Quy hoạch phát triển

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 của Sở VHTTDL

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 của Sở VHTTDL

 •   30/08/2022 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2365/UBND-TH ngày 26/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu nội dung thực hiện đánh giá, ước thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2022
Triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu sô Việt Nam hiện nay" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022

Triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu sô Việt Nam hiện nay" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022

 •   11/07/2022 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - Năm 2022
Kế hoạch về tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Kế hoạch về tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

 •   03/06/2022 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch sô 3290/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Quyết định tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch" năm 2022

Quyết định tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch" năm 2022

 •   02/06/2022 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 3620/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 - 2025”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2022
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   06/05/2022 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và Công văn số 3320/BGDĐT-GDTX ngày 06/8/2021 của Bộ GDĐT về việc triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”,
Kế hoạch về việc triển khai công tác quy hoạch cán bộ.

Kế hoạch về việc triển khai công tác quy hoạch cán bộ.

 •   06/05/2022 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quy định 1726-QĐ/TU ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch các chức danh diện ngành quản lý, các chức danh diện đơn vị quản lý
Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”

Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”

 •   01/04/2022 10:24:00 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 883/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”
Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào năm 2022

Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào năm 2022

 •   18/03/2022 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Thể dục thể thao cho mọi người tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Thể dục thể thao cho mọi người tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025

 •   01/03/2022 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 483
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 5026/KH-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về Phát triển Thể dục thể thao cho mọi người tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5026/KH-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh
Kế Hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022

Kế Hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022

 •   08/02/2022 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 3290/KH-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”

Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”

 •   01/01/2022 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”
Kế hoạch toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025

 •   09/11/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3970/KH-UBND về việc toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch triển khai Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch triển khai Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 •   07/04/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Triển khai thực hiện Quyết định số 4452/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án

Triển khai thực hiện Quyết định số 4452/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án "Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030"

 •   26/03/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 912/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 4452/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án "Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030"
Triển khai thực hiện Đề án

Triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030"

 •   13/01/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030" theo Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đề án thống kê du lịch tỉnh Tây Ninh

Đề án thống kê du lịch tỉnh Tây Ninh

 •   08/02/2019 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 965
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây