KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2023

Thứ ba - 07/11/2023 10:59 370 0
Thực hiện Quy chế Dân chủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục được cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm thực hiện, nhất là dân chủ trong hoạt động của cơ quan, nơi làm việc. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn xác định trách nhiệm xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị thuộc Sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Năm 2023, Đảng ủy - Lãnh đạo Sở tập trung rà soát, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác; đưa nội dung lãnh đạo thực hiện dân chủ vào quy chế làm việc, chương trình công tác thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Kết quả cụ thể như sau:

Công tác tuyên truyền: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tuyên truyền, đã tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, tạo được sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, đảng viên thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; các văn bản chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức của ngành: Luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Kế hoạch số 19-KH/BCĐ ngày 08/02/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 cùng nhiều văn bản khác,…bằng nhiều hình thức phù hợp như tuyên truyền trong các cuộc họp, bản tin thông báo nội bộ, trên cổng thông tin điện tử cơ quan, phần mềm văn phòng điện tử egov.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch số 32/KH-SVHTTDL ngày 17/02/2023 thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở năm 2023, trên cơ sở kế hoạch của 5/5 trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ theo đúng quy định.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Sở hầu hết thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện quy chế dân chủ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 04/2015/NĐ-CP. Giám đốc Sở, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện quy chế dân chủ gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến phương pháp làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Công tác cải cách hành chính: Trong năm 2023, tiếp nhận 514 hồ sơ (bao gồm: lĩnh vực du lịch: 25 hồ sơ; lĩnh vực thể dục thể thao: 11 hồ sơ; lĩnh vực văn hóa: 478 hồ sơ), đã giải quyết 509 hồ sơ, đang giải quyết 05 hồ sơ. Tổng số biên chế được giao năm 2023 là 41 biên chế, không thay đổi so với năm 2022; Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao năm 2023 là 141 người, không thay đổi so với năm 2022.

Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Công khai số điện thoại đường dây nóng, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức tiếp công dân mỗi tháng một lần đúng theo quy định. Trong năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận 02 đơn thư phản ánh và đã xử lý 02/02 theo quy định.

Hình ảnh tại Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 khối Quản lý hành chính thuộc Sở VHTTDL

             Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc: Thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ các nội dung phải công khai trong hoạt động của cơ quan, như: Công khai Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách; việc sử dụng kinh phí quý 1, quý 2, quý 3, 6 tháng và 9 tháng đầu năm 2023 của cơ quan, đơn vị; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018: 41 người; trong đó: khối quản lý hành chính: 20 người; khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 21 người. Thực hiện giao dự toán kinh phí hoạt động cho các đơn vị trực thuộc gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện chế độ báo cáo, công khai báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Điều 16 Luật Phòng, chống tham nhũng.  

Phát huy kết quả đạt được của năm 2023 vừa qua, năm 2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm sau: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xác định trách nhiệm điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự phối hợp hoạt động của tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên về dân chủ và thực hành dân chủ. (2) Tiếp tục gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. (3) Tiếp tục kiện toàn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở. (4) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (5) Tiếp tục thực hiện công khai về công tác tổ chức cán bộ: công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, tuyển dụng, quy trình bổ nhiệm, khen thưởng; công khai việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước... (6) Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền đúng quy định. Tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhân dân theo quy định. (7) Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động; tuyên truyền và vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục phối hợp với chính quyền nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở. (8) Thực hiện tự chấm điểm xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo tiêu chí của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh và Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Thanh tra Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây