SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ: Số 139A, Đường 30/4, Phường 2, Thành Phố Tây Ninh

Điện thoại: 0663818082

Fax: 0663822320 

Website: https://sovhttdl.tayninh.gov.vn

Email: sovhttdl@tayninh.gov.vn

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức

Danh bạ điện tử