Kết quả sau một năm đổi mới về nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2015

Thứ sáu - 22/01/2016 16:35 56 0

Kết quả sau một năm đổi mới về nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2015

Thực hiện kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây viết tắt là phong trào “TDĐKXDĐSVH”) tỉnh Tây Ninh về việc phúc tra công nhận “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh năm 2015; năm 2015 Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành khảo sát, phúc tra kết quả công nhận “Gia đình văn hóa”, “Ấp, Khu phố văn hóa” 18 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2015.

Ông Huỳnh Tôn Hoàng - Trưởng phòng XDNSVHGĐ triển khai tập huấn

 

Qua công tác phúc tra, nhìn chung các quy trình đăng ký, bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đều được các địa phương quan tâm thực hiện đúng theo nội dung hướng dẫn số 02/BCĐ ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “TDĐKXDDSVH”. Có thể nói thông qua công tác phúc tra đã góp phần làm cho công tác bình xét, công nhận các danh hiệu được thực hiện đúng với thực chất, không hình thức, không chạy theo thành tích; trong đó điển hình như kết quả bình xét và công nhận của Tổ 3, Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành đã mạnh dạn bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đúng quy trình, đúng thực chất với tỷ lệ là 41,6%.

 

Kết quả phúc tra của 18 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã làm rất tốt công tác bình xét, công nhận danh hiệu “Ấp, khu phố văn hóa”, hồ sơ đầy đủ đúng quy định và kết quả 100% các Ấp, khu phố được phúc tra đều đạt danh hiệu “Ấp, khu phố văn hóa” 100%.

 

Tuy nhiên, do số xã, phường, thị trấn được tiến hành phúc tra còn quá ít, chỉ đạt 18/95 xã phường, thị trấn; vì vậy, dẫn đến tình trạng các địa phương không tiến hành phúc tra đã thực hiện bình xét, công nhận các danh hiệu còn chạy theo thành tích, chưa đúng thực chất. Điều này dẫn đến kết quả bình xét trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (95 xã, phường, thị trấn) về danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 85,64% và “Ấp, khu phố Văn hóa” đạt 94,83%, tỷ lệ này vẫn còn khá cao so với kế hoạch Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề ra năm 2015 là đạt từ 60% trở lên.

 

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phong trào và hướng dẫn, triển khai kịp thời đến cơ sở các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh và Trung ương, đầu năm 2015, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác năm, trong đó đẩy mạnh thực hiện việc tập huấn công tác phong trào đến từng địa phương một cách đồng bộ. Việc triển khai, hướng dẫn các văn bản chỉ đạo của Trung ương cũng như áp dụng thay đổi phương thức đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa” 1 lần cho 3 năm thực hiện đã tiết kiệm được thời gian cũng như thủ tục đăng ký.

 

Về hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào các huyện, thành phố trong năm qua cũng đạt được những kết quả khả quan. Trong đó, nổi bậc như Ban chỉ đạo huyện, thành phố đã tập trung xây dựng quy chế hoạt động và triển khai thực hiện trên địa bàn; chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2015. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố đã tổ chức đăng ký chỉ tiêu về từng cuộc vận động trong phong trào “TDĐKXDĐSVH”; tập trung hướng dẫn các xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để từng bước đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Ban vận động ấp, khu phố, Tổ dân cư tự quản nhiệt tình, năng nỗ trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký, bình xét Gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ như trên thì công tác phong trào trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục trong năm 2016 và những năm tiếp theo như sau:

Một là, Ban Chỉ đạo phong trào các xã, phường, thị trấn đều đã kiện toàn đầy đủ các thành phần Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động, nhưng phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chỉ đạo chưa rõ ràng, chế độ hội họp của Ban Chỉ đạo chưa được thực hiện thường xuyên theo quy chế đã đề ra, công tác tổ chức kiểm tra việc thực hiện phong trào ở khu dân cư đôi lúc chưa được quan tâm, còn hình thức. Đội ngũ cán bộ làm công tác vận động đa phần là kiêm nhiệm và thường thay đổi liên tục.

 

Hai là, kinh phí ngân sách của các xã, phường, thị trấn còn nhiều khó khăn. Do đó công tác khen thưởng cho hoạt động phong trào ở cấp cơ sở còn hạn chế, chưa kịp thời.

 

Ba là, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã, phường, thị trấn thẩm định việc chấm điểm ấp, khu phố văn hóa còn đơn giản, sơ sài. Ban Chỉ đạo một số huyện, thành phố thẩm định còn chưa đi vào phân tích từng tiêu chí của bảng điểm.

 

Bốn là, một số Tổ tự quản, khu dân cư phát động nhân dân đăng ký, thực hiện chưa đúng quy trình, vẫn còn tình trạng chạy theo số lượng, thành tích, chỉ tiêu dẫn đến việc công nhận Gia đình văn hóa chưa đúng thực chất, còn tồn tại một số lý do cụ thể như: Sổ đăng ký “Gia đình văn hóa” ở một số địa phương vẫn còn sử dụng sổ đăng ký cũ, tình trạng ký thay hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa” vẫn còn. Biên bản họp xét “Gia đình văn hóa” không nêu rõ lý do các hộ không đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Hồ sơ xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” của một số xã, phường, thị trấn chưa đầy đủ theo quy định (Có Quyết định công nhận, nhưng không có danh sách kèm theo và không đóng dấu treo, giáp lai các danh sách như: danh sách gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, gia đình không đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và danh sách “Gia đình văn hóa tiêu biểu”,…). Danh sách “Gia đình văn hóa” đã được công nhận 3 năm liền, các địa phương vẫn chưa thực hiện được việc ghi vào “Sổ truyền thống gia đình văn hóa” và tặng thưởng theo quy định (đối với “Gia đình văn hóa tiêu biểu). Ấp, khu phố văn hóa còn một số ít địa phương vẫn chấm điểm tròn tối đa các tiêu chí theo bảng điểm.

 

Năm là, một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác khen thưởng với các danh hiệu như: “Gương ông bà mẫu mực”, “Người tốt việc tốt”,… Nguyên nhân là một số Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã, phường, thị trấn còn chưa thật sự quan tâm đến việc phân bổ kinh phí hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” theo đúng hướng dẫn của Sở Tài chính, nên một số Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn chưa cân đối được nguồn ngân sách của xã, phường, thị trấn để chi hỗ trợ cho khen thưởng phong trào “TDĐKXDĐSVH”.

 

Sáu là, thực trạng hiện nay một số ấp, khu phố có số hộ trong Tổ dân cư tự quản quá đông, vượt quá quy định theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản (Ở khu dân cư tập trung mỗi tổ dân cư không được vượt quá 40 hộ, nhưng thực tế có nơi còn đến gần 60 hộ nên việc phân bổ đồng đều kinh phí cho mỗi tổ dân cư tự quản từ 03 đến 05 triệu đồng/năm là chưa thực sự phù hợp, càng gặp nhiều khó khăn để thực hiện việc khen thưởng cũng như nâng cao hiệu quả của công tác phong trào).

 

Căn cứ kết quả đã được và tình hình thực tế hiện nay, để nâng cao chất lượng việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh đề xuất một số giải pháp để khắc phục như sau:  

 

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh chia tách kịp thời các Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh có số hộ vượt quá quy định của Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản.

Thứ hai, Sở Tài chính tham mưu về việc tăng mức phân bổ kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Khu dân cư: Từ 03 đến 05 triệu đồng/khu dân cư/năm hiện nay tăng lên 05 đến 07 triệu đồng/khu dân cư/năm.

Thứ ba, đối với Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các huyện, thành phố:

- Điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện phù hợp đối với danh hiệu “Gia đình Văn hóa”, “Ấp, Khu phố Văn hóa” theo công văn số 38/BCĐ ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Tây Ninh về việc áp dụng chỉ tiêu thực hiện đối với các danh hiệu trong công tác phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2015-2020 (Áp dụng thực hiện cho từng năm: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: “Xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, ở địa bàn dân cư, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp… đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở”.

- Điều chỉnh, bổ sung nội dung các tiêu chuẩn công nhận “Ấp, Khu phố Văn hóa” (Trên cơ sở nội dung các tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh).

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cũng là tinh thần của Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  (Khóa XI).

 Nguyễn Võ Duyên Anh

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây