Quy hoạch phát triển

KH:Tập huấn bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ truyền dạy văn hóa phi vật thể năm 2023

KH:Tập huấn bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ truyền dạy văn hóa phi vật thể năm 2023

 •   05/10/2023 10:42:07 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Thông qua tập huấn nhằm kịp thời triển khai những văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương; Trang bị kiến thức cơ bản về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch ở địa phương cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nghệ nhân, già làng và những người có tính vùng đồng bào dân tộc để thực hiện đạt hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn tỉnh năm 2023
KH: Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống Lễ hội Chol Chnam Thmey(Mừng năm mới) của người Khmer trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gắn với phát triển du lịch cộng đồng

KH: Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống Lễ hội Chol Chnam Thmey(Mừng năm mới) của người Khmer trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gắn với phát triển du lịch cộng đồng

 •   05/10/2023 10:37:06 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Nhằm bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống Lễ hội Chol Chnam Thmey (Mừng năm mới) dân tộc Khmer phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Tây Ninh
Kế hoạch thực hiện công tác nghiên cứu, phục hồi và bảo tồn Lễ cúng miếu -Lễ rước bông và tổ chức truyền dạy ngôn ngữ của người Tà Mun trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch thực hiện công tác nghiên cứu, phục hồi và bảo tồn Lễ cúng miếu -Lễ rước bông và tổ chức truyền dạy ngôn ngữ của người Tà Mun trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   05/10/2023 10:31:01 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của Lễ cúng miếu - Lễ rước bông của người Tà Mun trong xã hội đương đại. Nghiên cứu và khôi phục những nghi thức đặc sắc gắn liền với Lễ trong tiến trình lịch sử. Đồng thời xây dựng dữ liệu gắn với chính sách và đường lối của Đảng và Nhà nước phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở vùng dân tộc; đặc biệt dân tộc thiểu số rất ít người.
Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

 •   05/10/2023 10:11:44 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phát huy quyền làm chủ, động viên sức mạnh tinh thần đoàn kết của công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Kế hoạch khảo sát các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, định hướng đầu tư để khai thác phát triển du lịch

Kế hoạch khảo sát các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, định hướng đầu tư để khai thác phát triển du lịch

 •   02/03/2023 07:48:00 PM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh về việc khảo sát, đánh giá hiện trạng các di tích đã xếp hạng (ưu tiên di tích quốc gia khai thác du lịch) để đầu tư khai thác phát triển du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch khảo sát các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, định hướng đầu tư để khai thác phát triển du lịch.
Kế hoạch phát triển truyền thông các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên mạng xã hội năm 2023

Kế hoạch phát triển truyền thông các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên mạng xã hội năm 2023

 •   31/01/2023 07:40:00 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/1/2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 20/KH-SVHTTDL về việc phát triển truyền thông các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên mạng xã hội năm 2023.
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

 •   22/09/2022 09:58:00 AM
 •   Đã xem: 1229
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 của Sở VHTTDL

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 của Sở VHTTDL

 •   30/08/2022 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2365/UBND-TH ngày 26/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu nội dung thực hiện đánh giá, ước thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2022
Triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu sô Việt Nam hiện nay" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022

Triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu sô Việt Nam hiện nay" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022

 •   11/07/2022 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - Năm 2022
Kế hoạch về tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Kế hoạch về tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

 •   03/06/2022 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch sô 3290/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Quyết định tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch" năm 2022

Quyết định tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch" năm 2022

 •   02/06/2022 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 3620/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 - 2025”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2022
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   06/05/2022 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và Công văn số 3320/BGDĐT-GDTX ngày 06/8/2021 của Bộ GDĐT về việc triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”,
Kế hoạch về việc triển khai công tác quy hoạch cán bộ.

Kế hoạch về việc triển khai công tác quy hoạch cán bộ.

 •   06/05/2022 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quy định 1726-QĐ/TU ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch các chức danh diện ngành quản lý, các chức danh diện đơn vị quản lý
Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”

Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”

 •   01/04/2022 10:24:00 AM
 •   Đã xem: 444
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 883/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”
Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào năm 2022

Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào năm 2022

 •   18/03/2022 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Thể dục thể thao cho mọi người tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Thể dục thể thao cho mọi người tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025

 •   01/03/2022 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 802
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 5026/KH-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về Phát triển Thể dục thể thao cho mọi người tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5026/KH-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh
Kế Hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022

Kế Hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022

 •   08/02/2022 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 3290/KH-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây