trong những quy định đáng lưu ý đối với báo điện tử và trang thông tin điện tử.

- Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng (nếu tổ chức kinh doanh sẽ bị xử phạt từ 100-140 triệu đồng) đối với một trong các hành vi: Quảng cáo thuốc lá; Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên; Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo; Quảng cáo thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc; thuốc không còn thời hạn đăng ký lưu hành; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác.

- Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định; Quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục; Quảng cáo súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

Đối tượng vi phạm sẽ bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo đối với hành vi nêu trên.

Xem chi tiết tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.

* Kể từ ngày Nghị định số 38/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các văn bản và quy định sau đây hết hiệu lực thi hành:

- Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa:

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

- Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

- Khoản 1 và khoản 3 Điều 23 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

                                                                                         THANH TRA SỞ


4/6/2021 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtNHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, QUẢNG CÁO ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2021/NĐ-CP NGÀY 29/3/2021 CỦA CHÍNH PHỦ /PublishingImages/2021-04/Hinh anh QC_Key_06042021090418.jpg
Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo.
Theo đó, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.
4/6/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện Báo cáo số 34/BC-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021Triển khai thực hiện Báo cáo số 34/BC-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Thực hiện Công văn số 102/TTr-VP ngày 08/02/2021 của Thanh tra tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Báo cáo số 34/BC-CP về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ngày 02/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản triển khai thực hiện các nội dung Báo cáo số 34/BC-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo các phòng khối Quản lý hành chính, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện hiệu quả các nội dung sau: Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Tiếp tục tập trung thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ ngành để kiến nghị cấp có thẩm quyền những vướng mắc trong thực tiễn. Đồng thời tích cực triển khai các Luật, văn bản pháp luật mới được ban hành để chủ động nghiên cứu, thực hiện đúng quy định, cụ thể là Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả. Tập trung đổi mới phương thức làm việc, quy trình xử lý công việc gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số theo quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của Ủy nhân dân tỉnh Tây Ninh về ban hành Đề án xây dựng chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 và Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025; Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 về ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhất là việc xây dựng, trình các đề án năm 2021; Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, cập nhật đầy đủ các quy trình thủ tục hành chính vào Hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch vụ công của tỉnh, rà soát đơn giản hóa các quy định liên ngành, đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện nghiêm túc việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Từng công chức nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm vụ phục vụ nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để công việc bị chậm trễ, trì trệ, xây dựng nền dân chủ hiện đại, minh bạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở được giao tham mưu góp ý dự thảo Luật Thanh tra, thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 đã được duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất đảm bảo có chất lượng, hiệu quả cao gắn với phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

                                                                   THANH TRA SỞ


4/5/2021 9:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhBài viếtTriển khai thực hiện Báo cáo số 34/BC-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 102/TTr-VP ngày 08/02/2021 của Thanh tra tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Báo cáo số 34/BC-CP về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ngày 02/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản triển khai thực hiện các nội dung Báo cáo số 34/BC-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ.
4/5/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Tham dự “Hội nghị triển khai các hoạt động năm 2021” do Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và cục Nam Trung bộ tổ chứcTham dự “Hội nghị triển khai các hoạt động năm 2021” do Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và cục Nam Trung bộ tổ chức
“Hội nghị triển khai các hoạt động năm 2021” là một hoạt động thường niên, do Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và cục Nam Trung bộ (MĐNB&CNTB) tổ chức. Có thể nói, đây là chương trình ý nghĩa, thiết thực. Bởi còn là cơ hội để các Thành viên trong Liên hiệp có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức các phong trào, chương trình góp phần đẩy mạnh các hoạt động của Thư viện ở mỗi tỉnh thành nói riêng cũng như trong Liên hiệp nói chung.

Hội nghị lần này được tổ chức tại tỉnh Bình Thuận vào ngày 12/3 vừa qua. Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Lan Ngọc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của 09 thư viện thành viên, gồm: Bà Rịa- Vũng tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

HN trien khai 1.JPG

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Đại Chính – Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Khu vực MĐNB&CNTB nhấn mạnh rằng, trong những năm qua mặc dù dịch bệnh diễn biến khá phức tạp nhưng Liên hiệp Thư viện Khu vực MĐNB&CNTB đã đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra và tổ chức thành công các hoạt động lớn như: Hội thảo chia sẻ tài nguyên số; Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách Liên hiệp Thư viện Khu vực MĐNB&CNTB - Hè năm 2019; Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

HN trien khai 2.JPG

Liên hiệp Thư viện Khu vực MĐNB&CNTB được nghe các đơn vị đăng cai triển khai những hoạt động chung của Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB năm 2021, như: thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Liên hoan Thiếu nhi kể chuyện theo sách năm 2021 của Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Tại Hội nghị, ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Thư viện tỉnh Tây Ninh đã đóng góp ý kiến, và đưa ra những giải pháp nhằm chuẩn bị tốt nhất việc triển khai các hoạt động chung của Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB trong năm 2021. Thư viện tỉnh Tây Ninh cũng là một trong 04 Thư viện thành viên trong Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB đăng ký tham dự Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền Giới thiệu sách – Chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (dự kiến tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 6 năm 2021).

HN trien khai 3.JPG

Kết thúc Hội nghị, tất cả các thành viên trong Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB đều nhất trí tán thành với các giải pháp và phương hướng hoạt động trong  năm 2021.

 Yến Nhi    


3/24/2021 12:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThư Viện tỉnhTham dự “Hội nghị triển khai các hoạt động năm 2021” do Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và cục Nam Trung bộ tổ chức/PublishingImages/2021-03/HN trien khai 3_Key_26032021111057.JPG
“Hội nghị triển khai các hoạt động năm 2021” là một hoạt động thường niên, do Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và cục Nam Trung bộ (MĐNB&CNTB) tổ chức. Có thể nói, đây là chương trình ý nghĩa, thiết thực. Bởi còn là cơ hội để các Thành viên trong Liên hiệp có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức các phong trào, chương trình góp phần đẩy mạnh các hoạt động của Thư viện ở mỗi tỉnh thành nói riêng cũng như trong Liên hiệp nói chung.
3/24/2021 12:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị triển khai nhiệm vụ và Ký kết giao ước thi đua năm 2021 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụm miền Đông Nam bộ Hội nghị triển khai nhiệm vụ và Ký kết giao ước thi đua năm 2021 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụm miền Đông Nam bộ
Ngày 22/3/2021 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cụm trưởng Cụm thi đua ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Kiều Linh – Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM; lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thi dua 2.jpg

Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc", các đơn vị, tập trung triển khai, thực hiện tốt và có hiệu quả Luật thi đua khen thưởng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi đua khen thưởng và các hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng; bám sát các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021.

Thi dua 6.jpg

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, quản lý nhà nước trong sạch, vững mạnh, hướng vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thi đua yêu nước với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực thể dục thể thao, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện và tổ chức các hoạt động thể thao, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người. Tập trung đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và của mỗi tỉnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Sở đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

                                                                                        Phạm Hòa


3/24/2021 11:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhTinVăn phòngHội nghị triển khai nhiệm vụ và Ký kết giao ước thi đua năm 2021 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụm miền Đông Nam bộ /PublishingImages/2021-03/Thi dua 1_Key_26032021102915.jpg
Ngày 22/3/2021 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cụm trưởng Cụm thi đua ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2021.
3/24/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021
Ngày 15/3/2021 tại Sở Y tế Khối Thi đua Văn hóa – Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 5 đơn vị Khối Văn hóa – Xã hội (gồm các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội và Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh) đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động. 100% đơn vị Khối theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị đã ban hành kế hoạch, công văn, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh phát động và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động là "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở".

Thi dua 5.jpg

Công tác thi đua khen thưởng ở các đơn vị được phát động đồng bộ, bình xét thi đua công bằng đảm bảo tính dân chủ, khách quan, từ đó tạo không khí sôi nổi trong phong trào thi đua chung toàn Khối.

Thi dua 3.jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đổi mới nội dung, hình thức khen thưởng năm 2021. Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện phong trào thi đua năm 2020, các đơn vị thống nhất bình xét đề nghị Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo và Bằng khen của UBND tỉnh cho đơn vị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thi dua 4.jpg

Hội nghị đã thống nhất bàn giao Trưởng Khối thi đua Văn hóa – Xã hội cho đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời phát động phong trào thi đua và tổ chức giao ước thi đua năm 2021.

Phạm Hòa


3/24/2021 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngKhối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021/PublishingImages/2021-03/Thi dua 3_Key_26032021103926.jpg
Ngày 15/3/2021 tại Sở Y tế Khối Thi đua Văn hóa – Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.
3/24/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Tây Ninh phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021Tây Ninh phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Sáng ngày 20/3/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Việt dã trong khuôn khổ Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

viet da 2.jpg

Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Ông Nguyễn Thành Tiễn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL và đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh tỉnh, cùng tất cả công chức, viên chức, công nhân, nông dân, người lao động, học sinh, sinh viên, chiến sỹ công an, quân đội… thuộc các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

viet da 1.jpg

Kết quả cự ly 5.000m đối với nam: Giải nhất: Tăng Văn Phúc, giải Nhì Lê Văn Nghĩa cả 2 VĐV của Bộ đội Biên phòng tỉnh, giải ba VĐV Nguyễn Văn Tiền (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). Cự ly 3.000m đối với nữ: Giải nhất: Lâm Thị Kim Cương (Trường TH Trường Đông A TX Hòa Thành), giải nhì Nguyễn Thị Thu Vân (Trường TH Kim Đồng), giải ba Nguyễn Thị Huệ (TT y tế Tân Châu).

Phạm Hòa

3/22/2021 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngTây Ninh phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021/PublishingImages/2021-04/viet da 2_Key_05042021163613.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.
3/22/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Kiểm kê, bảo tồn di sản văn hóa đối với các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnhKiểm kê, bảo tồn di sản văn hóa đối với các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh
Di sản văn hóa là tài sản của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau theo hướng tích lũy trong môi trường văn hóa. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, ngoài sự quan tâm, tạo điều kiện của nhà nước, của các cấp, các ngành, người dân cần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; các địa phương cần gắn kết việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa với việc xây dựng, giữ gìn môi trường sinh thái văn hóa, đời sống văn hóa cộng đồng làng xã.

Thực hiện Luật Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm tốt công tác kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức điều tra, khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Theo thống kê, hiện nay tỉnh có 93 di tích đã được xếp hạng, trong đó, 01 di tích quốc gia đặc biệt, 26 di tích quốc gia, 66 di tích cấp tỉnh, 51 di tích chưa được xếp hạng. Các đơn vị, địa phương được giao quản lý các di tích lịch sử và danh lam, thắng cảnh đã làm tốt công tác bảo tồn và khai thác hiệu quả, hàng năm thu hút hàng nghìn lượt người tham quan, học tập và nghiên cứu, góp phần vào việc giáo dục truyền thống, ý thức phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các tầng lớp Nhân dân.

hinh 1.jpg

Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Phước Lưu

Mục đích của việc kiểm kê nhằm tạo cơ sở khoa học để chọn lọc, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; đưa ra khỏi danh mục những công trình đã bị biến dạng, thay đổi hoàn toàn hoặc không còn giá trị. Đồng thời, xem xét, đánh giá tổng quan về hiện trạng các công trình, danh thắng có giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh. Góp phần nâng cao nhận thức về lịch sử, văn hoá, xã hội và quá trình phát triển lâu dài của vùng đất Tây Ninh; tăng cường sự hiểu biết, ý thức tôn trọng, giữ gìn về vị trí các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Để có cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả, Sở VHTT&DL đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn, thành lập Tổ kiểm kê và tổ chức triển khai công tác kiểm kê tại các huyện, thị xã, thành phố. Nhằm xác định, nhận diện giá trị, khả năng bảo tồn các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; từ đó đề xuất trình UBND tỉnh đưa vào Danh mục kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật di sản văn hóa, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

hinh 2.jpg

Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ quan lớn Trà Vong

Qua quá trình kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh đáp ứng đủ tiêu chí để được xếp hạng di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Các công trình chứa đựng những giá trị lịch sử (lưu niệm sự kiện, lưu niệm danh nhân), kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ, danh lam thắng cảnh, khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật; lịch sử và kiến trúc nghệ thuật.... Các công trình địa điểm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 như sau: Thành phố Tây Ninh: 03 địa điểm, thị xã Trảng Bàng: 14 địa điểm, huyện Tân Châu: 01 địa điểm, thị xã Hòa Thành: 01 địa điểm, huyện Dương Minh Châu: 02 địa điểm, huyện Châu Thành: 06 địa điểm, huyện Gò Dầu: 04 địa điểm, huyện Bến Cầu: 15 địa điểm, huyện Tân Biên: 05 địa điểm.

Đỗ Văn Trắng

3/15/2021 5:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhBài viếtKiểm kê, bảo tồn di sản văn hóa đối với các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2021-04/hinh 2_Key_05042021161259.jpg
Di sản văn hóa là tài sản của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau theo hướng tích lũy trong môi trường văn hóa. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, ngoài sự quan tâm, tạo điều kiện của nhà nước, của các cấp, các ngành, người dân cần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; các địa phương cần gắn kết việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa với việc xây dựng, giữ gìn môi trường sinh thái văn hóa, đời sống văn hóa cộng đồng làng xã.
3/15/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Tây Ninh - Kết quả 07 năm thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg  ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 -2020; định hướng đến năm 2030Tây Ninh - Kết quả 07 năm thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg  ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 -2020; định hướng đến năm 2030
Xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao là một nhiệm vụ trọng yếu quyết định thắng lợi trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh.

thiet che.jpg

Hoạt động văn nghệ tại thiết chế văn hóa, thể thao xã long Phước, huyện Bến Cầu

Thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông qua Kế hoạch thực hiện phát triển văn hóa tỉnh Tây Ninh đã đề ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012- 2015, định hướng đến năm 2020, trong đó xác định:

- Về quan điểm: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. Là nền tảng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội; góp phần đắc lực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và Hội nhập Quốc tế.

- Về Mục tiêu: Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, văn minh; chú trọng xây dựng con người có lối sống văn hóa, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; gắn việc xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Qua gần 07 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhìn chung mặt bằng tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến phát triển tích cực. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư khá toàn diện về cơ sở vật chất, đặc biệt là thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, ấp và nhà văn hóa dân tộc, qua đó nâng cao về số lượng, quy mô tổ chức cũng như chất lượng hoạt động trên toàn hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, ngoài việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị địa phương còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí, học tập ngày càng cao của nhân dân. Đời sống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, các hoạt động phát triển phong phú, đa dạng; các lễ, tết truyền thống được bảo tồn và phát huy.

hinh trang 17.jpg

Hoạt động thể thao do Trung tâm VHTTHTCĐ xã Long Giang, huyện Bến Cầu tổ chức

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh có 372 thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở, trong đó: Ngành văn hóa, thể thao và du lịch quản lý 370 thiết chế gồm: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Thư Viện tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, 09 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố; 94 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; 253 nhà văn hoá ấp, liên ấp và 11 nhà văn hóa dân tộc; Đoàn thanh niên quản lý 02 thiết chế gồm Trung tâm Học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh và Nhà thiếu nhi huyện Tân Biên. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 05 khu văn hóa - thể thao vui chơi giải trí tổng hợp dân lập do tư nhân đầu tư.

Trong tổng số 372 thiết chế văn hóa, thể thao, kết quả thực hiện đến năm 2020, trên toàn tỉnh hiện có 9/9 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động (đạt 100%); 48 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 253 Nhà văn hóa ấp đạt chuẩn Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 11 Nhà văn hóa dân tộc, đạt 100% mục tiêu kế hoạch đề ra.

3.jpg

Hoạt động thể thao tại thiết chế văn hóa, thể thao xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên

Để đạt được kết quả như trên, trong giai đoạn 2013 - 2020, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, đoàn thể tập trung triển khai thực hiện tốt các nhóm giải pháp về kinh phí đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt động; giải pháp về quy hoạch, sử dụng cán bộ; giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động. Trong giai đoạn 2013 - 2020, tổng số dự án được đầu tư là 58 dự án với tổng số vốn thực hiện là 285.344 triệu đồng; xã hội hóa hơn 10 tỷ đống, trong đó chủ yếu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; ban hành các chính sách đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cũng như chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao đặc biệt là cấp xã, ấp. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh bộ máy tổ chức, đẩy mạnh khai thác tối đa cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí, học tập ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó đời sống văn hóa nông thôn từng bước ổn định và nâng cao; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư, các dịch vụ văn hóa, thể thao phát triển, góp phần làm nền tảng tinh thần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển./.

Duy Cường

3/15/2021 9:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhBài viếtPhòng Quản lý Văn hóaTây Ninh - Kết quả 07 năm thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg  ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 -2020; định hướng đến năm 2030/PublishingImages/2021-04/hinh trang 17_Key_06042021082921._Key_06042021082921.jpg
Xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao là một nhiệm vụ trọng yếu quyết định thắng lợi trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh.
3/15/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020”Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020”
Ngày 02/5/2015, Ủy ban nhân tỉnh đã ra Quyết định số 1202/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020. Thông qua việc triển khai thực hiện Đề án đã góp phần thực hiện Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ (Đề án) - loại hình nghệ thuật đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa đại diện của nhân loại tại tỉnh Tây Ninh đã khẳng định được giá trị và vai trò đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân Nam bộ nói chung và Nhân dân Tây Ninh nói riêng.

Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh đã trở thành loại hình sinh hoạt văn hóa từ nông thôn đến thành thị. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 184 câu lạc bộ, đội, nhóm đang sinh hoạt tại các Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn và trong cộng đồng dân cư, có 36 gia đình đờn ca tài tử; hàng trăm nghệ nhân tài tử đờn, ca tại địa phương, đó là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động đờn ca tài tử ở cơ sở.

1.jpg

Ông Nguyễn Nam Giang - Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án

Với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu trong triển khai thực hiện Đề án, các cơ quan sở ngành, đơn vị và các cấp huyện, xã đã thực hiện nhiều hoạt động trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử. Nổi bật trong 5 năm qua gồm các hoạt động:

- Công tác kiểm kê các bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi bài bản tổ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được triển khai trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố, kết quả kiểm kê thu được 254 phiếu: 27 Câu lạc bộ đờn ca tài tử (10,6%), 70 tài tử đờn (27,6%), 156 tài tử ca (61,4%), 1 tài tử đờn ca (0,4%).

- Xây dựng và phát triển Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử

Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đông đảo nhân dân, đặc biệt là công tác bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử, những năm qua các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện khuyến khích tham gia và phát triển CLB Đờn ca tài tử, đồng thời tổ chức cho các CLB Đờn ca tài tử tham gia hội thi, hội diễn Đờn ca tài tử từ cơ sở đến tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng 184 CLB, đội, nhóm đờn ca tài tử hoạt động thường xuyên. Các CLB tổ chức sinh hoạt tại địa phương các xã, phường, thị trấn tạo phong trào văn nghệ quần chúng phục vụ cộng đồng, đồng thời tổ chức phục vụ các sự kiện, lễ tại địa phương và tham gia các hội thi, hội diễn các cấp góp phần gìn giữ, tôn vinh, phát huy loại hình Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ.

Đa phần các CLB, đội, nhóm đờn ca tài tử quy tụ những người yêu thích Đờn ca tài tử tự nguyện sinh hoạt. Các CLB, đội, nhóm đờn ca tài tử tổ chức các buổi giao lưu đờn ca tài tử trong và ngoài địa phương nhằm tạo điều kiện cho các thành viên tham gia trao dồi, học hỏi thêm kinh nghiệm về kỹ thuật về đờn, ca và phong cách tài tử.

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có hơn 36 gia đình Đờn ca tài tử, hàng trăm nghệ nhân đang là các hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động Đờn ca tài tử ở cơ sở.

- Công tác tổ chức truyền dạy Đờn ca tài tử

Nghệ thuật Đờn ca tài tử được lưu truyền hầu hết theo lối "truyền ngón - truyền nghề trực tiếp, việc truyền dạy cho lực lượng kế thừa được thực hiện với hình thức khác nhau. Việc truyền dạy Nghệ thuật Đờn ca tài tử qua hình thức truyền nghề, truyền ngón trong gia đình, thân tộc cũng là cũng là hình thức mang tính cơ bản và phổ biến hiện nay. Hình thức lưu truyền Nghệ thuật Đờn ca tài tử qua gia đình, thân tộc tạo điều kiện lưu truyền bộ môn này tương đối đầy đủ nhất và đồng thời hình thành phong cách nhuần nhuyễn của Nghệ thuật Đờn ca tài tử. Vì vậy, các địa phương luôn khuyến khích và tạo điều kiện để thành viên các gia đình tham gia sinh hoạt các CLB và động viên các gia đình truyền ngón, truyền nghề, dạy hát, dạy đàn cho con, cháu trong gia tộc, họ hàng biết hát và biết đờn.

Hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, thống kê số lượng các CLB tại các xã, phường, thị trấn nhằm tổ chức hướng dẫn, tập huấn và mở các lớp truyền dạy đờn ca tài tử để phát triển lực lượng kế thừa cho bộ môn nghệ thuật này. Đồng thời, việc truyền dạy các bài đờn, bản ca còn được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt CLB, đội, nhóm (bình quân mỗi tháng sinh hoạt từ một đến hai lần); thông qua các buổi giao lưu giữa các CLB, đội, nhóm tạo điều kiện để các nghệ nhân học tập lẫn nhau về kỹ thuật biểu diễn cũng nội dung các bài bản đờn ca tài tử.

hinh trang 15.jpg

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Đề án

Công tác truyền dạy được các nghệ nhân, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố và các Câu lạc bộ thực hiện thường xuyên, trong đó điển hình như: Nghệ nhân ưu tú Huỳnh Hữu Trí (thành phố Tây Ninh), Nghệ nhân Thành Phương (Châu Thành), Nghệ nhân Nguyễn Văn Long (Hòa Thành), Nghệ nhân Lê Văn Lập (Bến Cầu), Nghệ nhân Huỳnh Hữu Ngoan, Nghệ nhân Huỳnh Hữu Trí, (Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Gò Dầu).

Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố khuyến khích các tụ điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tư nhân tổ chức các chương trình giao lưu, sinh hoạt, biểu diễn đờn ca tài tử, các nghệ nhân mở lớp truyền dạy đờn, ca tài tử, chú trọng đến công tác chăm sóc, bồi dưỡng, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho phong trào, đưa Đờn ca tài tử thành mục tiêu quan trọng của công tác văn hóa, văn nghệ hàng năm.

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, giới thiệu những kiến thức cơ bản về Nghệ thuật Đờn ca tài tử và khung chương trình bồi dưỡng năng khiếu về lý thuyết và kỹ năng thực thành gồm các bài lý, bài bản tài tử Nam bộ và vọng cổ cho học sinh trong những buổi sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường. Tổ chức các lớp bồi dưỡng truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử cho 02 trường THPT: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và Trường THPT Lê Hồng Phong. Kết quả triển khai thực hiện có 65 học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng năng khiếu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử. Các em học sinh nắm được những vấn đề cơ bản về bộ môn nghệ thuật này và thực hành được các bài lý, bản tài tư Nam bộ và vọng cổ như: Nam xuân (lớp 1), Nam ai (lớp 1), xuân tình (lớp 1), Tứ đại oán (lớp 1), Xàng xê (lớp 1), Dạ cổ hoài lang, Lý tầm quân, Lý con sáo, Lý Mỹ Hưng, vọng cổ nhịp 32. Hiện nay, một số trường học trên địa bàn tỉnh hình thành các nhóm, CLB hoạt động sinh hoạt thường xuyên, có sự tham gia của giáo viên và học sinh. Các nhóm, CLB tham gia biểu diễn tại trường và tham gia sinh hoạt giao lưu cùng các CLB đờn ca tài tử của địa phương.

- Tổ chức liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Tây Ninh và trên địa bàn các xã điểm xây dựng nông thôn

Góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ Nam bộ, giữ gìn tinh hoa văn hóa, bản sắc dân tộc và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ và nghệ nhân có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao dồi kỹ năng, phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; nhân kỷ niệm 180 năm - Tây Ninh hình thành và phát triển, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2016 với chủ đề "Tự hào Tây Ninh 180 năm hình thành và phát triển", liên hoan đã quy tụ 9 đội Đờn ca tài tử từ 9 Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tham gia, ngoài ra còn tổ chức liên hoan "Đờn ca tài tử, cải lương" trên địa bàn các xã điểm xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh.

Tại các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn đờn ca tài tử; trong đó quan tâm khuyến khích các đội tham gia dựa theo các bài bản gốc, các bài bản cách tân dễ thuộc, dễ nhớ. Trong 5 năm triển khai thực hiện Đề án, cấp huyện, xã đã tổ chức hơn 80 hội thi, hội diễn, liên hoan đờn ca tài tử.

- Tham gia liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ toàn quốc lần thứ I và lần thứ II

Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh vinh dự được tham gia Festival Đờn ca tài tử Nam bộ toàn quốc lần thứ I năm 2014 tại tỉnh Bạc Liêu và lần thứ II năm 2017 tại tỉnh Bình Dương. Kết quả tham gia Festival lần thứ I đạt: 02 giải B và 01 giải C tại Hội thi Đờn ca tài tử Nam bộ, 01 giải C về Không gian Đờn ca tài tử Nam bộ. Kết quả tham gia Festival lần thứ II đạt: 01 giải A và 02 giải B tại Hội thi Đờn ca tài tử Nam bộ, giải khuyến khích về Không gian Đờn ca tài tử Nam bộ.

Đề án "Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020" luôn được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự triển khai thực hiện của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp chặt chẽ của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sở, ngành đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai thực hiện Đề án. Kết quả 5 năm thực hiện về cơ bản đã đảm bảo được các nội dung công việc đã đề ra theo lộ trình của Đề án.

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo lực lượng nghệ nhân Đờn ca tài tử của tỉnh, của đội ngũ nhạc công, nhạc sư... của quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng góp phần bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, hầu hết các phong trào Đờn ca tài tử của địa phương phát triển theo tính tự phát, các nghệ nhân truyền dạy đa phần đã lớn tuổi trong khi một bộ phận giới trẻ ngày nay ít quan tâm và tiếp cận đến loại hình nghệ thuật này; do vậy việc truyền nghề, truyền ngón gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, thời gian tới cần tiếp tục bảo vệ và phát huy tốt các giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ góp phần tăng thêm sức mạnh văn hoá truyền thống của vùng Nam bộ nói chung và văn hóa Tây Ninh nói riêng./.

Kim Hồng

3/15/2021 9:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhBài viếtPhòng Quản lý Văn hóaKết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020”/PublishingImages/2021-04/hinh trang 15_Key_06042021084026.jpg
Ngày 02/5/2015, Ủy ban nhân tỉnh đã ra Quyết định số 1202/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020. Thông qua việc triển khai thực hiện Đề án đã góp phần thực hiện Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
3/15/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
KẾT QUẢ 20 NĂM (2000 - 2020) THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHỮNG NĂM TIẾP THEOKẾT QUẢ 20 NĂM (2000 - 2020) THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là “TDĐKXDĐSVH”) trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là một trong các nhóm giải pháp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nhờ đó, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” được triển khai khá đồng bộ ở các địa phương với nhiều cuộc vận động như: Xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa”; xây dựng “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”; xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”,... luôn được Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã tập hợp, đoàn kết các lực lượng, khơi dậy và phát huy được tính tích cực sáng tạo, nguồn lực của Nhân dân, tạo ra sức mạnh toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

1.jpg

Bà Vi Thu Hoài – Cục phó Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với UBND thị xã Hòa Thành về việc kiểm tra thực tế thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tại xã Trường Đông.

Quán triệt Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 18/8/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH" trong đó chú trọng phát triển phong trào gắn với các cuộc vận động thi đua yêu nước khác; lồng ghép thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị trong phong trào. Các địa phương quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ Nhân dân.

2.jpg

Ông Nguyễn Thành Tiễn – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng về việc kiểm tra thực tế tình hình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Phước Chỉ

Trong giai đoạn 2000-2020, đã phối hợp các ngành thực hiện các báo cáo trọng tâm như: Báo cáo tổng kết 12 năm thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để báo cáo hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về "xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị Quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; báo cáo kết quả triển khai xây dựng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục tính hình thức của quá trình xây dựng gia đình văn hóa; báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động Phong trào "TDĐKXDĐSVH" có hiệu lực đến năm 2020; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh", …

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 25/5/2009 của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phong trào "TDĐKXDĐSVH" gắn với việc thực hiện Chỉ thị 154-CV/TU ngày 22/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung chỉ đạo thực hiện "Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới".

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua được lan tỏa sâu rộng và ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại những lợi ích toàn diện, sâu sắc, góp phần phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội của tỉnh. Phong trào đã tạo nên một diện mạo mới, một môi trường văn hóa sôi nổi cho cơ sở; nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tích cực tham gia các hoạt động thi đua xây dựng các danh hiệu văn hóa ở địa phương.

Ban vận động ấp, khu phố, Tổ dân cư tự quản tuy hoạt động với phụ cấp khá thấp và hạn chế về kinh phí nhưng những người làm công tác phong trào ở địa phương rất tâm huyết, nhiệt tình, năng động trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký, bình xét Gia đình văn hóa; Ấp, khu phố văn hóa. Ban Chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phối hợp đồng bộ, làm cho phong trào ngày càng đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương tuy Ban Chỉ đạo đã được củng cố, kiện toàn nhưng chưa duy trì họp định kỳ, có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên nhưng chưa theo dõi sâu sát; thiếu quan tâm, kiểm tra, đôn đốc, thậm chí có biểu hiện buông lỏng khi đã được công nhận danh hiệu văn hóa, làm suy giảm chất lượng phong trào, vẫn còn chủ quan chạy theo hình thức, chưa chú trọng thật sự chất lượng cho các danh hiệu gia đình văn hóa và ấp, khu phố văn hóa. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện phong trào có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên và thiếu đồng bộ. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở một số địa phương thường xuyên thay đổi, không đảm bảo tính liên tục, làm cho công tác triển khai thực hiện các phong trào gặp nhiều khó khăn.

Công tác tổ chức kiểm tra việc thực hiện phong trào ở khu dân cư đôi lúc chưa được quan tâm. Kinh phí các xã, phường, thị trấn còn nhiều khó khăn, do đó công tác khen thưởng phong trào cấp cơ sở còn hạn chế. Việc biểu dương khen thưởng, nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào chưa được các địa phương quan tâm đúng mức.

Nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2021 và những năm tiếp theo

* Nhiệm vụ:

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", coi đó là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện phong trào trong giai đoạn mới. Gắn các nội dung của phong trào với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chỉ đạo tổ chức thực hiện đưa các nội dung tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao ý thức tuân thủ luật pháp, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, vận động mỗi người dân trước hết phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

- Phát huy tính tiên phong gương mẫu, đi đầu của đảng viên, người giữ chức vụ lãnh đạo trong các nội dung hoạt động của phong trào. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, nói đi đôi với làm. Xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện tốt các nội dung trong phong trào, phương pháp tuyên truyền cần đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phát huy hiệu quả huy động sức mạnh toàn dân, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân.

- Xây dựng đội ngũ làm công tác phong trào có đủ bản lĩnh, đủ năng lực và phẩm chất đạo đức, người có uy tín trong cộng đồng. Bên cạnh đó, cần quan tâm đảm bảo chế độ chính sách phù hợp để khuyến khích, động viên kịp thời người làm công tác phong trào, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay trong tuyên truyền vận động.

- Tăng nguồn kinh phí ngân sách đảm bảo cho các hoạt động của phong trào phải tương ứng với nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh xã hội hóa và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, đảm bảo nguồn tài chính thực hiện các hoạt động của phong trào.

* Giải pháp

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

2. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban ngành, mặt trận, đoàn thể ở tất cả các cấp, sao cho xây dựng đến đâu đảm bảo chất lượng đến đó, chống biểu hiện phô trương hình thức, chạy theo số lượng, thành tích.

3. Kêu gọi, vận động Nhân dân, các tầng lớp xã hội tham gia xã hội hóa các hoạt động văn hóa; đóng góp, cống hiến vào sự phát triển sự nghiệp văn hóa, tham gia sáng tạo, cung cấp và phổ biến văn hóa, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, thể thao phát triển, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

4. Các cơ quan chủ trì 10 cuộc vận động trong phong trào chủ động tham mưu Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn địa phương thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Thường xuyên củng cố các Ban Chỉ đạo các cấp, nhất là Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn, Ban vận động ấp, khu phố, bảo đảm thực hiện tốt phong trào tại cơ sở; thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm phong trào.

6. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở bằng các biện pháp cụ thể để giữ vững những kết quả đã đạt được. Đồng thời, biểu dương khen thưởng những điển hình mới, những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào. Thực hiện nghiêm việc xét công nhận, công nhận lại các danh hiệu văn hóa theo Luật Thi đua - Khen thưởng và các quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn mới, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể cần dành sự quan tâm và nguồn lực nhiều hơn nữa cho Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và kịp thời đưa ra những định hướng nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, sáng tạo để tạo ra động lực mới, khí thế mới, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để toàn dân chung sức, chung lòng thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"./.

Duyên Anh

3/15/2021 9:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhBài viếtPhòng Quản lý Văn hóaKẾT QUẢ 20 NĂM (2000 - 2020) THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHỮNG NĂM TIẾP THEO/PublishingImages/2021-04/1_Key_06042021084740.jpg
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là “TDĐKXDĐSVH”) trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là một trong các nhóm giải pháp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nhờ đó, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” được triển khai khá đồng bộ ở các địa phương với nhiều cuộc vận động như: Xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa”; xây dựng “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”; xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”,... luôn được Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã tập hợp, đoàn kết các lực lượng, khơi dậy và phát huy được tính tích cực sáng tạo, nguồn lực của Nhân dân, tạo ra sức mạnh toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
3/15/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội Khóa XIVTriển khai Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội Khóa XIV
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Ngày 26/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu trưởng các phòng Khối Quản lý hành chính thuộc Sở, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Bộ tiêu chí đánh giá phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh; quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu quả, đúng quy định; có phương án, biện pháp phù hợp bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; đưa các thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử, tại trụ sở làm việc, nơi tiếp và làm việc với nhân dân; công khai số điện thoại lãnh đạo cơ quan, đơn vị để nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp biết phản ánh thông tin, tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình quản lý, điều hành, hạn chế tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức đối với tổ chức và Nhân dân nhằm phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả.

Bên cạnh đó, giao Thanh tra Sở triển khai, thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 đã phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất đảm bảo có chất lượng, hiệu quả cao; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội (kinh doanh dịch vụ karaoke, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh dịch vụ bơi lặn,…); thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 20/CT-TTg về thanh tra không vượt quá 01 lần/năm đối với 01 doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tiếp công dân, Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019, Chỉ thị số 35/CT-TW của Bộ Chính trị, thực hiện công khai lịch tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử cơ quan; thường xuyên theo dõi các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã thụ lý để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm giải quyết đúng thời hạn quy định; kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, quá thời hạn giải quyết theo quy định (nếu có); chú trọng tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong phòng, chống tham nhũng đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm theo quy định./.

                                                                   THANH TRA SỞ

3/9/2021 9:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhTinTriển khai Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội Khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Ngày 26/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội.
3/9/2021 9:00 PMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Suối LamLãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Suối Lam
Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam (03/3/1959 – 03/3/2021) và 32 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2021), sáng ngày 03/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh (Sở VHTTDL) và Sở Y tế Tây Ninh đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên Ban chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Suối Lam (Đồn 817) tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

DH1.jpg

Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, tặng hoa và quà động viên tinh thần, chúc cán bộ chiến sĩ của đồn nhiều sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới lãnh thổ nơi vùng xa, tuyến đầu phía Tây Nam của Tổ quốc, trong điều kiện tình hình dịch covid 19 phía bên kia biên giới có nhiều diễn biến phức tạp.

DH2.jpg

Đồng chí Nguyễn Nam Giang (thứ ba từ trái sang- PGĐ Sở VHTTDL) tặng hoa, thăm hỏi, động viên đồng chí Dương Quốc Trạng (thứ ba từ phải sang- Đồn trưởng) và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phóng Suối Lam.

Đồng chí Dương Quốc Trạng- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Suối Lam- thay mặt Ban Chỉ huy và cán bộ chiến sĩ của đồn bày sự trân trọng và cảm ơn đối với tình cảm của đoàn, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó sâu sắc giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa dân chính và lực lượng vũ trang nói chung và biên phòng nói riêng trong sự nghiệp toàn dân bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Tin và ảnh: Phan Đông Hùng


3/3/2021 7:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinLãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Suối Lam/PublishingImages/2021-03/DH2_Key_27032021184115.jpg
Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam (03/3/1959 – 03/3/2021) và 32 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2021), sáng ngày 03/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh (Sở VHTTDL) và Sở Y tế Tây Ninh đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên Ban chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Suối Lam (Đồn 817) tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
3/3/2021 7:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo danh sách thí sinh, nhóm nhảy đạt giải Hội thi tiếng hát xuân –nhóm nhảy tỉnh Tây Ninh Mừng xuân Tân Sửu 2021Thông báo danh sách thí sinh, nhóm nhảy đạt giải Hội thi tiếng hát xuân –nhóm nhảy tỉnh Tây Ninh Mừng xuân Tân Sửu 2021
Với tinh thần chống dịch Covid 19, Hội thi tiếng hát xuân – nhóm nhảy tỉnh Tây Ninh được diễn ra trong không vui tươi phấn khởi, đảm bảo nguyên tắc 5K phòng chống dịch bệnh, các thí sinh của hội thi đảm bảo công tác khai báo y tế, rạp hát kiểm soát chặt chẽ khán giả sát khuẩn đeo khẩu trang, hạn chế số lượng khán giả đảm bảo khoảng cách…….với sự cẩn thận cao nhất, hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp.

THX1.jpgTHX2.jpg

​Các tiết mục tạo ấn tượng cảm xúc của hội thi năm nay là các tiết mục nhảy chủ đề chung tay phòng chống dịch bệnh Covid 19 của các đơn vị: Trung tâm VHTTTT Thị xã Hòa Thành, TTVHTTTT huyện Bến Cầu ca ngợi tinh thần tận tụy cống hiến của lực lượng y bác sỹ trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Bảng nhóm nhảy đơn vị TTVHTTTT Thị xã Hòa Thành đạt giải nhất, TTVHTTTT huyện Bến Cầu đạt giải nhì. 

THX4.jpgTHX3.jpg

Giọng ca Trần Minh Tiến - TTVHTTTT Thị xã Trảng Bàng đạt giải nhất hạng mục đơn ca tiếng hát xuân, Lê Minh Tiến- TTVHTTTT Thành Phố Tây Ninh đạt giải nhì hạng mục đơn ca tiếng hát xuân. 

Ban Tổ chức công bố danh sách giải thưởng của Hội thi Tiếng hát xuân- Nhóm nhảy tỉnh Tây Ninh năm 2021

1. Bảng Tiếng hát xuân:

* 01 giải Nhất

- Thí sinh: Trần Minh Tiến

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng

* 02 giải Nhì

- Thí sinh: Lê Minh Tiến

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh TP. Tây Ninh

- Thí sinh: Trần Thị Xuân

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Dương Minh Châu

* 02 giải Ba

- Thí sinh: Nguyễn Thị Thùy Linh

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành

- Thí sinh: Võ Thị Thu Hằng

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh TP. Tây Ninh

* 04 giải Khuyến khích

- Thí sinh: Trương Thị Ngọc Quý

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Châu

- Thí sinh: Võ Hồng Thúy Vy

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành

- Thí sinh: Trần Hà Vũ Phong

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Dầu

- Thí sinh: Nguyễn Thành Đông

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên

2.Bảng nhóm nhảy:

* 01 giải Nhất

- Nhóm nhảy: AFK Crew

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành

* 02 giải Nhì

- Nhóm nhảy: OH DANCE TEAM

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành

- Nhóm nhảy: Agel Family - Team

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Bến Cầu

* 02 giải Ba

- Nhóm nhảy: Nhiệt huyết tuổi trẻ

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh TP. Tây Ninh

- Nhóm nhảy: Tuyên truyền xung kích

+ Đơn vị: Trung đoàn 4, Sư đoàn Bộ binh 5

* 04 giải Khuyến khích

- Nhóm nhảy: SLAS

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành

- Nhóm nhảy: SXY

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh TP. Tây Ninh

- Nhóm nhảy: E.O.P

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền huyện Gò Dầu

- Nhóm nhảy: MỘC

+ Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền huyện Châu Thành

3. Giải thưởng các tiết mục:

* Bảng tiếng hát xuân:

- Giải thưởng thí sinh hát về mùa xuân hay nhất:

   + Thí sinh: Nguyễn Thị Thùy Linh

   + Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành

- Giải thưởng thí sinh hát về Tây Ninh hay nhất:

   + Thí sinh: Võ Hồng Thúy Vy

   + Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành

- Giải thưởng thí sinh hát về Bác Hồ hay nhất:

   + Thí sinh: Trần Minh Tiến

   + Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng

* Bảng Nhóm nhảy:

- Nhóm nhảy có phong cách biểu diễn hay nhất:

   + Nhóm nhảy: AFK Crew

   + Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành

- Nhóm nhảy có tiết mục dàn dựng hay nhất:

   + Nhóm nhảy: Agel Family - Team

   + Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Bến Cầu

- Nhóm nhảy có trang phục thiết kế độc đáo nhất:

   + Nhóm nhảy: OH DANCE TEAM

   + Đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành

                                                                                                                  BTC HỘI THI THÔNG BÁO

2/7/2021 7:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTrung tâm Văn hóa Nghệ thuậtThông báo danh sách thí sinh, nhóm nhảy đạt giải Hội thi tiếng hát xuân –nhóm nhảy tỉnh Tây Ninh Mừng xuân Tân Sửu 2021/PublishingImages/2021-03/THX4_Key_27032021182551.jpg
Với tinh thần chống dịch Covid 19, Hội thi tiếng hát xuân – nhóm nhảy tỉnh Tây Ninh được diễn ra trong không vui tươi phấn khởi, đảm bảo nguyên tắc 5K phòng chống dịch bệnh, các thí sinh của hội thi đảm bảo công tác khai báo y tế, rạp hát kiểm soát chặt chẽ khán giả sát khuẩn đeo khẩu trang, hạn chế số lượng khán giả đảm bảo khoảng cách…….với sự cẩn thận cao nhất, hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp.
2/7/2021 7:00 PMYesĐã ban hành
Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây NinhCông tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
Năm 2020, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành nhiều văn bản có liên quan trong công tác quản lý ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đã đạt kết quả và hiệu quả tích cực trên lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành như: Thực hiện 103 cuộc, trong đó kiểm tra độc lập 85 cuộc, thành lập đoàn 18 cuộc; kiểm tra 653 lượt cơ sở trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Thanh tra Sở đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 95.000.000đ đồng. Số tiền đã thu nộp vào ngân sách tỉnh là 95.000.000đ.

Đối với lĩnh vực quảng cáo, Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm tra và phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và thành phố tổ chức kiểm tra 34 cuộc và ban hành 06 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 50.000.000đ. Qua kiểm tra đã phát hiện một số tổ chức, cá nhân thực hiện bảng quảng cáo sản phẩm vượt diện tích quy định của băng rôn tại vị trí đã được cơ quan nhà nước chấp thuận;  Không thông báo về nội dung quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo; sửa đổi làm sai lệnh nội dung quảng cáo đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Quảng cáo trên bảng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo chấp thuận sau khi thông báo nội dung quảng cáo; treo, dựng, đặt, gắn bảng quảng cáo, băng rôn không đúng vị trí đã quy hoạch hoặc vị trí đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc viết, treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

TTra.jpg

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành văn bản đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thông tin, tuyên truyền, cảnh báo các địa điểm không bán, rượu bia theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; tăng cường quản lý việc quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ, quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên; kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quảng cáo rượu, bia trên địa bàn quản lý theo quy định. Theo đó, Thanh tra Sở, Đội kiểm tra liên ngành VH-XH các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra việc quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và kết quả Không phát hiện việc quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên trên địa bàn tỉnh.

Đối với lĩnh vực thể thao, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch; thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2020. Theo đó, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ TDTT môn bơi, lặn; môn Yoga trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020; ban hành Ban hành Công văn đề nghị Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao trong dịp hè năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục thể thao Sở đã tiến hành phúc tra kết quả kiểm tra của các huyện, thị xã, thành phố đối với việc chấp hành chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn bơi, lặn trong hồ bơi và môn Yoga đối với hoạt động của 27 cơ sở (20 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao môn bơi, lặn; 07 cơ sở môn Yoga).

Kết quả, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra, nhắc nhở 27 cơ sở, trong đó: Đề nghị tạm ngưng hoạt động do không đảm bảo điều kiện hoạt động cơ bản như không có hoặc không đủ số lượng nhân viên cứu hộ, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn Yoga đối với 08 cơ sở (07 cơ sở môn bơi, lặn; 01 cơ sở Yoga); đề nghị khắc phục, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện theo quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia tập luyện, hoạt động thể dục, thể thao đối với 19 cơ sở (13 cơ sở môn bơi, lăn; 06 cơ sở Yoga).

Đối với lĩnh vực văn hóa và Du lịch, Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm tra 501 lượt cơ sở trong hoạt động karaoke, biểu diễn nghệ thuật, di tích, lễ hội, hát với nhau, chiếu phim, trò chơi điện tử không kết nối mạng, treo cờ Tổ quốc, lưu trú, lữ hành du lịch trên địa bàn tỉnh. Ban hành 06 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và lĩnh vực du lịch với số tiền 45.000.000 đồng, gồm các hành vi vi phạm như biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong giấy phép; Hoạt động karaoke quá giờ được phép; Không công khai số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong hợp đồng lữ hành. Công tác kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đối với công tác công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra theo Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng liên quan thực hiện công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác thanh tra, Thanh tra Sở đã tham mưu và triển khai hoàn thành 02 cuộc thanh tra hành chính (Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh và thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị Thư viện tỉnh đúng theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt Triển khai. Công tác thanh tra đã  giúp đơn vị, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

Từ những kết quả trên, trong năm 2021, cán bộ, công chức Thanh tra Sở tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong công tác tham mưu và hậu kiểm nhằm góp phần hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, văn minh.

CHÁNH THANH TRA


1/12/2021 7:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhBài viếtCông tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-01/TTra_Key_18012021184316.jpg
Năm 2020, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành nhiều văn bản có liên quan trong công tác quản lý ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đã đạt kết quả và hiệu quả tích cực trên lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành như: Thực hiện 103 cuộc, trong đó kiểm tra độc lập 85 cuộc, thành lập đoàn 18 cuộc; kiểm tra 653 lượt cơ sở trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Thanh tra Sở đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 95.000.000đ đồng. Số tiền đã thu nộp vào ngân sách tỉnh là 95.000.000đ.
1/12/2021 7:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021 Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021
Ngày 29/12/2020, Thư viện tỉnh tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2020 và đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021, với sự tham gia của đầy đủ viên chức tại đơn vị. Về phía lãnh đạo Sở VHTTDL, có sự hiện diện của ông Nguyễn Nam Giang - PGĐ Sở VHTTDL, chủ tịch Công đoàn Sở VHTTDL.

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của đoàn chủ tịch gồm: ông Bùi Minh Tuấn – Giám đốc Thư viện tỉnh, Bí thư Chi bộ; ông Trương Văn Tùng - PGĐ Thư viện, Chủ tịch Công đoàn bộ phận; bà Lê Thị Nhã Uyên - Viên chức, Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận.

HN VC1.jpg

Ông Bùi Minh Tuấn – Giám đốc Thư viện tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị lần này nhằm tổng kết đánh giá các kết quả hoạt động trong năm, thấy được những tồn tại, hạn chế, tìm ra được nguyên nhân các mặt yếu và rút được bài học kinh nghiệm, đánh giá kiểm điểm tình hình việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với những chỉ tiêu phấn đấu đạt cao hơn năm trước.

HN VC.jpg

Ông Nguyễn Nam Giang – PGĐ Sở VHTTDL trao giấy khen cho CĐBP Thư viện tỉnh có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự thống nhất 100%, nhất trí với các dự thảo báo cáo đã được trình bày, nêu lên những mặt công tác đã làm được và những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục; đưa ra một số ý kiến đề xuất, các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

Thư viện tỉnh

12/30/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThư Viện tỉnhHội nghị Viên chức và người lao động năm 2021 /PublishingImages/2021-01/HN VC1_Key_05012021081100.jpg
Ngày 29/12/2020, Thư viện tỉnh tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2020 và đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
12/30/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Công tác quản lý nhà nước về Di tích lịch sử - Văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020 Công tác quản lý nhà nước về Di tích lịch sử - Văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Di tích lịch sử – văn hóa (DTLSVH) có ý nghĩa quan trọng trong việc quy hoạch mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, góp phần phát huy được tiềm năng, giá trị của di tích theo hướng gắn di tích, lễ hội với phát triển du lịch. Các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Tây Ninh xác định du lịch là một ngành kinh tế có định hướng phát triển bền vững, khai thác các giá trị tài nguyên du lịch về DTLSVH gắn với lễ hội truyền thống, lễ hội tâm linh tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo thêm cơ sở cho hội nhập, phát triển. Từ đó, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường trong di tích, ngăn chặn và khắc phục tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê tín, dị đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý triệt để các trường hợp vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng xâm hại di tích, góp phần gìn giữ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Từ ngày 24 đến ngày 30/9/2020, Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra thực tế, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại đình Lộc Hưng và Địa đạo Lợi Thuận thuộc địa bàn huyện Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng, Kiểm tra 02 di tích nêu trên chấp hành nghiêm túc các quy định: về công tác phối hợp quản lý di tích tại địa phương tốt, thường xuyên kiện toàn Ban Quản lý di tích theo quy định, không để xảy ra tình trạng xâm hại di tích, cảnh quan môi trường sạch sẽ, không bị chặt phá cây và không có tình trạng lấn chiếm đất di tích.

Di tích đình Lộc Hưng, về công tác phối hợp quản lý di tích tại địa phương tốt, thường xuyên kiện toàn Ban Quản lý di tích theo quy định, không để xảy ra tình trạng xâm hại di tích. Hiện di tích đã được tu bổ, tôn tạo lại khang trang vào năm 2017-2018, với tổng nguồn kinh phí vận động xã hội hóa khoảng 5,4 tỷ đồng.
Địa đạo Lợi Thuận, đã kiện toàn Ban Quản lý di tích cấp huyện, di tích không bị xâm hại, lấn chiếm, có hàng rào bảo vệ; cảnh quan môi trường sạch sẽ, không bị chặt phá cây và không có tình trạng lấn chiếm đất di tích.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Đình Lộc Hưng chưa được xây dựng bảng chỉ dẫn vào đình, bảng giới thiệu về di tích đã bị bong tróc, ban quản lý đình chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Địa đạo Lợi Thuận, có một số hạng mục đang bị xuống cấp nghiêm trọng (03 căn nhà tranh, vách đất).
Ngan 1.jpg
Nhà tranh vách đất tại Địa đạo Lợi Thuận đang xuống cấp.

Từ những hạn chế qua công tác kiểm tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn quản lý, ban hành Kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn, Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố tổ chức vệ sinh tại các khu vực di tích, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với loại hình di tích phục vụ khách tham quan và người dân đến với di tích; xây dựng các chương trình giao lưu tổ chức thi tìm hiểu về di tích; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống, kể chuyện, giới thiệu về di tích; hướng dẫn khách tham quan di tích thực hiện nếp sống văn minh tại di tích, giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan thiên nhiên di tích...

Ngan 2.jpg

Hiện trạng Bảng giới thiệu về di tích tại Đình Lộc Hưng

Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích, dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích khi cơ quan chủ quản cấp trên tổ chức; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở địa phương, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích; thực hiện quy trình kiểm kê di tích trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, khoa học; chủ động nghiên cứu, đề nghị lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích để bảo vệ theo quy định của pháp luật hiện hành; quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa và Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 về Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa; mở cuộc vận động tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân địa phương nhằm quán triệt pháp luật về di sản văn hóa đến các tổ chức đoàn thể xã hội, các hội và người dân; quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn và cơ chế phối hợp quản lý giữa UBND cấp xã với tổ chức quản lý di tích hoặc người được giao trông coi di tích; chú trọng tuần tra, canh gác kết hợp lắp đặt thiết bị bảo vệ nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích.

Ngoài ra, các địa phương cần phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, tránh xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những công trình, địa điểm đã được kiểm kê, nhưng chưa được xếp hạng di tích.

Thanh tra Sở


11/1/2020 5:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhBài viếtPhòng Thanh traCông tác quản lý nhà nước về Di tích lịch sử - Văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Di tích lịch sử – văn hóa (DTLSVH) có ý nghĩa quan trọng trong việc quy hoạch mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, góp phần phát huy được tiềm năng, giá trị của di tích theo hướng gắn di tích, lễ hội với phát triển du lịch. Các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Tây Ninh xác định du lịch là một ngành kinh tế có định hướng phát triển bền vững, khai thác các giá trị tài nguyên du lịch về DTLSVH gắn với lễ hội truyền thống, lễ hội tâm linh tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo thêm cơ sở cho hội nhập, phát triển. Từ đó, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường trong di tích, ngăn chặn và khắc phục tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê tín, dị đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý triệt để các trường hợp vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng xâm hại di tích, góp phần gìn giữ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
11/1/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Công tác quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao môn bơi, lặn; môn Yoga trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020Công tác quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao môn bơi, lặn; môn Yoga trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Hiện nay trên địa bàn 09 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh có trên 350 cơ sở hoạt động thể dục, thể thao; trong đó có 66 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ bơi, lặn; 17 cơ sở hoạt động môn Yoga; còn lại là các môn thể thao khác như cơ sở hoạt động thể hình, cầu lông, bóng bàn, bóng đá mini, thể dục thẩm mỹ, bóng chuyền, Billards, võ thuật, patin...

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ thể thao nói chung và hoạt động thể thao dưới nước nói riêng, nhất là trong dịp hè năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao trong dịp hè năm 2020. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ TDTT môn bơi, lặn; môn Yoga trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020.

thanhtra 1.jpg

Ảnh Đoàn kiểm tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ môn bơi, lặn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

Đoàn kiểm tra đã tiến hành phúc tra kết quả kiểm tra của các huyện, thị xã thành phố đối với việc chấp hành chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn bơi, lặn và môn Yoga; kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của 27 cơ sở trong đó: 20 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao môn bơi, lặn; 07 cơ sở Yoga trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở, có ý thức chấp hành quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động kinh doanh môn bơi, lặn và môn Yoga. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hồ bơi chưa đảm bảo đầy đủ một số điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng áp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện môn bơi, lặn theo quy định, cụ thể như: chưa trang bị hoặc trang bị chưa đảm bảo số lượng sào cứu hộ, phao cứu sinh; ghế cứu hộ, nhân viên cứu hộ, bảng nội quy chưa đảm bảo nội dung theo quy định; thiếu biển báo độ sâu, biển báo khu vực dành cho người biết bơi, khu vực dành cho người không biết bơi,…đặc biệt là tình trạng không có hoặc không đủ số lượng nhân viên cứu hộ theo quy định. Chưa thực hiện đầy đủ các quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga theo quy định, cụ thể như: chưa trang bị nơi bảo quản đồ dùng cá nhân cho người tham gia tập luyện, bảng nội quy chưa đảm bảo nội dung theo quy định; thiếu hợp đồng lao động với huấn luyện viên tập luyện, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn Yoga...

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra, nhắc nhở 27 cơ sở, trong đó: đề nghị tạm ngưng hoạt động do không đảm bảo điều kiện hoạt động cơ bản như không có hoặc không đủ số lượng nhân viên cứu hộ, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn Yoga đối với 08 cơ sở (07 cơ sở môn bơi, lặn; 01 cơ sở Yoga). Đề nghị khắc phục, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện theo quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia tập luyện, hoạt động thể dục, thể thao đối với 19 cơ sở (13 cơ sở môn bơi, lặn; 06 cơ sở Yoga).
thanhtra 2.jpg
Ảnh: Hồ bơi trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên mở lớp tập huấn cứu hộ, cứu đuối đối với môn bơi, lặn theo quy định; tuyên truyền, phổ biến, triển khai việc chấp hành quy định pháp luật về các điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đối với từng loại hình hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chính quyền địa phương các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trên địa bàn quản lý, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng dịch vụ. Nội dung kiểm tra tập trung nhắc nhở, chấn chỉnh việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phương tiện, trang thiết bị và nhân viên cứu hộ của loại hình kinh doanh dịch vụ thể thao dưới nước theo quy định của pháp luật; yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động hoặc tạm đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân cố tình có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, không đảm bảo điều kiện hoạt động, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người tham gia tập luyện./.

                                                                                      Thanh tra Sở9/10/2020 8:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhTinPhòng Thanh traCông tác quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao môn bơi, lặn; môn Yoga trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hiện nay trên địa bàn 09 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh có trên 350 cơ sở hoạt động thể dục, thể thao; trong đó có 66 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ bơi, lặn; 17 cơ sở hoạt động môn Yoga; còn lại là các môn thể thao khác như cơ sở hoạt động thể hình, cầu lông, bóng bàn, bóng đá mini, thể dục thẩm mỹ, bóng chuyền, Billards, võ thuật, patin...
9/10/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả công tác kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 6 tháng đầu năm 2020 Kết quả công tác kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 6 tháng đầu năm 2020
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Sở đã chủ động tham mưu Giám đốc Sở ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan công tác kiểm tra thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như: Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020; Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vào thời điểm lễ hội, dịp tết Nguyên đán; Công văn về tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định pháp luật; Công văn về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong dịp mùa hè năm 2020; thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong từng giai đoạn,…

Thanh tra Sở đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra thường xuyên hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, đã đạt được kết quả như sau:

Tổ chức kiểm tra chuyên ngành và liên ngành Văn hóa – Xã hội 45 cuộc, trong đó kiểm tra chuyên ngành là 43 cuộc, liên ngành 02 cuộc, 173 lượt đối với các tổ chức, cá nhân gồm các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội, cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ lữ hành, quảng cáo; ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với công tác kiểm tra lễ, hội, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động văn hóa vui chơi giải trí mừng Xuân Canh Tý và hoạt động lễ hội tại các di tích, cơ sở tính ngưỡng năm 2020. Theo đó, Thanh tra Sở đã kiểm tra Hội xuân núi Bà Đen, lễ vía Đức Chí Tôn. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở tôn giáo thực hiện đúng theo các quy định về việc treo cờ Tổ quốc và cờ tôn giáo, việc đặt thùng công đức, tình trạng xin xăm, xóc thẻ, vệ sinh môi trường tại khu vực lễ, hội,…

Đối với lĩnh vực quảng cáo, Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm tra 25 lượt cơ sở, trong đó ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 tổ chức. Qua công tác kiểm tra đã chấn chỉnh, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo đúng quy định của Luật Quảng cáo (Không vi phạm các hành vi cấm trong thực hiện quảng cáo: Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng; Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; trật tự an toàn giao thông như dựng bảng quảng cáo trên hành lang an toàn giao thông; sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng msản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt,..).

Đối với hoạt động kinh trò chơi điện tử không kết nối mạng, Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, đã tổ chức kiểm tra 02 cuộc với 04 lượt cơ sở, giao cơ quan Công an xử lý theo thẩm quyền đối với 04 cơ sở trò chơi điện tử xử lý theo quy định. Công an tỉnh đã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, với số tiền 19.500.000đ và tiêu hủy 04 máy trò chơi điện tử bắn cá loại 8 người chơi và 01 thẻ nhựa dùng để nạp điểm. Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện không kết nối mạng đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, quản lý dịch vụ trò chơi điện tử không kết nối mạng; các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng; đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc thường xuyên tham gia trò chơi điện tử không kết nối mạng; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, lắp ráp thiết bị máy trò chơi điện tử không kết nối mạng. Qua đó, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng để tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Để góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Theo đó, Thanh tra Sở thường xuyên tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Kết quả, Thanh tra Sở đã trực tiếp kiểm tra việc chấp hành chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đối với 215 lượt cơ sở hoạt động trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; lập biên bản kiểm tra đối với 33 lượt cơ sở (khu, điểm du lịch: 03 lượt; cơ sở lưu trú: 20 lượt; cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng: 10 lượt); nhắc nhở, chấn chỉnh trực tiếp 04 trường hợp; lập 06 biên bản kiểm tra hành chính giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật; Tham mưu ban hành 06 văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã phối hợp vối cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra việc thực hiên phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý;  tham mưu 30 báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện phòng, chống dịch trong lĩnh vực do ngành quản lý.

Thanh tra.png

Hình kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại thị xã Trảng Bàng

Công tác đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các loại hình kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được thực hiện thường xuyên trong từng giai đoạn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh góp phần ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.Ngoài ra, Thanh tra Sở chủ trì tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bảng quảng cáo xây dựng không có giấy phép xây dựng tại phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng của Công ty TNHH Thành Huy (nay là Công ty TNHH Truyền thông Chiêu Dương) theo Quyết định số 54/QĐ-CCXP ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh. Kết quả, Đoàn cưỡng chế đã vận động, thuyết phục thành công doanh nghiệp tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế, hoàn thành việc thực hiện tháo dỡ công trình bảng quảng cáo trước thời hạn theo tiến độ đã cam kết, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn trật tự xã hội.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường công tác kiểm chuyên ngành và liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng; việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên bảng quảng cáo, biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành các quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke,…

THANH TRA SỞ


7/9/2020 9:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhBài viếtPhòng Thanh traKết quả công tác kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 6 tháng đầu năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Sở đã chủ động tham mưu Giám đốc Sở ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan công tác kiểm tra thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như: Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020; Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vào thời điểm lễ hội, dịp tết Nguyên đán; Công văn về tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định pháp luật; Công văn về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong dịp mùa hè năm 2020; thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong từng giai đoạn,…
7/9/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây NinhCông tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Thực hiện Kế hoạch số 2903/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, ngay từ đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động khối Quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai thực hiện. Qua 06 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; được thực hiện, triển khai lồng ghép thông qua cuộc họp cơ quan, cuộc họp chi bộ, cuộc họp công đoàn, bản tin nội bộ, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và hệ thống văn phòng điện tử,... Tổng số cuộc triển khai 06 cuộc với trên 180 lượt người tham dự. Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tập trung quán triệt và triển khai thực hiện như: Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và các văn bản hướng dẫn thi hành khác có liên quan; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng được cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện; chú trọng thực hiện tốt công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị; xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; công tác cải cách thủ tục hành chính các loại hồ sơ về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được quan tâm thực hiện, thời gian giải quyết, mức phí và lệ phí được công bố kịp thời; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Quy chế văn hoá công sở, Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc ứng xử của người cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Thanh tra Sở được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tham mưu Giám đốc Sở báo cáo theo quy định.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không nhận được đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở trong quá trình thực thi công vụ; qua công tác tự kiểm tra nội bộ, không phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu vặt.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức: phổ biến trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị; niêm yết lên bảng thông báo nội bộ; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử cơ quan và phần mềm văn phòng điện tử Egov để tất cả công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao vai trò và hiệu quả công tác tiếp dân nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo, tố giác hành vi tham nhũng; từ đó chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý nghiêm khi phát hiện hành vi vi phạm xảy ra.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng mới phát sinh; đôn đốc, kiểm tra việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thông qua các kết luận thanh tra, kiểm tra, thu hồi tiền sai phạm qua kết luận thanh tra (nếu có).

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công; niêm yết thủ tục hành chính về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, từng bước thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, các đoàn thể đối với công tác phòng chống tham nhũng./.

                                                                  THANH TRA SỞ

7/9/2020 9:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhBài viếtPhòng Thanh traCông tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 2903/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, ngay từ đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động khối Quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai thực hiện. Qua 06 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả cụ thể như sau:
7/9/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Bổ nhiệm công chức lãnh đạoBổ nhiệm công chức lãnh đạo
Chiều ngày 12/6/2020 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm công chức.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Thanh Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đại diện lãnh đạo các phòng khối Quản lý hành chính.

C hanh.png

Ông Nguyễn Hồng Thanh – Giám đốc Sở VHTTDL trao Quyết định cho bà Trương Thị Hồng Hạnh

Theo đó, bà Trương Thị Hồng Hạnh – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý Văn hóa được bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Văn hóa kể từ ngày 15/6/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Hồng Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những nỗ lực trong quá trình công tác của bà Trương Thị Hồng Hạnh, đồng thời mong muốn bà Trương Thị Hồng Hạnh trên cương vị mới tiếp tục phấn đấu, giữ vững bản lĩnh chính trị, cùng với tập thể công chức phòng Quản lý Văn hóa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.            

                  

Kiêm Hoàng


6/15/2020 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtBổ nhiệm công chức lãnh đạo/PublishingImages/2020-06/C hanh_Key_15062020133030.png
Chiều ngày 12/6/2020 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm công chức.
6/15/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Bổ nhiệm lại công chức lãnh đạoBổ nhiệm lại công chức lãnh đạo
Sáng ngày 29/5/2020 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lại công chức.

Tới dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các phòng khối Quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

C Suong.png

Ông Lê Quang Chánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL trao Quyết định cho bà Phạm Thị Sương

Theo đó, Bà Phạm Thị Sương được bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Quản lý Du lịch kể từ ngày 01/6/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Quang Chánh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn bà Phạm Thị Sương trong nhiệm kỳ mới sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức thuộc phòng Quản lý Du lịch đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục cống hiến, quyết tâm đổi mới để ngành du lịch Tây Ninh ngày một vững mạnh và phát triển.                                                         

Kiêm Hoàng


6/4/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtBổ nhiệm lại công chức lãnh đạo/PublishingImages/2020-06/C Suong_Key_04062020091802.png
Sáng ngày 29/5/2020 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lại công chức.
6/4/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019Tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-SVHTTDL ngày 29/11/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch về xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019.
Ngày 20/5/2020, tại Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 đã tổ chức kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở

Tham dự Lễ khai mạc gồm có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Hội đồng xét tuyển tuyển; Ban Kiểm tra, sát hạch; Ban Giám sát; Tổ phục vụ và các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển.

Các thí sinh tham gia dự tuyển vào các lĩnh vực: nghệ thuật biểu diễn, văn hóa, thư viện, thể dục thể thao và du lịch.

1.jpg           

Ông Nguyễn Nam Giang – Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại buổi khai mạc

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch năm 2019 đã triển khai công việc tổ chức tuyển dụng trên tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và nghiêm túc.

Hoi dong xet tuyen.jpg 

Kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện bằng hình thức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển nhằm tuyển chọn những người có đủ tiêu chuẩn, trình độ vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch. Việc tuyển dụng nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ viên chức đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

                                                                                    Kiêm Hoàng

5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtTổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019/PublishingImages/2020-06/Chu Giang_Key_04062020140541.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-SVHTTDL ngày 29/11/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch về xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019.
Ngày 20/5/2020, tại Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 đã tổ chức kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở
5/22/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Bổ nhiệm công chức lãnh đạoBổ nhiệm công chức lãnh đạo
Chiều ngày 13/5/2020 tại Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm công chức.
Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Thanh Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Nam Giang – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở và toàn thể viên chức Thư viện tỉnh.
Trao qd bo nhiem.jpg
Ông Nguyễn Hồng Thanh – Giám đốc Sở VHTTDL trao Quyết định cho ông Bùi Minh Tuấn

Theo đó, ông Bùi Minh Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Thư viện tỉnh kể từ ngày 15/5/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Hồng Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những nỗ lực trong quá trình công tác của đồng chí Bùi Minh Tuấn, đồng thời mong muốn đồng chí Bùi Minh Tuấn trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, tích cực học hỏi, nghiên cứu đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới. Đề nghị tập thể đội ngũ viên chức, người lao động Thư viện tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ để đồng chí Bùi Minh Tuấn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Minh Tuấn hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, tích cực học tập, phấn đấu để cùng tập thể viên chức, người lao động Thư viện tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.                                                                              

Kiêm Hoàng


5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtBổ nhiệm công chức lãnh đạo/PublishingImages/2020-05/3_Key_22052020162413.jpg
Chiều ngày 13/5/2020 tại Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm công chức.
5/22/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 45 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 45 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Cảm xúc tự hào qua từng bức tranh cổ động

Năm 2020, cùng với cả nước, Tây Ninh có kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện lớn kỷ niệm những ngày kỷ niệm Lễ lớn, ngày kỷ niệm của quốc gia, dân tộc, địa phương. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, các sự kiện văn hóa nghệ thuật không thể tổ chức theo tinh thần phòng, chống dịch "Chống dịch như chống giặc". Trước tình hình đó, đòi hỏi công tác tuyên truyền bằng các hình thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải thay đổi cho linh hoạt, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Thực hiện giãn cách xã hội, không tụ tập đông người, được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tham mưu thực hiện phương án: Tăng cường cổ động trực quan như: Pano phướn, triển lãm tranh cổ động, xe loa...

Tháng 4 năm 2020, Tây Ninh cùng cả nước Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, để có thể gợi nhớ lại ký ức hào hùng của dân tộc, ký ức của những Ngày tháng 4 lịch sử năm 1975, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật đã thực hiện triển lãm cụm tranh cổ động kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 45 năm giải phóng Tây Ninh, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Cụm triển lãm được thực hiện tại cùng lúc các điạ điểm: Công viên 30/4 và Đường Hoàng Lê Kha phía trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, với 35 cụm tranh cổ động triển lãm hơn 100 bức tranh của các họa sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc. Triển lãm còn quy tụ những tác phẩm tranh cổ động chất lượng cao được  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng (tranh đạt giải thưởng tại cuộc thi sáng tác tranh cổ động xuất sắc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975-30/4/2020)

Anh cum tranh co dong trc Cong vien.jpg

Ảnh cụm tranh cổ động phía trước Công viên 30/4

Triển lãm quy tụ nhiều tác phẩm tranh đạt chất lượng nghệ thuật cao, biểu cảm được nội dung và có chiều sâu ý tưởng sẽ giúp người xem cảm nhận trân quý giá trị của hòa bình và hạnh phúc như tác phẩm của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung ( Hà Nam) cánh chim hòa bình tung bay mang theo thành quả ngọt lành, con số 45 năm và lá cờ chiến thắng được Họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung thể hiện trong bố cục tinh tế thu hút người xem, hay bức ảnh bà mẹ hai miền Nam _Bắc ôm nhau mừng đến rơi nước  trong ngày toàn thắng, đặc biệt triển lãm giới thiệu nhiều bức tranh vẽ về chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hướng đến kỷ niệm 130 ngày sinh nhật Bác Hồ ( 19/5/1890-19/5/2020) thể hiện tinh cảm kính yêu với Bác và ghi nhớ công ơn của Người đã lãnh đạo dân tộc ta làm nên những chiến thắng lịch sử, khẳng định tư tưởng của Người mãi soi đường cho dân tộc Việt Nam, "Hồ Chí Minh- tên Người là tất cả một niềm thơ" "Hồ Chí Minh mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam"…

Tranh chữ cổ động ra đời khá lâu trên thế giới và đã du nhập, xuất hiện tại Việt Nam vào những ngày tiền khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Tranh cổ động với hình ảnh và nội dung khẩu tuyên truyền đã đi theo suốt chặng đường chiến đấu giành độc lập, tự do đầy gian khổ của quân và dân ta với tất cả sự động viên khích lệ. Tới nay, dòng tranh này lại gắn bó mật thiết với cuộc sống con người Việt Nam trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với người dân Tây Ninh thì  đây là một trong những dịp hiếm hoi được thưởng thức số lượng lớn tranh cổ động được in với kích thước lớn được trưng bày tại không gian thoáng, tiện cho việc theo dõi.

Nhiều người lần đầu xem tranh cổ động đã khen ngợi về tài năng của các họa sĩ và nội dung súc tích, cô động cùng thông điệp ý nghĩa mà tranh cổ động đem đến cho người xem. Với các bạn trẻ sinh ra sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng có niềm yêu thích nghiên cứu lịch sử dân tộc đặc biệt là các bạn trẻ có năng khiếu, sở thích vẽ tranh thì thông qua triển lãm tranh cổ động thì đây là dịp học hỏi được các họa sĩ chuyên nghiệp với những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao vẽ Bác Hồ, hình tượng người chiến sĩ cách mạng…cách bố cục hình vẽ và nội dung tuyên truyền đạt hiệu quả thẩm mỹ cao.

Anh cum tranh co dong trc Trung tam.jpg

Ảnh cụm tranh cổ động phía trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật

Đợt  Triển lãm tranh cổ động cùng hệ thống pa nô tuyên truyền đợt này do Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh thực hiện nhằm ôn lại tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đại thắng mùa Xuân 1975; tri ân Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cả nước đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc. Bên cạnh đó, Triển lãm khẳng định chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc Việt Nam, nêu cao tinh thần yêu nước, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, thể hiện quyết tâm tiếp tục thi đua học tập và làm theo Tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ và xây dựng đất nước của Đảng và Nhân Dân ta, Triển lãm sẽ phục vụ Nhân Dân từ nay cho đến hết tháng 5  năm 2020.

Tây Ninh những ngày tháng 4 năm nay hân hoan chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 45 năm ngày giải phóng Tây Ninh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên con đường thênh thang rợp bóng cờ là những pa nô tuyên truyền với nội dung tự hào truyền thống, gợi nhớ ký ức hào hùng của dân tộc, biểu thị ý chí của quân và dân ta. Lịch sử là quá khứ, ôn lại trang sử vẻ vang của dân tộc qua những tác phẩm tranh cổ động để ghi nhớ, để tự hào về công ơn của các bậc cha anh cho thế hệ hôm nay viết tiếp những thành tựu trong thời đại mới.

HỒNG THANH

4/28/2020 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtTriển lãm tranh cổ động kỷ niệm 45 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  /PublishingImages/2020-04/2_Key_28042020105324.jpg
Cảm xúc tự hào qua từng bức tranh cổ động
4/28/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19
Với tinh thần của những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, Trung tâm văn hóa nghệ thuật Tây Ninh đã kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ giai đoạn Tây Ninh chưa phát hiện ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 và giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành của Việt Nam.

Các nội dung được chuyển tải đến quần chúng nhân dân: Các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do trung tâm kiểm soát dịch bệnh Tây Ninh cung cấp, nội dung Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, của UBND tỉnh Tây Ninh … , thu âm đĩa CD gửi các Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện xe loa cổ động, kịp thời góp phần tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Anh Tuyen truyen.jpg

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cổ động trực quan cũng được Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh nỗ lực tăng cường thực hiện các pano tranh cổ động trên các tuyến đường: Đường Hoàng Lê Kha, trường THCS Trần Hưng Đạo, Sở VHTTDL, Đường Cách mạng tháng 8, đường 30/4, đường Nguyễn Chí Thanh, và đặc biệt tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. "Không để dịch bệnh Covid 19 lây lan ra cộng đồng" "Sốt ho khó thở đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, thăm khám và điều trị", "Sử dụng khẩu trang thường xuyên, rửa tay đúng cách để phòng chống dịch Covid-19", "Chung sức đồng lòng chống dịch Covid 19". Đó là những khẩu hiệu tuyên truyền tiêu biểu trên hàng trăm pano, phướn được thực hiện truyền phát thông tin phòng chống dịch bệnh, nội dung sinh động, hình ảnh phong phú được tuyển chọn bộ tranh cổ động gây ấn tượng cho người xem, tác động mạnh đến nhận thức nêu cao tinh thần phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vượt cái nắng gay gắt để thi công bộ tranh cổ động các nhân viên của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh đã nỗ lực với tâm huyết đóng góp sức mình vào công tác tuyên truyển phòng chống dịch Covid 19 nguy hiểm vì sức khỏe mọi người mọi nhà Tây Ninh.

 

4/24/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBài viếtTrung tâm Văn hóa Nghệ thuậtTrung tâm Văn hóa nghệ thuật Tây Ninh tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19/PublishingImages/2020-04/1_Key_24042020104814.jpg
Với tinh thần của những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, Trung tâm văn hóa nghệ thuật Tây Ninh đã kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ giai đoạn Tây Ninh chưa phát hiện ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 và giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành của Việt Nam.
4/24/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh tham dự Hội nghị về Chiến lược phát triển Du lịch TP. Hồ Chí MinhSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh tham dự Hội nghị về Chiến lược phát triển Du lịch TP. Hồ Chí Minh
Ngày 20/02/2020, tại Khách sạn Grand Sài Gòn, đoàn đại biểu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh do ông Nguyễn Hồng Thanh- Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tới tham dự Hội nghị về Chiến lược phát triển Du lịch do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội nghị nhằm lắng nghe ý kiến góp ý của các chuyên gia, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, đơn vị đào tạo ngành du lịch, cơ sở y tế du lịch….. về dự thảo Chiến lược phát triển du lịch nhằm hoàn thiện trước khi công bố.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trình bày các báo cáo: Tổng quan phân tích thực trạng Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Dự thảo báo cáo phát triển chiến lược du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Ong Nguyen Hong Thanh phát bieu.jpg

Ông Nguyễn Hồng Thanh- Giám đốc Sở VHTTDL Tây Ninh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi, nhiệt tình và đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới mục tiêu trở thành Thành phố.


ĐINH THỊ HÀ


4/18/2020 12:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnPhòng Quản lý Du lịchSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh tham dự Hội nghị về Chiến lược phát triển Du lịch TP. Hồ Chí Minh/PublishingImages/2020-04/Chiên luoc phat trien DL TP HCM_Key_18042020112426.jpg
Ngày 20/02/2020, tại Khách sạn Grand Sài Gòn, đoàn đại biểu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh do ông Nguyễn Hồng Thanh- Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tới tham dự Hội nghị về Chiến lược phát triển Du lịch do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
4/18/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Xử lý tang vật vi phạm hành chính (máy trò chơi điện tử bắn cá)  trên địa bàn tỉnhXử lý tang vật vi phạm hành chính (máy trò chơi điện tử bắn cá)  trên địa bàn tỉnh
Vào lúc 08 giờ ngày 05/3/2020, tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính, tiêu hủy 03 máy trò chơi điện tử bắn cá loại 08 người chơi (đã qua sử dụng) và 01 thẻ nhựa dùng để nạp điểm.

MBC1.jpg

Hình ảnh xử lý tiêu hủy tang vật vi phạm

Số máy bắn cá bị tiêu hủy là tang vật của vụ việc vi phạm hành chính do Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra, phát hiện trên địa bàn huyện Gò Dầu vào tháng 01 năm 2020, giao Phòng Cảnh sát hình Công an tỉnh Tây Ninh xác minh, xử lý.

Ngày 06/02/2020, Công an tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 202/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đối với ông Cao Văn Hiền, ngụ ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về hành vi tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép được quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 26 Nghị dịnh 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ quy định tại khoản 5, Điều 21 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ với hình thức phạt chính là phạt tiền, với số tiền phạt là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) và hình thức phạt bổ sung: tịch thu và tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính./.

Thanh Tra

3/24/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngXử lý tang vật vi phạm hành chính (máy trò chơi điện tử bắn cá)  trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2020-03/MBC_Key_24032020085150.jpg
Vào lúc 08 giờ ngày 05/3/2020, tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính, tiêu hủy 03 máy trò chơi điện tử bắn cá loại 08 người chơi (đã qua sử dụng) và 01 thẻ nhựa dùng để nạp điểm.
3/24/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Xử lý tang vật vi phạm hành chính (máy trò chơi điện tử bắn cá)  trên địa bàn tỉnhXử lý tang vật vi phạm hành chính (máy trò chơi điện tử bắn cá)  trên địa bàn tỉnh
Vào lúc 08 giờ ngày 05/3/2020, tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính, tiêu hủy 03 máy trò chơi điện tử bắn cá loại 08 người chơi (đã qua sử dụng) và 01 thẻ nhựa dùng để nạp điểm.

Số máy bắn cá bị tiêu hủy là tang vật của vụ việc vi phạm hành chính do Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra, phát hiện trên địa bàn huyện Gò Dầu vào tháng 01 năm 2020, giao Phòng Cảnh sát hình Công an tỉnh Tây Ninh xác minh, xử lý.

Ngày 06/02/2020, Công an tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 202/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đối với ông Cao Văn Hiền, ngụ ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về hành vi tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép được quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 26 Nghị dịnh 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ quy định tại khoản 5, Điều 21 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ với hình thức phạt chính là phạt tiền, với số tiền phạt là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) và hình thức phạt bổ sung: tịch thu và tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính./.


Tiêu hủy tang vật

MBC.jpg

MBC1.jpg


THANH TRA


3/6/2020 12:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnPhòng Thanh traXử lý tang vật vi phạm hành chính (máy trò chơi điện tử bắn cá)  trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2020-04/MBC_Key_18042020114046.jpg
Vào lúc 08 giờ ngày 05/3/2020, tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính, tiêu hủy 03 máy trò chơi điện tử bắn cá loại 08 người chơi (đã qua sử dụng) và 01 thẻ nhựa dùng để nạp điểm.
3/6/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định thực hiện những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của Ngành năm 2020Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định thực hiện những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của Ngành năm 2020
1/2/2020 2:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhTinSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định thực hiện những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của Ngành năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/2/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next