Phương hướng, nhiệm vụ triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh năm 2019

Thứ năm - 09/05/2019 18:00 180 0

Phương hướng, nhiệm vụ triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh năm 2019

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào hết sức quan trọng nhằm triển khai thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là TDĐKXDĐSVH) đã được triển khai khá đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, có nhiều cuộc vận động nổi bật như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh”; Cuộc vận động xây dựng “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”; Cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” ; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong trường học”… luôn được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện; kết quả năm 2018 có 83,40% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 93,67% ấp, khu phố văn hóa; 32/80 xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới, tỷ lệ 40%; 4/15 Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tỷ lệ 26,67%; 99,6% khối hành chính, sự nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 94,60% khối doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 98,09% cơ sở Tín ngưỡng – Tôn giáo văn minh.

hội nghị tổng kết phong trào năm 2018.jpg

Ảnh minh họa

Nhằm phát huy kết quả đạt được phong trào, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác phong trào "TDĐKXDĐSVH" trong năm 2019 như sau:

Ban Chỉ đạo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo quán triệt thực hiện nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xem đây là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố quan tâm quán triệt đầy đủ tinh thần kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 25/10/2018 và Thông báo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 87/TB-VPCP ngày 08/3/2019 của Văn phòng Chính phủ, trong đó thực hiện nghiêm túc việc ưu tiên đầu tư kinh phí, nhân lực cho hoạt động triển khai thực hiện phong trào có hiệu quả.

Rà soát, sửa đổi quy chế làm việc; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện, xã và xây dựng lại quy chế hoạt động theo hướng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện tham mưu, đề xuất.

Ban Chỉ đạo phong trào huyện, thành phố quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể năm 2019 theo hướng thiết thực, hiệu quả, đổi mới cách làm, phương pháp cho phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào; hướng dẫn cơ sở thực hiện nội dung trọng tâm, trong đó đăng ký, xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Phát huy vai trò truyền thông gương mẫu của mỗi đảng viên, người lãnh đạo, người có uy tín trong cộng đồng trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án truyền thông về phát triển phong trào "TDĐKXDĐSVH" đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Năm 2019, tập trung biểu dương, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, biểu dương các gia đình tiêu biểu, khu dân cư tiêu biểu.

Tập trung thực hiện chặt chẽ, khách quan, công bằng trong việc việc xét, công nhận danh hiệu và khen thưởng Gia đình văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Ban chỉ đạo huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn triển khai cho cơ sở, đặc biệt đảm bảo đầy đủ quy trình, thủ tục đăng ký, bình xét.

Khuyến khích tập thể, cá nhân đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động phong trào và tạo mọi điều kiện cần thiết cho nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở; phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa; cách nghĩ, cách làm tích cực sáng tạo, bổ sung các giải pháp hiệu quả phù hợp với thực tiễn phong trào địa phương.

Để phong trào "TDĐKXDĐSVHGĐ" phát huy hiệu quả, lan tỏa rộng khắp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay, góp sức của nhân dân, sự tích cực, chủ động của Ban Chỉ đạo phong trào trong việc đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phong trào nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Thúy Quỳnh         

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây