Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định356QD thay the QD 23.doc10/07/2019
2 VỀ VIỆC GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN CÔNG ĐỨC TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ- VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINHQuyết định697Quy dinh nguồn công duc- du thao1.doc14/04/2019
3V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành “Quy chế quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.Quyết định816Quyết định ban hành và QUY CHE Quản lý âm thanh di động.docx.docx10/04/2019
4Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số tiêu chuẩn của Quyết định số 32/2012/QĐ-UBNDvà Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnhQuyết định147BANG THUYET MINH NÔI DUNG DIEU CHINH QUYET DINH 32.33.doc147Quyết định sửa đổi QĐ 32, 33 của UBND tỉnh.docx01/04/2019
5Vv lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết đặt tên Cầu thuộc tiểu dự án Đường và cầu Tân NamNghị quyết960DU THAO NGHI QUYET.doc27/03/2019
6Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnhQuyết định626phu luc thuyet minh.docx626Sua doi QĐ 23-sua 30-1.doc28/02/2019
7Quyết định Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhQuyết định45028.2016.QD.UBND.PDF45088.SVHTTDL.TCPC lay y kien gop y.pdf52DT QD sua doi QD 28.doc28/02/2019
8NQ Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của TTVHTTHTCĐ nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết50537692.docx08/11/2018
9Quyết định ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định907Du thao - QD,Mo hinh quan ly KDL cap tinh TN.docx09/08/2018
10Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan chính sách thiết chế văn hóa ấp, văn hóa dân tộcBáo cáo314BC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG.doc15/06/2018
11Báo cáo đánh giá tác động việc thực hiện chế độ chính sách đối với người quản lý và kinh phí duy trì hoạt động đối với nhà văn hóa ấp, nhà văn hóa dân tộcBáo cáo886bc tac dong NVH.doc15/06/2018
12 Nghị quyết về chính sách đối với Chủ nhiệm và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa dân tộcNghị quyết79DU THAO qđ ub.docx15/06/2018
13Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh tây ninhQuy chế805QC.docx14/04/2018
14ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TỈNH TÂY NINH, GIAI ĐOẠN 2017 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030Góp ý556DE AN-ĐC QHQC sua theo huong dan- gui-2612-Cc.docx02/02/2018
15Lấy ý kiến Quyết định Chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích tại các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực, miền, cụm các giải thi đấu cấp tỉnh và giải tỉnh mở rộng538Quy dinh.doc538Quyet dinh.doc19/08/2017