I. BAN GIÁM ĐỐC

                                                         GD.png

                                                                         Giám đốc

​                             ​                               NGUYỄN THÀNH TIỄN

 

 

                      LeHongTang.jpg                                LeQuangChanh.jpg
   
                           Phó Giám đốc                                                Phó Giám đốc                     

                    NGUYỄN NAM GIANG                                 LÊ QUANG CHÁNH

 

II. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ:

   1. Văn phòng

   2. Thanh tra 

   3. Phòng Quản lý Văn hóa

   4. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

   5. Phòng Quản lý Du lịch

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC  

   1. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

   2. Bảo tàng tỉnh

   3. Thư viện tỉnh

   4. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

   5. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch