Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh – những kết quả đạt được và định hướng giai đoạn 2016-2020

Thứ bảy - 14/05/2016 06:00 87 0

   Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh – những kết quả đạt được và định hướng giai đoạn 2016-2020

Những năm qua, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” với nhiều nội dung phong phú đã tác động tích cực, sâu sắc đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; những danh hiệu như: “Gia đình văn hóa”; “Ấp, khu phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn văn minh đô thị”….đã thực sự trở thành phong trào có tính quần chúng sâu rộng, được các cấp, các ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ, lan tỏa đến cộng đồng dân cư, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Tuy nhiên, dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng chất lượng của Phong trào "TDĐKXDĐSVH" có lúc, có nơi chưa được quan tâm chú trọng, do đó nhiều danh hiệu tuy được công nhận hoặc công nhận lại hằng năm nhưng vẫn chưa đúng thực chất và chưa mang tính bền vững, lâu dài. Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào "TDĐKXDĐSVH" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xem đây vừa là mục tiêu vừa là nhiệm vụ thực hiện thắng lợi NQTW5 (khoá VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 18/8/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Phong trào  "TDĐKXDĐSVH" cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau

1. Quán triệt Nghị quyết số 33-NQ-TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH" giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động phong trào "TDĐKXDĐSVH" phù hợp, đảm bảo tính khả thi, thể hiện trách nhiệm của từng sở, ngành trong công tác phối hợp thực hiện.

 2. Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị về ý nghĩa của phong trào "TDĐKXDĐSVH", xem phong trào là một trong những nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, của toàn dân; xác định chủ thể của phong trào "TDĐKXDĐSVH" là hệ thống chính trị và nhân dân, đối tượng thụ hưởng là nhân dân. Khắc phục tư tưởng chủ quan, thiếu quan tâm sâu sát trong chỉ đạo, điều hành. Xác định mục tiêu chủ yếu là nâng cao chất lượng để đảm bảo phong trào "TDĐKXDĐSVH" ngày càng đi vào chiều sâu, mang tính bền vững, tránh chạy theo thành tích, số lượng. Củng cố và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo các cấp, các tổ tự quản ở địa phương (phải là những người tâm huyết); có kế hoạch công tác cụ thể, có phân công nhiệm vụ đối với các thành viên, duy trì hội họp, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào "TDĐKXDĐSVH".

3. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức thật cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện…Gắn kết Phong trào "TDĐKXDĐSVH" với Phong trào Toàn dân xây dựng an ninh Tổ quốc, với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cơ sở. Phát huy sức mạnh, giá trị của các tôn giáo; đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo nội dung Quyết định số 286/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

4. Tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng phong trào, nhất là cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa; ấp, khu phố văn hóa; xã phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu, theo đó Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở đề ra kế họach cụ thể triển khai công tác kiểm tra, phúc tra công nhận các danh hiệu, chấm điểm thi đua phong trào theo định kỳ, kiên quyết không công nhận mới hoặc công nhận lại các danh hiệu văn hóa chưa đủ chuẩn cũng như các trường hợp vi phạm quy định.

5. Hàng năm, rà soát, điều chỉnh các tiêu chí Bảng điểm phù hợp với tình hình thực tế (Bảng điểm phải mang tính định lượng, không mang tính định tính nhằm tạo sự công bằng). Tổ chức tốt các hình thức phát động, đăng ký thi đua, bình xét công khai dân chủ. Quan tâm tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, sơ tổng kết phong trào "TDĐKXDĐSVH" các cấp để kịp thời khen thưởng, động viên nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay, có ý nghĩa tích cực, đóng góp cho sự phát triển bền vững của phong trào.

6. Tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí từ ngân sách để thực hiện phong trào, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực đóng góp cho phong trào phát triển bền vững. Thực hiện lồng ghép phong trào "TDĐKXDĐSVH" với các chương trình, dự án khác của địa phương để đạt hiệu quả cao. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn triển khai các văn bản của phong trào đến Ban chỉ đạo huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Ban vận động ấp, khu phố, các chi hội đoàn thể, thành viên Tổ dân cư tự quản (tổ trưởng, tổ phó).

Giai đoạn 2016 - 2020 là giai đoạn gắn liền với các sự kiện quan trọng của cả nước và của tỉnh, đặc biệt năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và là năm cả nước tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Với tinh thần phấn đấu nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân tỉnh Tây Ninh trong việc tổ chức thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH", hy vọng rằng, Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, khắc phục những khó khăn, tồn tại, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để tiếp tục củng cố, duy trì, phát triển về số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá của phong trào, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh nhà giai đoạn 2016- 2020./.

Người viết: Phòng Xây dựng NSVH&Gia Đình

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây