I. BAN GIÁM ĐỐC

                                                          GD.jpg

                                                                      Giám đốc

​                             ​                          NGUYỄN HỒNG THANH

 

 

            NguyenThanhSon.jpg          LeHongTang.jpg      LeQuangChanh.jpg
   
                 Phó Giám đốc                          Phó Giám đốc                     Phó Giám đốc

          NGUYỄN HOÀNG NAM      NGUYỄN NAM GIANG      LÊ QUANG CHÁNH

 

II. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ:

   1. Văn phòng

   2. Phòng Thanh tra 

   3. Phòng Tổ chức - Pháp chế 

   4. Phòng Kế hoạch Tài chính

   5. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đình

   6. Phòng Quản lý Văn hóa

   7. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

   8. Phòng Quản lý Du lịch

   9. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC  

   1. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

   2. Bảo tàng tỉnh

   3. Thư viện tỉnh

   4. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

   5. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch